โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
Mtts logo.jpg
ชื่อย่อรร.ชท.สปท. / MTTS.RTARF
คติพจน์ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
สังกัดการศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการพลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม
ที่ตั้ง
เลขที่ 3/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สี         สีม่วงขาว
เว็บไซต์www.mtts.ac.th

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยระดับ ปวช.จะแบ่งนักเรียนออกเป็นภาคปกติและภาคสมทบ ระดับ ปวช.จะเปิดวิชาชีพทั้งหมด 6 วิชาชีพ ดังนี้ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยานยนต์, ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส.โดยคข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ (มจพ.) มี 4 สาขาวิชาชีพดังนี้ ช่างยานยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างแมคคาทรอนิกส์

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารนั้น ระดับ ปวช.รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) อายุ 15 - 18 ปี ส่วนระดับ ปวส.จะรับนักเรียนที่จบ ปวช.

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว นักเรียนภาคปกติจะได้บรรจุเข้ารับราชการ ตามเหล่าทัพต่าง ๆ ได้รับการแต่งตั้งยศ สิบตรี,จ่าตรี,จ่าอากาศตรี ตามสังกัด ส่วนนักเรียนภาคสมทบจะได้วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.เพื่อนำไปศึกษาต่อ หรือสมัครงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ทังนี้จะมีโควต้า สำหรับ นชท.ภาคสมทบ เข้ารับราชการแต่ละปีแตกต่างกันเช่นปี 60 จำนวน 80 คน ปี 61 จำนวน140 คน

ในปัจจุบันนักเรียนช่างฝืมือทหาร ได้ทำงานตามหน่วยทหารต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ และรวมถึงภาคสมทบรุ่นแรก ๆภาคปกติที่ลาออกจากการรับราชการ ได้ศึกษาต่อจากวุฒิเดิม และได้ทำงานตามบริษัทชั้นนำหลาย ๆ บริษัท เพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยความภาคภูมิใจ

รายนามผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร[แก้]

 1. พลอากาศตรี จำรัส วีณะคุป (30 ธันวาคม พ.ศ. 2502 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2513)
 2. พลตรี คำรพ วิชยาภัย (31 ตุลาคม พ.ศ. 2513 - 30 กันยายน พ.ศ. 2523)
 3. พลเรือตรี เดชา เอกก้านตรง (1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526)
 4. พลตรี ธงชัย วัฒนศิริโรจน์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 - 30 กันยายน พ.ศ. 2528)
 5. พลเรือตรี ชุมพล ภุมรานันท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 - 30 กันยายน พ.ศ. 2532)
 6. พลเรือตรี สมพร สุมานันท์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2534)
 7. พลเรือตรี สุเมธี เมืองมั่น (1 เมษายน พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2534)
 8. พลเรือตรี ปรีดา เดชะคุปต์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2536)
 9. พลเรือตรี บำนาญ บูรณพงศ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2537)
 10. พลเรือตรี ไกรเทพ ภมรบุตร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539)
 11. พลเรือตรี อกนิษฐ์ หมื่นศรี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2542)
 12. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ แดงฉาย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2545)
 13. พลเรือตรี ชยุติ วงษ์กระจ่าง (1 เมษายน พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546)
 14. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548)
 15. พลเรือตรี พจนา เผือกผ่อง (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550)
 16. พลเรือตรี ดำรงค์ สารสิทธิ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
 17. พลเรือตรี ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 18. พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
 19. พลเรือตรี มนัสวี บูรณพงศ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
 20. พลตรี พิสัณห์ ปฐมเอม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 21. พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
 22. พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

ศิษย์เก่า[แก้]