ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อัพเดทข้อมูลและจัดเรียงหน้าใหม่
(อัพเดทข้อมูลและจัดเรียงหน้าใหม่)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น การแก้ไขแบบเห็นภาพ: สลับแล้ว
ในปีการศึกษา 2547 คณะได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยได้ทำการขอใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และในปีการศึกษา 2553 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ตามลำดับ
 
== หน่วยงาน ==
== โครงการจัดตั้ง ==
ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
* โครงการจัดตั้ง[[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] เป็นโครงการจัดตั้งคณะที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานเทียบเท่าภาควิชา โดยเปิดสอนนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนสาขาอื่น เช่น สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเมื่อมีความพร้อมก็จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเป็นคณะต่อไป
{{บน}}
* สำนักงานเลขานุการคณะ
* สาขาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
* [http://kuse.csc.ku.ac.th/page_ee/index ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์]
{{กลาง}}
* สาขา[http://kuse.csc.ku.ac.th/page_ce/index ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม]
* สาขา[http://kuse.csc.ku.ac.th/itcs/ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารเทศ]
* [http://kuse.csc.ku.ac.th/~sc/home/ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป]
{{ล่าง}}
 
== หลักสูตร ==
{| class="toccolours" width = 100%
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรดังนี้<ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=158</ref>
{| class="wikitable" width="100%" href="หมวดหมู่:คณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย"
! style="background: darkred; color: White; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Yellow; color: Black; &quot;}" |ปริญญาตรี
! style="background: darkred; color: White; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Yellow; color: Black; &quot;}" |ปริญญาโท
! style="background: darkred; color: White; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Yellow; color: Black; &quot;}" |ปริญญาเอก
|-
! style="background: #5E0000 " width = 50% |<span style="color:White"> ระดับปริญญาตรี
| valign="top" |'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)'''
! style="background: #5E0000 " width = 50% |<span style="color:White"> ระดับปริญญาโท
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
|-
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
| valign = "top" | -
* สาขาวิชาเคมีประยุกต์ <ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/~sc/appchem/curriculum/appchem.pdf</ref>
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
* สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
* สาขาวิชา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]]
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
* สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ
* สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
| valign="top" |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ เครื่องกลและการผลิต
* สาขาวิชา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]]อุตสาหการ
| valign="top" |'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)'''
* สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
* สาขาวิชาเคมีประยุกต์ <ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/~sc/appchem/curriculum/appchem.pdf</ref>
* สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
| valign = "top" |
| valign="top" |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
* สาขาวิชาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
| valign="top" | -
|-
|}
 
== ทำเนียบคณบดี==
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "3" style="background: #5E0000" align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'''</span>
|-
! style="background: #E1D6D5; color:#E1D6D5" width = 50% |<span style="color:Black"> รายนามคณบดี</span>
! style="background: #E1D6D5; color:#E1D6D5" width = 50% |<span style="color:Black"> ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
| valign = "top" | พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550
|-
| valign = "top" style = "background: #E1D6D5 " | 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์
| valign = "top" style = "background: #E1D6D5 " | พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
|-
| valign = "top" | 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์ พูนวศิน
| valign = "top" | พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
|-
| valign = "top" style = "background: #E1D6D5 " | 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
| valign = "top" style = "background: #E1D6D5 " | พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
|-
|}
'''หมายเหตุ''' คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์