กองทัพอากาศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
กองทัพอากาศไทย
(Royal Thai Air Force)
Emblem of the Royal Thai Air Force.svg

ตราราชการกองทัพอากาศ
ประจำการ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457
ประเทศ ไทย
รูปแบบ กองทัพอากาศ
กำลังรบ 45,000 นาย 315 อากาศยาน เป็น เครื่อง บินขับไล่/โจมตี 184
ขึ้นกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สมญา ทัพฟ้า
สีหน่วย ฟ้า
เพลงหน่วย มาร์ชกองทัพอากาศ
วันสถาปนา 9 เมษายน พ.ศ. 2480
สงคราม
สำคัญ
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามไทย-ฝรั่งเศส
สงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
เครื่องหมายหน่วย
ธงประจำ
กองทัพ
Flag of the Royal Thai Air Force.svg
ธงชัยเฉลิมพล
Royal Thai Air Force Unit Colour.svg
เครื่องหมายอากาศยาน
Roundel of Thailand.svg

กองทัพอากาศไทย (อักษรย่อ: ทอ., อังกฤษ: Royal Thai Air Force : RTAF) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง 4 ปีเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆ ของเอเชีย และมีวีรกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส ปัจจุบันมีกองบัญชาการอยู่ที่เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และภายในปี พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับมอบฝูงบิน Gripen กับเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศจากบริษัท Saab และการปรับปรุงครึ่งชีวิตให้กับฝูงบิน F-16-A/B ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรุ่น C/D กองทัพอากาศไทยจะมีอิทธิพลทางอากาศมากเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ในแง่ของขีดความสามารถและความทันสมัยของอากาศยาน

ประวัติ[แก้]

แนวความคิดที่ให้มีเครื่องบินใช้ในราชการ ได้เริ่มขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อชาวเบลเยี่ยมชื่อ Van Den Born ได้นำเครื่องบินแบบออร์วิลไรท์มาแสดงการบินในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ สนามม้าสระปทุม เพื่อเป็นการแสดงการบินสู่สายตาประชาชนชาวไทยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1911) จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกทรงเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องจัดหาอากาศยานไว้ป้องกันประเทศ จึงทรงดำริจัดตั้งกิจการการบินขึ้นเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก อยู่ที่สนามราชกรีฑาสโมสร (สนามม้าสระปทุม) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และส่งนายทหารไปเรียนวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 3 นายประกอบด้วย

นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ต่อมาเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต ทั้งสามท่านได้เข้าเรียนที่บริษัทนีเออร์ปอร์ต (Nieuport Company) ในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2454

หลังจากท่านทั้งสามสำเร็จวิชาการบิน ก็ได้ซื้อเครื่องบิน 2 แบบ 8 ลำ คือ Nieuport และ Breguet แบบละ 4 ลำ โดยระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุมเป็นสนามบิน แต่ด้วยปัญหาบางประการทำให้สนามม้าสระปทุมไม่สามารถรองรับกิจการการบินที่เติบโตขึ้นได้ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบิน มาที่ตำบลดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2457 และทรงยกฐานะแผนกการบิน เป็น"กองบินทหารบก" ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ต่อมากระทรวงกลาโหมได้ยึดถือวันนี้เป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"

หลังจากนั้นกิจการการบินได้เติบโตเรื่อยมา โดยกองบินทหารบกได้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.2460 กับฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของชาติ เป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องเป็นอันมาก และในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2461 กองบินทหารบกจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "กรมอากาศยานทหารบก" หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศไม่ได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่น ๆ อีกด้วย ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2464 จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก "กรมอากาศยานทหารบก" เป็น "กรมอากาศยาน" โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง และในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "กรมทหารอากาศ" และวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "กองทัพอากาศ" มียศและเครื่องแต่งกายเป็นของตนเอง โดยนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงถือเอาวันนี้เป็น "วันกองทัพอากาศ" และยกย่องถวายพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ว่าเป็น "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" และยกย่องนายทหาร 3 ท่าน ที่ไปเรียนวิชาการบินรุ่นแรกว่าเป็น "บุพการีทหารอากาศ"

กองทัพอากาศได้สร้างวีรกรรมและยุทธเวหาไว้มากมาย โดยเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามอินโดจีน สามารถสร้างความพรั่นพรึงให้กับอริราชศัตรูของชาติได้อย่างมาก

ปัจจุบัน กองทัพอากาศมีกำลังทางอากาศทั้งสิ้น 11 กองบิน กับ 1โรงเรียนการบิน โดยมีอากาศยานรวมเกือบ 320 ลำ

นอกจากนี้ กองทัพอากาศดอนเมือง ยังเคยเป็นสถานที่แข่งขันรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์อัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 3 อีกด้วย

ภารกิจ[แก้]

กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ส่วนราชการในสังกัดกองทัพอากาศ[แก้]

กองบัญชาการกองทัพอากาศ[แก้]

 • แผนกสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพอากาศ
 • ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
 • ศูนย์อำนวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
 • ศูนย์การสงครามทางอากาศ
 • สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ

ส่วนบัญชาการ[แก้]

Regimental colours guard of Thai air cadet, RTAF, in full dress (royal Guard)
RTAF Roundel 1942-1945[1]
UH-1H performing CSAR demonstration, 2012, Don Muang RTAFB
Bell 412 and Sikorsky S92helicopters royal flight fly by, 2012
L-39ZA/ART, Alphajet, F-16A และ AU-23A ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2550
Saab JAS 39 Gripen of the Royal Thai Air Force
Royal Thai Air Force : SAAB Jas 39 Gripen C , During air show at Don Maung Air Force Base in Bangkok, Thailand 2012
RTAF Blue Phoenix Air Show at Don Maung, Bangkok , 2012
 • สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
 • กรมสารบรรณทหารอากาศ
 • กรมกำลังพลทหารอากาศ
 • กรมข่าวทหารอากาศ
 • กรมยุทธการทหารอากาศ
 • กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 • กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
 • สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
 • กรมการเงินทหารอากาศ
 • กรมจเรทหารอากาศ
 • สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
 • สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
 • สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

ส่วนกำลังรบ[แก้]


หมายเหตุ
(*) = ฐานบินปฏิบัติการส่วนหน้า ไม่มีอากาศยานบรรจุถาวร
(**) = ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนามและสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ
(***) = ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษและหน่วยบินเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ

ส่วนส่งกำลังบำรุง[แก้]

ส่วนการศึกษา[แก้]

 • กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  • วิทยาลัยการทัพอากาศ
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
  • โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
  • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
  • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
  • โรงเรียนครูทหาร
  • โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
  • โรงเรียนจ่าอากาศ
  • ศูนย์ภาษา
  • ศูนย์ทดสอบบุคคล
 • โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ส่วนกิจการพิเศษ[แก้]

 • ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
 • กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 • สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
 • สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

อากาศยานที่ประจำการ[แก้]

ผู้ผลิต
ประเทศ
ภารกิจ
รุ่น
ประจำการ
คำสั่งซื้อ
รายละเอียด
ฝูงบิน
เครื่องบินฝึกหัด
Korea Aerospace Industries  เกาหลีใต้ เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้น T-50TH 4 (12) 12 แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จำนวน 4 ลำ วงเงิน 3,750 ล้านบาท กำหนดส่งมอบ ปี พ.ศ. 2561 ระยะที่ 2 จำนวน 8 ลำ วงเงิน 8,800 ล้านบาท กำหนดส่งมอบ ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 รับประกัน 2 ปี
 • ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบ General Electric F404 (แบบเดียวกับเครื่องบินขับไล่กริพเพน) ให้กำลังขับ 11,700 ปอนด์เมื่อใช้สันดาปท้าย ทำความเร็วสูงสุด 1.5 มัค
 • ติดปืนใหญ่อากาศขนาด 20 มม. ลำกล้องหมุนแบบ M61A1 จำนวน 1 กระบอก
 • สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ แบบ AIM-9 Sidewinder ได้
 • สามารถติดตั้งระเบิดแบบ MK.82 ขนาด 500 ปอนด์ได้[3]
 • อาจจะมีการจัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ครบ 1 ฝูงบิน คือ 16 เครื่องในอนาคต โดยแบ่งการจัดหาออกเป็น 3 ระยะ เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ[4]
401
Pacific Aerospace  นิวซีแลนด์ ฝึกขั้นพื้นฐาน CT-4A/E 50 206
Cessna ธงของสหรัฐ สหรัฐ ฝึกขั้นพื้นฐาน T-41D 36 604
Pilatus Aircraft  สวิตเซอร์แลนด์ ฝึกขั้นต้น PC-9M 23 ยกระดับโดย อุตสาหกรรมการบินไทย
Diamond Aircraft Industries  ออสเตรีย ฝึกขั้นต้น DA42/DA-42MPP 6 DA-42MPP จัดซื้อมาจำนวน 2 เครื่อง สำหรับทำภารกิจลาดตระเวนถ่ายภาพ 402
กองทัพอากาศไทย  ไทย ฝึกขั้นต้น บ.ชอ.2 1 พัฒนาโดย อุตสาหกรรมการบินไทย
กองทัพอากาศไทย  ไทย ฝึกขั้นต้น ทอ.6 3 25 ทดแทนบ.ฝึกขั้นต้น CT-4A กำลังเข้าสู่สายการผลิต
เครื่องบินขับไล่และโจมตี
Saab ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน เครื่องบินรบหลากบทบาท JAS 39C/D 7/4 อาจมีการจัดหาเพิ่มเติมให้ครบ 1 ฝูงบิน (18 ลำ) ในอนาคตเมื่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น[5]
 • ติดขีปนาวุธ IRIS-T และ AIM-120 AMRAAM
 • จำหน่ายออก 1 ลำ : ตกในการแสดงบินผาดแผลงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (2560)[6]
701
Lockheed Martin ธงของสหรัฐ สหรัฐ เครื่องบินขับไล่ F-16A/B ADF
F-16A/B OCU
F-16A/B MLU
12/1
12/4+3/4
11/6
 • ติดขีปนาวุธ AIM-9 Sidewinder และ AIM-120 AMRAAM
 • จัดซื้อตามโครงการ Peace Neresuan 1-4 ระหว่างปี 2528-2545 และสิงคโปร์ยกให้อีก 7 ลำในปี 2547
 • อัพเกรด F-16A/B ของฝูงบิน 403 ให้เทียบเท่า F-16C/D Block 50/52 โดยบริษัทอุตสาหกรรมการบิน แล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2560
 • เสียจากอุบัติเหตุตก; F-16A 2 ลำ (2553,2558), F-16 ADF 2 ลำ (2554)
 • เสียจากอุบัติเหตุตกกระแทกพื้นขณะลงจอด; F-16A 1 ลำ (2547)
 • เสียจากอุบัติเหตุไถลออกนอกรันเวย์; F-16 ADF 1 ลำ (2558)
102
103
403
Northrop ธงของสหรัฐ สหรัฐ เครื่องบินขับไล่ F-5T Tigris ≈20 211
Aero Vodochody  เชโกสโลวาเกีย โจมตีเบา/ฝึกหัด L-39ZA/ART ≈36 401
411
Dornier ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี โจมตีเบา/ฝึกหัด Alpha Jet A 19 231
เครื่องบินตรวจการณ์
Saab ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน เตือนภัยทางอากาศและควบคุม S-100B Argus 2
 • ติดตั้งระบบเรดาห์ Erieye
 • ส่งมอบลำแรกในปี 2553 และลำที่สองในปี 2555
702
Pilatus Aircraft  สวิตเซอร์แลนด์ โจมตีเบา/เอนกประสงค์ AU-23A 14
 • ปรับปรุงจาก PC-6 โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
 • ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยเป็นผู้ใช้งานรายเดียว
 • 3 เครื่องได้รับการติดตั้งกล้อง FLIR สำหรับทำการลาดตระเวนถ่ายภาพในเวลากลางคืน
501
Aeronautics Defense Systems  อิสราเอล อากาศยานไร้คนขับ Aerostar 22 4 เข้าประจำการในปี 2554 โดยเพิ่มคุณลักษณะพิเศษ 402
404
G-Force Composite  ไทย อากาศยานไร้คนขับ Tigershark II 2 อยู่ในขั้นตอนการวิจัย
เครื่องบินลำเลียง
Saab ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน ลำเลียงระยะสั้น 340B 2
 • 340B ลำแรกจัดซื้อซื้อพร้อม JAS 39 Gripen ระยะที่ 1 และ ลำที่ 2 แลกมาจากสายการบินในสหรัฐอเมริกา
702
Lockheed Martin ธงของสหรัฐ สหรัฐ ลำเลียงทางยุทธวิธี C-130H-30 12 รับการยกระดับทางโครงสร้างและอุปกรณ์โดย อุตสาหกรรมการบินไทย 601
Basler Turbo Conversions ธงของสหรัฐ สหรัฐ ลำเลียงทางยุทธวิธี Basler BT-67 3 461
ATR  ฝรั่งเศส ลำเลียง ATR-72-500 4 1ลำ ประสบอุบัติเหตุที่เนปาลไม่ทราบสถานะ 603
Sukhoi ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย รับส่งบุคคลสำคัญ Superjet 100LR 2 603
Boeing ธงของสหรัฐ สหรัฐ เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง
รับส่งบุคคลสำคัญ
B737-4Z6 1 602 รอ.
Boeing ธงของสหรัฐ สหรัฐ เครื่องบินพระที่นั่งใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
B737-8Z6 (B737-800) 2 602 รอ.
Airbus  สหภาพยุโรป เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง A-319-115X CJ 1 602 รอ.
Airbus  สหภาพยุโรป เครื่องบินพระที่นั่งสำรอง

รับส่งบุคคลสำคัญ

A340-500 1 602 รอ.
Airbus  สหภาพยุโรป รับส่งบุคคลสำคัญ ACJ320 1 602 รอ.
เฮลิคอปเตอร์
Airbus Helicopters  สหภาพยุโรป เฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์
ค้นหาและช่วยชีวิต
EC-725 (H225M) 6 (12) 6
 • แบ่งเป็น 4 ระยะ
  • ระยะที่ 1 จัดซื้อ 4 เครื่อง ลงนามจัดหาในปี พ.ศ. 2555 (2012) ได้รับมอบแล้ว
  • ระยะที่ 2 จัดซื้อ 2 เครื่อง ลงนามจัดหาในปี พ.ศ. 2557 (2014) ได้รับมอบแล้ว
  • ระยะที่ 3 จัดซื้อ 2 เครื่อง ลงนามจัดหาในปี พ.ศ. 2559 (2016) รับมอบปี พ.ศ. 2562 (2019)
  • ระยะที่ 4 จัดซื้อ 4 เครื่อง วงเงิน 5,200 ล้านบาท คาดว่าน่าจะมีการลงนามในปี พ.ศ. 2521 (2018) จะได้รับมอบภายในปี พ.ศ. 2564 (2021)
  • อาจจะมีการจัดซื้อเพิ่มเติมอีกในอนาคต เนื่องจากต้องการจัดหาในครบ 16 เครื่อง เพื่อนำมาทดแทนเฮลิคอปเตอร์ ฮ.๖ Bell UH-1H เนื่องจากติดปัญหาด้านงบประมาณจึงต้องแบ่งการจัดซื้อออกเป็นระยะ ๆ
203
Bell Helicopter ธงของสหรัฐ สหรัฐ เฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์
ค้นหากู้ภัย
UH-1H 17 ใกล้ปลดประจำการ ทดแทนด้วย EC-725 203
Sikorsky Aircraft ธงของสหรัฐ สหรัฐ เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เฮลิคอปเตอร์พยาบาล
S-92A 3 2 เครื่องเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง อีก 1 เครื่องเป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล 201 รอ.
Bell Helicopter  แคนาดา เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
รับส่งบุคคลสำคัญ
412/SP/HP/EP 2/2/1/7 ใช้ในภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต ๓ เครื่อง 201 รอ.

อากาศยานที่ปลดประจำการ[แก้]

Royal Thai Air Force Boeing 100E
RTAF Tachikawa Ki-36
model of RTAF Nakajima Ki-43
RTAF Grumman F8F-1 Bearcat
F-86L Saberdogs of the RTAF in flight
--> -->
RTAF
Designator
อากาศยาน
ประเภท
ประเทศ ระยะเวลาใช้งาน จำนวน รายละเอียด
Siamese Flying Corps and Royal Siamese Air Service
n/a Nieuport II & IV ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1913-? 4 first SFC/RSAS/RSAF aircraft
n/a Breguet III ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1913-? 5 first SFC/RSAS/RSAF aircraft
เครื่องบินโจมตี
B.J1 Vought V-93S Corsair ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1934-1950 84+ Locally built. First RTAF combat[comments 1]
B.J2 Mitsubishi Ki-30 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 1940-1951 24
B.J3 Curtiss SB2C-5 Helldiver ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1951-1955 6 Ex-Royal Thai Navy
B.J4 Fairey Firefly FR.1 & T.2  สหราชอาณาจักร 1951-1955 12 Also used for target towing
B.J5 Rockwell OV-10C Bronco ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1971-2004 32 Most to Philippine Air Force
B.J6 Cessna A-37 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1972-1994 20
เครื่องบินทิ้งระเบิด
B.Th1 Breguet 14 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1919-1937 40+ First RSAS/RSAF bomber, built locally
B.Th2 Boripatra ไทย สยาม 1927-1940 4+ First Siamese aircraft design - by RSAF
B.Th3 Martin 139WSM & 166 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1937-1949 15 Included 6 ex-Dutch 166s
B.Th4 Mitsubishi Ki-21 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 1940-1949 9
เครื่องบินฝึกพลเรือน
B.Ph1 Cessna 150 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1971-2004 6
เครื่องบินคมนาคม
B.S1 Fairchild 24 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1938-1950 13 ca.
B.S2 Rearwin 9000 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1938-1947 2
B.S3 Piper L-4 Cub/Piper PA-11 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1947-1962 44 PA-11 often confused for Super Cub.
B.S4 Stinson L-5 & L-5B ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1947-1959 10
B.S5 Beechcraft Bonanza ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1951-1962 3 Ex-Royal Thai Navy examples
B.S6 Grumman Widgeon ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1951-1956 5
B.S7 Cessna 170B ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1954-1959 9
เครื่องบินขับไล่
B.Kh1 Nieuport 17 & Nieuport 21 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1918-1927 4+
B.Kh2 Nieuport 24bis ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1918-1932 12+
B.Kh3 SPAD VII & SPAD XIII ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1919-1931 33
B.Kh4 Nieuport-Delage NiD 29 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1923-1936 12+ 2 pattern aircraft bought, built locally
B.Kh5 Prajadhipok ไทย สยาม 1929-? 1 First fighter built in Siam & designed by RSAF.
B.Kh6 Bristol Bulldog  สหราชอาณาจักร 1930-1940 2 For comparison testing
B.Kh7 Boeing 100 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1931-1949 2 For comparison testing
B.Kh8 Heinkel HD 43  เยอรมนี 1930-1940 1 For comparison testing
B.Kh9 Curtiss Hawk II ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1934-1949 12
B.Kh10 Curtiss Hawk III ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1935-1949 74 ca. First RTAF fighter in combat[comments 2]
B.Kh11 Curtiss Hawk 75N ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1939-1949 12
B.Kh12 Nakajima Ki-27b ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 1942-1945 12 Epic fight against USAAF[comments 3][7]
B.Kh13 Nakajima Ki-43 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 1943-1949 24 Downed 1 USAAF B-29
B.Kh14 Supermarine Spitfire FR.14/PR.19  สหราชอาณาจักร 1951-1955 34
B.Kh15 Grumman F8F-1 Bearcat ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1951-1963 207 Most numerous fighter
B.Kh16 Republic F-84G Thunderjet ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1956-1963 31 first jet fighter
B.Kh17 North American F-86F/L Sabre ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1961-1972 74 First RTAF swept-wing fighter. Replaced by F-5
B.Kh18 Northrop F-5A/B/C ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1966-2008 25 First RTAF supersonic fighter. Its derivatives, F-5E/F/T still in service.
เครื่องร่อน
B.R1 Hoffman H-36 Dimona ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 1983-1994 10 ca. powered motor glider
B.R2 Grob G 109 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 1989-1994 2 powered motor glider
เฮลิคอปเตอร์
B.H1 Sikorsky H-5/S-51 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1950-1954 4
B.H2 Hiller 360/UH-12 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1950-1952 5
B.H3 Sikorsky S-55/H-19 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1954-1965 11
B.H4 Sikorsky S-58/S-58T/H-34 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1962-2003 82
B.H5 Kaman HH-43 Huskie ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1962-1970 4
B.H6 Bell 212/UH-1N ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1976-1999 2
B.H7 Bell 47/OH-13H ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1972-1973 9
B.H8 Bell 206B-3 Jet Ranger ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1995-2006 6
B.H9 Eurocopter AS332L-2 Super Puma ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1996-2002 3
เครื่องบินทำแผนที่
B.PhTh1 Cessna 411 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1982-1989 2
B.PhTh2 Beechcraft Queen Air ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1971-1989 3
B.PhTh4 Aero Commander 690 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1982-1988 1
เฮลิคอปเตอร์ทำแผนที่
B.HPhT1 Bell 206B ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1982-1987 1 ex-Thai Army
B.HPhT Kawasaki KH-4 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 1982-1985 1 ex-Thai Army. Development of Bell 47
เครื่องบินลาดตระเวน
B.T1 Percival Prince  สหราชอาณาจักร 1952-1962 1
B.T2 Cessna O-1 Bird Dog ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1967-1990 54
เครื่องบินฝึก
B.F1 Nieuport 80 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1918-1935 12 ca. Trainer Nieuport 12, aka Nieuport 23 for wing area
B.F2 Nieuport 83 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 1918-1935 12 ca. Trainer Nieuport 10, aka Nieuport 18 for wing area
B.F3 Consolidated PT-1 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1928-1939 4
B.F4 Avro 504N  สหราชอาณาจักร 1930-1948 70+ 50+ built locally
B.F5 Vought V-93S Corsair ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1939-1949 10+ Modified
B.F6 Tachikawa Ki-55 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 1942-1950 24
B.F7 Miles Magister  สหราชอาณาจักร 1947-1952 20
B.F8 North American T-6 Texan ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1948-1974 220
B.F9 DHC Chipmunk ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 1950-1989 66
B.F10 de Havilland DH.82A Tiger Moth  สหราชอาณาจักร 1951-1961 34
B.F11 Lockheed T-33A/RT-33A ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1955-1996 54 First jet trainer, also first jet aircraft
B.F12 Cessna T-37B/C Tweet ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1961-1996 22 Jet trainer
B.F13 North American T-28D ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1962-1988 120
B.F15 Aermacchi SF.260 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 1973-1999 18 Royal Thai Air Force get broadcasting technology was RTAF-2
B.F17 RTAF-4 Chantra  ไทย 1974-1989 13 ca. locally built ab-initio trainer
B.F18 RFB Fantrainer 400 & 600 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 1988-1994 26 basic trainer for F-5 lead in
เครื่องบินขนส่ง
B.L1 Beechcraft C-45B/F ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1947-1971 7 First transport
B.L2 Douglas C-47 & EC-47D ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1947-1997 55 B.L2k Basler BT-67 still in service
B.L3 Douglas C-54/DC-4 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1959-1966 2
B.L4 Fairchild C-123B/K ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1964-1995 42
B.L10 Douglas DC-8-62AF ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1979-1989 3
B.L14 Aeritalia G.222 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 1995-2012 6 3 traded for 1 Saab 340B
เครื่องบินหลากประโยชน์
B.Th1 Helio Courier ธงของสหรัฐ สหรัฐ 1963-1986 20

อาวุธ[แก้]

ประจำการ[แก้]

ประเภท ประเทศต้นกำเนิด บทบาท จำนวน แผนการ
จรวดอากาศสู่อากาศ
ไอริส-ที ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี SRAAM 50 Gripen Deal
Meteor (missile) ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี BVRAAM ในอนาคต Gripen Deal (Future)
เอไอเอ็ม-9 ไซด์ไวน์เดอร์ ธงของสหรัฐ สหรัฐ SRAAM 100 PEACE NARESUAN
เอไอเอ็ม-120C5/C7 แอมแรม ธงของสหรัฐ สหรัฐ BVRAAM 50 Delivered.
ไพธอน-4 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล AAM 46
จรวจอากาศสู่พื้น/จรวด/ระเบิด
GBU-10/-12/-22 Paveway II[ต้องการอ้างอิง] ธงของสหรัฐ สหรัฐ Laser-Guided Bomb 1000
GBU-31(V)1/B JDAM ธงของสหรัฐ สหรัฐ GPS/INS Guided Bomb 1000
GBU-38/B JDAM ธงของสหรัฐ สหรัฐ GPS/INS Guided Bomb 200
GBU-54/B JDAM ธงของสหรัฐ สหรัฐ GPS/INS/Laser-Guided Bomb 345
เอจีเอ็ม-65B/D/G มาเวอร์ริก ธงของสหรัฐ สหรัฐ Air-to-Ground Missile 100
Mk 81/Mk82/Mk84 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 500/1000/2000 pound general purpose bombs 3,000
อาร์บีเอส-15F Mk.2 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน (200 kg) Anti-ship missile 15) Gripen Deal
จรวดพื้นสู่อากาศ (ป้องกัน)
Oerlikon ADATS ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ laser-guided supersonic missile 94 Fixed emplacement/semi-mobile
Saab Bofors Dynamics RBS 70 Mk.2 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน Man-portable air-defence system (MANPAD) 53
QW-2 Vanguard II ธงของประเทศจีน จีน Man-portable air-defence system (MANPAD) 80
Rheinmetall Mauser Mk.30 mod.F ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 168
Bofors 40mm L/70 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 40mm L/70 45
Type 74 ธงของประเทศจีน จีน Twin 37mm Anti Aircraft Artillery 30
อาวุธภาคพื้นดิน
Cadillac Gage V150 Commando ธงของสหรัฐ สหรัฐ 4x4 amphibious armored car 12 With 12.7mm and 7.62mm MG
Rheinmetall Condor ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 4x4 amphibious armored car 19 With 20mm and 7.62mm MG

การจัดหาอาวุธของกองทัพอากาศ[แก้]

เครื่องบินรบและเครื่องบินฝึก[แก้]

บ.ชอ.2 ที่กองทัพอากาศพัฒนาขึ้นเอง ขณะกำลังบินทดสอบ
 • โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทน บ.ข.18 - วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 13.00 น.ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เปิดแถลงข่าวการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบกริพเพน/ซีดี จำนวน 12 ลำ ตามงบประมาณที่ ครม.อนุมัติไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยจะจัดซื้อลอตแรก จำนวน 6 ลำ เป็นจำนวนเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท โดยเป็นงบประมาณผูกพัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2555 โดยปี 2551 ตั้งงบไว้ที่ 1,900 ล้านบาท ปี 2552 จำนวน 7,065 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 5,595 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 2,960 ล้านบาท และปี 2555 จำนวน 1,480 ล้านบาท

ส่วนลอตที่สองอีก6 ลำ เป็นงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 2556-2560 เป็นจำนวนเงิน 15,400 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12 ลำ เป็นจำนวนเงิน 34,400 ล้านบาท โดยเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้จะนำมาทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ 5 ที่ประจำการอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะปลดประจำการในปี 2552-2554 แหล่งข่าวกองทัพอากาศเปิดเผยว่า กองทัพอากาศมีแผนในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่เพื่อมาทดแทนเครื่องบินแบบเอฟ 5 มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.อ.ชลิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อคัดเลือกแบบ โดยกองทัพอากาศให้ความสนใจในเครื่องบิน 3 รุ่น คือ เครื่องบินเอฟ 16 ซีดีของสหรัฐอเมริกา เครื่องบินซู 30 ของรัสเซีย และเครื่องบินกริพเพนของสวีเดน ก่อนจะมีการคัดเลือกในที่สุด [8]


ในวันที่ 8 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรบจำนวน 6 ลำ ดังมีการแถลงข่าวดังนี้

ประเด็นที่ 1 กระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นว่ากองทัพอากาศดำเนินการอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการภายใต้มติ ครม. ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม และกรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ตามข้อ 2 โดยจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบินประจำการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการเรียบร้อย ได้มีข้อเสนอ ดังนี้

1. ให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องบินกริปเปน จีอาร์ไอพีอีเอ็น 39 ซี/ดี จำนวน 6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการบริหารโครงการ เป็นเงิน 19,000 ล้านบาท โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล (จี2จี) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดน

2. ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามในข้อตกลงการซื้อขายเครื่องบิน ในนามรัฐบาลไทย รวมทั้งแก้ไขข้อตกลงการซื้อขายเครื่องบินโดยวงเงินรวมไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ มีการอธิบายจาก พล.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว มีเงื่อนไขพิเศษที่รัฐบาลสวีเดนจะจัดให้ เป็นข้อที่ 3 คือ ทางรัฐบาลสวีเดน ในการเจรจากับคณะกรรมการ จะมีการจัดเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์แบบอีรีอาย 1 เครื่อง หรือ 1 ลำ กับเครื่องบินลำเลียงแบบ SAAB-340 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 92 ทุน และระบบดาต้าลิงก์ สำหรับการป้องกันทางอากาศในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภาคใต้ เพราะฉะนั้นเครื่องบินที่มีการตกลงนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ลักษณะประเภทเครื่องบิน คือ 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ลำ และ 2 ที่นั่ง จำนวน 4 ลำ รวม 6 ลำ เฉพาะค่าจัดซื้อเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ และการฝึกอบรม 18,284 ล้านบาท

ส่วนเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่และการบริหารโครงการ ในส่วนกองทัพอากาศรับผิดชอบ ซึ่งต้องดำเนินการก่อนและหลังการรับมอบเครื่องบิน เป็นเงิน 716 ล้านบาท ทั้งหมดมี 3 ประเด็นด้วยกัน[9]

 • การพัฒนาเครื่องบินฝึกขั้นต้นใช้เอง - ในวันที่ 5 พ.ย. 50 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประจำการ บ.ชอ.2 ซึ่งกองทัพอากาศพัฒนาขึ้นเอง โดยใช้เครื่องบินฝึกแบบที่ 15 (SF-260) ซึ่งปัจจุบันประจำการในประเทศฟิลิปปินส์ และฟิลิปปินส์เพิ่งสั่งซื้อเพิ่มเติม 18 ลำในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นแบบ แต่ได้แก้ไขแบบจากเดิม 3 ที่นั่งให้เป็น 4 ที่นั่ง โดยจะใช้เป็นต้นแบบในการทดลอง และศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องบิน บ.ทอ.6 เพื่อเข้าประจำการและมีแผน ผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต[10]
 • การจัดซื้อเครื่องบินฝึก DA42 Twin Star - เดือนตุลาคม 2551 กองทัพอากาศยังได้จัดซื้อเครื่องบินฝึกแบบ DA42 Twin Star จำนวน 6 ลำ เพื่อมาเป็นเครื่องบินฝึกให้กับศิษย์การบินที่จะไปทำการบินกับเครื่องบินลำเลียงและเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศ[11]
 • ไทยให้ความสนใจ Mig-29m ข่าวลือเรื่องบริษัทที่ผลิตเครื่องบินรบมิคโกยันให้ข้อมูลแก่กองทัพอากาศไทย คาดว่าอาจจะเสนอ Mig-29m , Mig-29m2 แต่ยังไม่แน่ชัด[12]

เครื่องบินลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์[แก้]

 • การปรับปรุง C-130 - บริษัท Rockwell Collins ได้รับสัญญาจากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกองทัพอากาศ ให้จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร นำร่อง ตรวจการณ์ และระบบจัดการจราจรทางอากาศสำหรับเครื่องบินลำเลียง C-130 ทั้ง 6 ลำ เป็นสัญญาที่สองหลังจากได้รับสัญญาแรกไปแล้วสำหรับ C-130 จำนวน 6 ลำแรก [13]
 • การจัดหาเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลำใหม่ - โดยปกติแล้ว เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจะมีอายุการใช้งานในการเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งหลักค่อนข้างสั้นกว่าเครื่องบินพระที่นั่ง (เพื่อความปลอดภัยสูงสุด) โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลำที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันมีอายุครบกำหนดแล้ว จึงมีการจัดหาฮ.พระที่นั่งลำใหม่ครับ คือ S-92 จาก Sikorsky โดยจัดหาจำนวน 3 ลำ และจะได้รับมอบในปี 2010.[14] *

การจัดซื้อเครื่องบินโดยสาร "Airbus A330-300" กองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบิน A330 จำนวน 1 ลำ จากบริษัท Airbus

 • การจัดซื้อเครื่องบินโดยสาร ATR-72 - กองทัพอากาศได้จัดหาเครื่องบินโดยสาร ATR-72 จำนวน 4 ลำ จากบริษัทผู้ผลิตในฝรั่งเศส เพื่อทดแทน Avro-748 ที่มีอายุการใช้งานนานเกือบ 40 ปี โดยจะได้รับมอบเครื่องบินในปี 2552[15]

การพัฒนาในอนาคต[แก้]

 • RTAF-6 – เครื่องบินฝึก โดย อุตสาหกรรมการบินไทย
 • Tigershark II – อากาศยานไร้คนขับ โดย G-Force Composite
 • วิจัยจรวดอากาศสู่อากาศ โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • วิจัยจรวดร่อนโจมตีภาคพื้นและโจมตีเรือ โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ดูเพิ่ม[แก้]

การทหารในประเทศไทย[แก้]

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกองทัพอากาศไทย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://forums.gunboards.com/showthread.php?158607-Japanese-use-of-Type-45-Siamese-Mauser
 2. http://www.daoc.rtaf.mi.th/ สถานีรายงานหาดใหญ่กับสถานีรายงานเขาวังชิงคือที่เดียวกัน
 3. https://www.thairath.co.th/content/1174172
 4. https://voicetv.co.th/read/HyFzUODHM
 5. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/738235
 6. http://www.bbc.com/thai/thailand-38621269
 7. Wieliczko and Szeremeta 2004, p. 81.
 8. Bangkok PostChalit insists purchase of Swedish jets appropriate, also the best deal
 9. Skyman's Military BlogJAS-39 Gripen: ครม. อนุมัติกริพเพนแล้ว รอเซ็นสัญญา
 10. ข่าวกองทัพอากาศกองทัพอากาศประสบผลสำเร็จในการสร้างเครื่องบินต้นแบบ บ.ชอ.๒
 11. Diamond Aircraft Industries Royal Thai Air Force chooses 6 DA42 for it´s training program
 12. http://www.thaifighterclub.org/webboard/19799/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%AD--%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-Mig-29M.html
 13. Flight International Contracts
 14. Skyman's Military Blog เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งใหม่มาแล้วครับ: Sikorsky S-92
 15. ATR ATR registers Record Year of Orders with 113 new Aircraft


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:กองทัพอากาศของทวีปเอเชีย


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "comments" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="comments"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>