รายชื่อสมุหราชองครักษ์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมุหราชองครักษ์
ตรากรมราชองค์รักษ์.png
ตราประจำกรมราชองครักษ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง

ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามพระราชอัธยาศัย
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายพลโท เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์
สถาปนาพ.ศ. 2441
รองรองสมุหราชองครักษ์
เว็บไซต์http://www.radc.go.th/

สมุหราชองครักษ์ กำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเดิมเรียกว่า "นายทหารรักษาพระองค์" โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พิทักษ์รักษาความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ที่จะต้องมีราชองครักษ์ไว้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณโดยใกล้ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือก นายทหารรักษาพระองค์มาจากกรมทหามหาดเล็กรักษาพระองค์และทรงพระราชทานนามนายทหารเหล่านี้ว่า "ราช-แอด-เดอ-แกมป์" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2434 ได้เปลี่ยนนามเป็น "ราชองครักษ์" เมื่อจำนวนราชองครักษ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนสืบไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติราชองครักษ์ ร.ศ. 117 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2441 ให้ตั้งราชองครักษ์เป็นกรมหนึ่ง ขึ้นอยู่ในกรมยุทธนาธิการ มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้รับผิดชอบราชองครักษ์ทั้งปวง

รายพระนาม/รายนามสมุหราชองครักษ์[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์.jpg พลโท เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) พ.ศ. 2441 พ.ศ. 2452
2 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลตรี พระยาสุรเสนา (หม่อมราชวงศ์ชิต กำภู)[1] พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2456
3 Um Intarayothin.jpg พลตรี พระยาเทพอรชุน (อุ่ม อินทรโยธิน) พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2460
4 เจ้าพระยารามราฆพ ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 6.jpg พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2469
5 หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร.jpg พลตรี หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร[2] พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2471
6 Um Intarayothin.jpg พลเอก พระยาเทพอรชุน (อุ่ม อินทรโยธิน) [3] พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2475
7 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)[4] พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2479
8 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พันเอก พระสราภัยสฤษฏิการ[5] พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2485
9 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลอากาศโท พระศิลปศัสตราคม พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2491
10 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลเอก หลวงสุรณรงค์ [6] พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2507
11 หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ.JPG พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล[7] พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2517
12 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลเอก จำเป็น จารุเสถียร พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521
13 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลเรือเอก นิรันดร์ ศิรินาวิน พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2526
14 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลเอก นวล จันทร์ตรี พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2530
15 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลเอก ดำรง สิกขะมณฑล [8] พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2545
16 ตรากรมราชองค์รักษ์.png พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ [9] พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2560[10]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์(พระยาสุรเสนา)
  2. ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์(หม่อมเจ้าอมรทัต กฤษดากร )[ลิงก์เสีย]
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์ (นายพลเอก พระยาเทพอรชุน)
  4. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ปลดสมุหราชองครักษ์
  5. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งสมุหราชองครักษ์และราชองครักษ์ประจำ
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้สมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งและตั้งสมุหราชองครักษ์
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้สมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งสมุหราชองครักษ์
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ให้พลโท ดำรง สิกขะมณฑล เป็นสมุหราชองครักษ์และพลตรี เดชา บุนนาค เป็นรองสมุหราชองครักษ์
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์)
  10. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารลาออกจากราชการ (พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์)

ดูเพิ่ม[แก้]