โรงเรียนนายสิบทหารบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนายสิบทหารบก
Army Non Commissioned Officer School
สถาปนา 23 มิถุนายน 2510
ประเภท โรงเรียนทหาร
ผู้บัญชาการ พลตรี ศักดา วรรณโภคา
ที่ตั้ง 8 ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สีประจำสถาบัน แดง-เขียว         
เว็บไซต์ http://www.nco-rta.com/

โรงเรียนนายสิบทหารบก (อังกฤษ: Army Non Commissioned Officer School )(ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ) เป็นโรงเรียนหลักที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับ กองทัพบก โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีกจำนวน 6 เดือน จึงได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นนายร้อย นายสิบ ขึ้นในกรมมหาดเล็ก โดยโรงเรียนทั้งสองแห่งต่างแยกกันดำเนินการ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่าการแยกกันดำเนินการทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน เรียกว่า “โรงเรียนทหารสราญรมย์” และได้ตราข้อบังคับสำหรับโรงเรียนขึ้นเรียกว่า “บัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย์” ข้อบังคับฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดวิชาชีพทหารขึ้นในสังคมไทย และวางรากฐานทางการทหารไว้อย่างมั่นคง นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนายสิบ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง และปิดอัตรารวมทั้งยุบเลิกหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการทหารของประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๑๐ กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นอีกครั้ง โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายธนะรัชต์ โรงเรียนนายสิบทหารบก จึงยึดถือวันที่ ๒๓ มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันสถาปนาของหน่วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนับตั้งแต่การสถาปนาหน่วยขึ้นมานั้นสรุปได้ดังนี้.-

     ปี ๒๕๑๑  เปิดหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ในชั้นปีที่ ๑ และแยกศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒
     ปี ๒๕๒๕ กองทัพบก ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๑ ปีศึกษาเฉพาะเหล่าทหารราบ สำหรับเหล่าทหารอื่น โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกศึกษาของแต่ละเหล่าเอง 
     ปี ๒๕๓๐ โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐
     ปี ๒๕๓๓ กองทัพบก ได้ปิดการบรรจุกำลังพลโรงเรียนนายสิบทหารบก และแปรสภาพเป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองกองทัพบก
     ปี ๒๕๓๙ กองทัพบก กำหนดให้เปิดหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกอีกครั้ง เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันในชั้นปีที่ ๑ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก และแยกศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒  
     ต่อมาในปี ๒๕๔๕ กองทัพบก ได้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๑ ปี โดยศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ๑๐ เดือน และศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ๒ เดือน 
     ปี ๒๕๕๐  ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานักเรียนสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน ๖ เดือน และศึกษา ณ รร.เหล่าสายวิทยาการ จำนวน ๖ เดือน  โดยแบ่งนักเรียนนายสิบ เข้ารับการศึกษา จำนวน ๒ ผลัด

การแยกเหล่า[แก้]

โรงเรียนนายสิบทหารบกมีโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการให้นักเรียนเลือกไปศึกษาจำนวน 13 เหล่า ให้นักเรียนเลือกศึกษาโดยจะเรียงตามคะแนนที่ได้จากการเรียน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยแต่ละปีจะมีโค้วต้าให้ไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษาละ 20 นาย ส่วนนักเรียนที่คะแนนลดลงมานั้นจะมีเหล่าให้เลือกแต่ละผลัด ดังนี้

เหล่าทหาร
ผลัดที่ 1
ผลัดที่ 2
ทหารราบ มี มี
ทหารม้า มี มี
ทหารปืนใหญ่ มี มี
ทหารช่าง มี มี
ทหารสื่อสาร มี มี
ทหารสรรพาวุธ มี มี
ทหารแพทย์ มี ไม่มี
ทหารขนส่ง มี ไม่มี
ทหารพลาธิการ มี ไม่มี
ทหารการข่าว มี ไม่มี
ทหารสารวัตร ไม่มี มี
ทหารการสัตว์ ไม่มี มี
ทหารการเงิน มี มี

การแบ่งกองร้อย[แก้]

โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้แบ่งกองพันนักเรียน 3 กองพัน กองร้อยนักเรียน 8 กองร้อย และแต่ละกองร้อยจะมีสัตว์ที่เป็นชื่อเรียกกองร้อยแต่ละกองร้อยดังนี้

พัน 1 ร้อย 1 (ร้อยกระทิง)     [แก้]
พัน 1 ร้อย 2 (ร้อยสิงโต)     [แก้]
พัน 1 ร้อย 3 (ร้อยอินทรี)     [แก้]
พัน 2 ร้อย 1 (ร้อยจงอาง)     [แก้]
พัน 2 ร้อย 2 (ร้อยฉลาม)     [แก้]
พัน 2 ร้อย 3 (ร้อยจระเข้)     [แก้]
พัน 3 ร้อย 1 (ร้อยเสือโคร่ง)     [แก้]
พัน 3 ร้อย 2 (ร้อยเลียงผา)     [แก้]
พัน 3 ร้อย 3 ()     [แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนนายสิบทหารบกเดิมตั้งอยู่ภายใน ค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ปัจจุบันได้ย้ายไปที่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ(ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย เดิม) ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]