โรงเรียนบ้านกันทรารมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาลัยวิทยาลัยกรุงch

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลกันทรารมย์ 1" ขึ้นต่ออำเภอสังขะ จังหวัดขุขันธ์ อำมาตย์มนตรีพระอธิการสังขะเขต (แดง สุคันธรัตน์) นายอำเภอสังขะ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2466 โดยใช้ศาลาวัดบ้านลุมพุกเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีนายปาด พิมพ์จันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก นับเป็นโรงเรียนแรกของตำบล จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4

ในปี พ.ศ. 2467 ได้มีการปรับปรุงเขตจังหวัดใหม่ ตำบลกันทรารมย์ ได้โอนมาขึ้นต่ออำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอำมาตย์เอกหลวงรัตนวงศ์ โทนุบล เป็นนายอำเภอขุขันธ์

ในปี พ.ศ. 2481 เจ้าอธิการตะราง เหมวํโส เจ้าอาวาสวัดโคกโพน ได้มอบศาลาวัดบ้านโคกโพน และที่ดินธรณีสงฆ์ของวัด เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน ให้แก่ราชการเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน โดยมี นายตุ้ม สุวรรณกูฏ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นผู้รับมอบ นายสุวรรณ ดวงจันทร์ (คุณตา 5 แผ่นดิน) ครูใหญ่ในขณะนั้น จึงย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านลุมพุกมาอยู่ที่ตั้งแห่งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา

การดำเนินการพัฒนาจัดทำด้วยความยากลำบาก ด้วยงบประมาณของทางราชการมีจำกัด ในปี พ.ศ. 2497 สมัยนายคำนึง ไพศาลสุวรรณ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นก้อนแรก จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการโน๊ว นาคโชติ เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกโพน ได้ระดมพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งชาวบ้านมาร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนบ้านกันทรารมย์"

ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ 70,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.003 ขนาด 5 ห้องเรียน แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องหาเพิ่มเติมอีก 150,000 บาท นายยอด อ่อนโอภาส นายอำเภอขุขันธ์ และนายเลื่อน บุญชู ครูใหญ่ ได้ประสานขอความร่วมมือช่วยเหลือจากชาวบ้านในสังกัดจัดหาวัสดุเพิ่มเติม และรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าเข้าสมทบ เริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 และเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2508 ในช่วงนี้ ครูและนักเรียนต้องกลับไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) เป็นโรงเรียนประถมปลายประจำตำบลแห่งแรกของอำเภอขุขันธ์ มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 5 รุ่นแรก จำนวน 20 คน ถึงปี พ.ศ. 2521 ก็ลดเหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2524 นายเลื่อน บุญชู ครูใหญ่ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านสกุล และนายบุญเกิด บุษบงก์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสกุล ย้ายมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2524 จนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2525 ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท

ในปี พ.ศ.2526 โรงเรียนมีปริมาณนักเรียนมากขึ้น ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่ ทางราชการมีคำสั่งให้ นายสฤษดิ์ ขุขันธิน อาจารย์ 2 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ครูช่วยราชการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนเป็นคนแรก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2526 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2530 ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใจดี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2530 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้แต่งตั้ง นายสนอง ทาหอม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2534 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ได้รับการอนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้สูงขึ้นจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง ทาหอม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกในคำสั่งเดียวกัน ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่นี่ ได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าชัดเจน เช่น ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2534 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก เมื่อปีการศึกษา 2535 มีนักเรียนรุ่นแรก 116 คน ในปีการศึกษา 2541 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และนับจากปีนี้เป็นต้นมา โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ มีหน้าที่จัดการศึกษาถึง 4 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ/อนุบาล 1-2) ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จึงถือได้ว่า นายสนอง ทาหอม เป็นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการศึกษาของโรงบ้านกันทรารมย์

เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2553 นายสนอง ทาหอม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอุด และ มีคำสั่งให้ นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2553

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 1. นายปาด พิมพ์จันทร์ ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2466-2467
 2. นายสง ถนอม ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2467-2468
 3. นายปิ่นทอง ศรีมงคล ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2468-2470
 4. นายผล น้ำคำ ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2470-2475
 5. นายสุวรรณ ดวงจันทร์ ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2475-2497
 6. นายคำนึง ไพศาลสุวรรณ ตำแหน่งครูใหญ่ 2 ธันวาคม 2497 - 23 กรกฎาคม 2506
 7. นายเลื่อน บุญชู ตำแหน่งครูใหญ่ 24 กรกฎาคม 2506-27 กรกฎาคม 2524
 8. นายบุญเกิด บุษบงก์ ตำแหน่งครูใหญ่ 29 กรกฎาคม 2524-24 มีนาคม 2426
 9. นายสฤษดิ์ ขุขันธิน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 6 มิถุนายน 2526-30 มีนาคม 2530
 10. นายสนอง ทาหอม ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 28 ธันวาคม 2530-30 กันยายน 2534
 11. นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการ 20 ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน

คำขวัญ[แก้]

"ความรู้คู่คุณธรรม นำทางสู่บัณฑิต รักถิ่นฐานยิ่งชีวิต ตีนติดดิน"

อ้างอิง[แก้]