สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดศรีสะเกษ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดศรีสะเกษมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 5 คน คือ ชวาล มหาสุวีระชัย ชิต เจริญประเสริฐ ณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ จิโรจน์ โชติพันธุ์ และ กรองกาญจน์ วีสมหมาย

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 ชวาล มหาสุวีระชัย (ถูกคัดค้าน) ผ่องศรี แซ่จึง
สุนีย์ อินฉัตร (แทนนายชวาล)
2 ชิต เจริญประเสริฐ (ถูกคัดค้าน/ได้รับเลือกตั้งใหม่) ไพโรจน์ วงศ์พรหม
3 ณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ วิลัดดา อินฉัตร
4 จิโรจน์ โชติพันธุ์ จิตติพจน์ วิริยะโรจน์
5 กรองกาญจน์ วีสมหมาย กรีศักดิ์ ไพบูลย์

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ วิลัดดา อินฉัตร

อ้างอิง[แก้]