โรงเรียนนายสิบทหารบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนายสิบทหารบก
Army Non Commissioned Officer School
โรงเรียนนายสิบทหารบก.jpg
สถาปนา 23 มิถุนายน 2510
ประเภท โรงเรียนทหาร
ผู้บัญชาการ พลตรี ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร
ที่ตั้ง 8 ตำบลหนองแก
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเทศ ประเทศไทย
สีประจำสถาบัน แดง-เขียว         
เว็บไซต์ http://www.nco-rta.com/

โรงเรียนนายสิบทหารบก (อังกฤษ: Army Non Commissioned Officer School )(ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ) เป็นโรงเรียนหลักที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับ กองทัพบก โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีกจำนวน 6 เดือน จึงได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นนายร้อย นายสิบ ขึ้นในกรมมหาดเล็ก โดยโรงเรียนทั้งสองแห่งต่างแยกกันดำเนินการ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่าการแยกกันดำเนินการทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน เรียกว่า “โรงเรียนทหารสราญรมย์” และได้ตราข้อบังคับสำหรับโรงเรียนขึ้นเรียกว่า “บัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย์” ข้อบังคับฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดวิชาชีพทหารขึ้นในสังคมไทย และวางรากฐานทางการทหารไว้อย่างมั่นคง นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนายสิบ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง และปิดอัตรารวมทั้งยุบเลิกหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการทหารของประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๑๐ กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นอีกครั้ง โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายธนะรัชต์ โรงเรียนนายสิบทหารบก จึงยึดถือวันที่ ๒๓ มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันสถาปนาของหน่วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนับตั้งแต่การสถาปนาหน่วยขึ้นมานั้นสรุปได้ดังนี้.-

     ปี ๒๕๑๑  เปิดหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ในชั้นปีที่ ๑ และแยกศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒
     ปี ๒๕๒๕ กองทัพบก ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๑ ปีศึกษาเฉพาะเหล่าทหารราบ สำหรับเหล่าทหารอื่น โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกศึกษาของแต่ละเหล่าเอง 
     ปี ๒๕๓๐ โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐
     ปี ๒๕๓๓ กองทัพบก ได้ปิดการบรรจุกำลังพลโรงเรียนนายสิบทหารบก และแปรสภาพเป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองกองทัพบก
     ปี ๒๕๓๙ กองทัพบก กำหนดให้เปิดหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกอีกครั้ง เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันในชั้นปีที่ ๑ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก และแยกศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒  
     ต่อมาในปี ๒๕๔๕ กองทัพบก ได้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๑ ปี โดยศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ๑๐ เดือน และศึกษา ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ๒ เดือน 
     ปี ๒๕๕๐  ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานักเรียนสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน ๖ เดือน และศึกษา ณ รร.เหล่าสายวิทยาการ จำนวน ๖ เดือน  โดยแบ่งนักเรียนนายสิบ เข้ารับการศึกษา จำนวน ๒ ผลัด
     ปี ๒๕๕๙  ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า " ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ "

การแยกเหล่า[แก้]

โรงเรียนนายสิบทหารบกมีโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการให้นักเรียนเลือกไปศึกษาจำนวน 13 เหล่า ให้นักเรียนเลือกศึกษาโดยจะเรียงตามคะแนนที่ได้จากการเรียน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยแต่ละปีจะมีโค้วต้าให้ไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษาละ 20 นาย ส่วนนักเรียนที่คะแนนลดลงมานั้นจะมีเหล่าให้เลือกแต่ละผลัด ดังนี้

เหล่าทหาร
ผลัดที่ 1
ผลัดที่ 2
ทหารราบ มี มี
ทหารม้า มี มี
ทหารปืนใหญ่ มี มี
ทหารช่าง มี มี
ทหารสื่อสาร มี มี
ทหารสรรพาวุธ มี มี
ทหารแพทย์ มี ไม่มี
ทหารขนส่ง มี ไม่มี
ทหารพลาธิการ มี ไม่มี
ทหารการข่าว มี ไม่มี
ทหารสารวัตร ไม่มี มี
ทหารการสัตว์ ไม่มี มี
ทหารการเงิน มี มี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกจัน ที่มีลักษณะเป็นกลีบ ปลายแหลมเชื่อมติดกันเป็นแฉก ชี้ไปทุกทิศทุกทาง หมายถึงนักเรียนนายสิบที่เมื่อสำเร็จออกไปรับราชการ จะออกไปจากโรงเรียนแยกย้ายกันไปทุก

ทิศทุกทางทั่วประเทศ เพื่อไปรับใช้ชาติ และประชาชน ลักษณะกลีบดอก หมายถึงสถาบันโรงเรียนนายสิบทหารบกที่โอบอุ้ม ผลก็คือนักเรียนนายสิบทหารบก มีความหมายเตือนใจ ไม่ให้ลืมตนว่ามาจากใหน และรำลึกถึงเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง รวมถึงสถาบันด้วย ความหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะของดอกจันส่วนใหญ่มี 5 แฉกมีลักษณะคล้ายดาวเป็นเครื่องหมายยศของของนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของผู้ที่จบจากสถาบันแห่งนี้........ เมื่อปี 2510 กองทัพบกได้ดำริให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นโดยเป็นหน่วยขึ่นตรงกองทัพบกฝากการบังคับบัญชาไว้กับกรมยุทธศึกษาทหารบกมีที่ตั้งในค่ายธนะรัชต์ โดยอยู่ฝั่งทิศเหนือ และศูนย์การทหารราบที่ย้ายมาจากค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาเข้าที่ตั้งใหม่ ค่ายธนะรัชต์เช่นกัน โดยอยู่ทางทิศใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพบกที่ต้องการเพิ่มกำลังพล ในการป้องกันภัยคุกคามของ ผกค. โดยให้มีขีดความสามารถในการผลิตนักเรียนนายสิบ ปีละ 2,000 นาย โดยมี พันเอก สนาน คงพันธ์ เป็นผู้บังคับการในพื้นที่โรงเรียนนายสิบแห่งใหม่ ในค่ายธนะรัชต์ก็ยังคงมีต้นจันขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง อยู่ใกล้โรงเลี้ยงด้านเขาฉลักฉลามให้สืบทอดเป็นตำนาน ต่อมาไม่นานต้นจันต้นนี้ก็ถึงกาลตามอายุขัยได้ตายลงไป หลังจากนั้นก็ปิดการบรรจุอัตราการจัดเฉพาะกิจ 4150 แปรสภาพเป็นโรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรอง ในปี 2533

        ในปี 2539 พลเอก เชษฐา  ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก ได้ดำริให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารชั้นประทวน เพื่อให้เกิดผลดีแก่กองทัพในการที่มีนายทหารชั้นประทวนที่ถือกำเนิดจากสถาบันเดียวกัน โดยผลิตนักเรียนนายสิบรุ่นที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2540  เพื่อเป็นการสืบสานตำนานดอกจัน และต้นไม้ประจำสถาบัน พันเอก ศุภฤกษ์  ไม้แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่บริเวณรอบๆ สนามกลางของโรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 47 ต้น โดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบก พลเอก เชษฐา  ฐานะจาโร ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม เมื่อเดือนสิงหาคม 2540 เป็นประธานในการปลูกต้นจัน     ต้นจันที่ปลูกขึ้นมาใหม่กำลังเจริญเติบโตงอกงามให้ผลเหลืองอร่ามสวยงาม มีกลิ่นหอมชื่นใจ โรงเรียนนายสิบทหารบกก็ยังคงเป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตคือนายทหารประทวนที่มีความรู้ความสามารถให้กับกองทัพบกเพื่อชาติ และประชาชนต่อไป
สัญลักษณ์ของโรงเรียนนายสิบทหารบก [แก้]
ประกอบไปด้วย

จัก และคบเพลิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งจักร หมายถึง กองทัพบก

คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างของปัญญา ความรู้

ดอกจัน คือ นักเรียนนายสิบทหารบก

แพรแถบที่ระบุนามหน่วย หมายถึง โรงเรียนนายสิบทหารบก ที่หน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษาทหารบก 


การแบ่งกองร้อย[แก้]

 สัญลักษณ์ประจำกองร้อยนักเรียนนายสิบ

ในปี พ.ศ. 2540 กองทัพบกได้อนุมัติให้เปิดการเรียน การสอน นนส.ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ผบ.ทบ. (พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร) ดำริว่านายทหารประทวนใน ทบ. ควรจะมาจากสถาบันเดียวกัน เพื่อจะได้มีความรักใคร่กลมเกลียวมีรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานอันจะเป็นผลดีแก่กองทัพ

ในการเปิดหลักสูตร นนส. ในปี 2540 อันเป็นรุ่นที่ 1 นั้น ทบ. ได้มอบหมายให้ ยศ.ทบ. และ ศร. ดำเนินการเป็นหน่วยรับผิดชอบ ศร. ให้การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ และยุทโธปกรณ์ต่างๆ นขต.ทบ.ให้การสนับสนุนกำลังพลมาช่วยราชการเพื่อร่วมกันฝึก นนส. รุ่นนี้จนกว่าจะมีการอนุมัติ อฉก. 4150 และบรรจุกำลังพลในปีต่อมา  นนส. รุ่นที่ 1 มีจำนวน 1009 นาย (ทบ.1000 นาย , บก.สส. 9 นาย) มีกรมนักเรียนเป็นหน่วยปกครองบังคับบัญชา ประกอบด้วย กองพัน นนส. 2 กองพัน ๆ ละ 4 กองร้อย รวม 8 กองร้อย หนึ่งกองร้อยมี นนส. จำนวน 126 – 127 นาย

                           จก.ยศ.ทบ. พล.ท.ปรีชา แคล้วปลอดทุกข์ (ยศในขณะนั้น) ได้ให้นโยบายในการปกครอง นนส. ว่า ควรจะกำหนดสีประจำหน่วย (กองร้อย) พร้อมทั้งกำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นธงประจำกองร้อย เพื่อให้เป็นที่รวมจิตใจ ดำรงความเป็นหน่วย สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นเป็น GROUP UNITY รร.นส.ทบ. จึงได้ดำเนินการจัดทำธงประจำกองร้อยขึ้นมา และกำหนดสัตว์สัญลักษณ์ให้กับกองร้อย นนส. ทั้ง 8 กองร้อย ขึ้น ซึ่งสัตว์ที่กำหนดเป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยดังกล่าว เป็นสัตว์ที่มีลักษณะเด่น เป็นเอกลักษณ์ที่ควรปลูกฝังให้มีในคุณลักษณะทหาร หรือแนวคิดในการต่อสู้ทางยุทธวิธี

ปัจจุบันโรงเรียนนายสิบทหารบก ได้แบ่งกองพันนักเรียน 3 กองพัน กองร้อยนักเรียน 9 กองร้อย และแต่ละกองร้อยจะมีสัตว์ที่เป็นชื่อเรียกกองร้อยแต่ละกองร้อยดังนี้

พัน 1 ร้อย 1 (ร้อยกระทิง)     [แก้]
พัน 1 ร้อย 2 (ร้อยสิงโต)     [แก้]
พัน 1 ร้อย 3 (ร้อยอินทรี)     [แก้]
พัน 2 ร้อย 1 (ร้อยจงอาง)     [แก้]
พัน 2 ร้อย 2 (ร้อยฉลาม)     [แก้]
พัน 2 ร้อย 3 (ร้อยจระเข้)     [แก้]
พัน 3 ร้อย 1 (ร้อยเสือโคร่ง)     [แก้]
พัน 3 ร้อย 2 (ร้อยเลียงผา)     [แก้]
พัน 3 ร้อย 3 ()     [แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนนายสิบทหารบกเดิมตั้งอยู่ภายใน ค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ปัจจุบันได้ย้ายไปที่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ(ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย เดิม) ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

http://www.nco-rta.com/nco/

https://www.facebook.com/ncortaschool/

https://www.youtube.com/watch?v=VW5yVlWr_Ww