กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงการคลัง)
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง
ตรากระทรวงการคลัง.png
ตรานกวายุภักษ์เป็นตราประจำกระทรวงการคลัง
ที่ทำการกระทรวงการคลัง.jpg
ที่ทำการกระทรวงการคลัง
ที่ทำการ
ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 เมษายน พ.ศ. 2418
สืบทอดจาก กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
เขตอำนาจ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
บุคลากร 29,391 (พ.ศ. 2557)[1]
งบประมาณ 199,174.0666 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรีว่าการ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้บริหาร ดร.สมชัย สัจจพงษ์, ปลัดกระทรวง
อำนวย ปรีมนวงศ์, รองปลัดกระทรวง
จุมพล ริมสาคร[3], รองปลัดกระทรวง
ประภาศ คงเอียด[4], รองปลัดกระทรวง
พชร อนันตศิลป์, รองปลัดกระทรวง
ญาใจ พัฒนสุขวสันต์, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง (อังกฤษ: Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง[แก้]

กระทรวงการคลังได้ถือกำเนินขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ และจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมพระคลังมหาสมบัติมีฐานะเป็นกระทรวงเพราะใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเรียกอธิบดีว่า มินิสเตอร์ ออฟ ฟิแนนซ์

ดูที่ ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

หน่วยงานในกำกับ / หน่วยงานอิสระ[แก้]

รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[แก้]

ดูที่ รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายนามปลัดกระทรวงการคลัง[แก้]

 1. เสริม วินิจฉัยกุล : 20 พฤษภาคม 2497 - 7 กรกฎาคม 2508
 2. บุญมา วงศ์สวรรค์  : 1 สิงหาคม 2508 - 31 ตุลาคม 2516
 3. สนั่น เกตุทัต  : 1 พฤศจิกายน 2516 - 3 กุมภาพันธ์ 2518
 4. อำนวย วีรวรรณ  : 16 เมษายน 2518 - 12 ตุลาคม 2520
 5. ชาญชัย ลี้ถาวร : 22 พฤศจิกายน 2520 - 30 กันยายน 2525
 6. พนัส สิมะเสถียร : 1 ตุลาคม 2525 - 13 มิถุนายน 2535
 7. บัณฑิต บุณยะปานะ : 16 มิถุนายน 2535 - 8 กรกฎาคม 2536
 8. อรัญ ธรรมโน : 20 กรกฎาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
 9. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล : 1 ตุลาคม 2538 - 28 กรกฎาคม 2540
 10. ศุภชัย พิศิษฐวานิช : 7 สิงหาคม 2540 - 30 กันยายน 2543
 11. สมใจนึก เองตระกูล : 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
 12. ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล : 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2552
 13. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ : 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
 14. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม : 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2556
 15. รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ : 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
 16. สมชัย สัจจพงษ์ : 1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]