โรงเรียนไร่ขิงวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
WRK NewLogo200px.jpg
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
53 หมู่ 2 ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ข้อมูล
อักษรย่อ ว.ข. / WRK
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้ง พระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์)
รหัส 1001730603
ผู้อำนวยการ นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
สี ฟ้า-ขาว
เพลง มาร์ช ว.ข. เกรียงไกร
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อังกฤษ: Watraikhing Wittaya School) (อักษรย่อ: ว.ข., W.R.K.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยพระครูมงคลวิลาส (เฉย กิตติธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 2 ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บริเวณสนามกีฬา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

พระครูมงคลวิลาศ (เฉย รอดอนันต์) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจก่อกำเนิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เปิดเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า “โรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษา” มีพระครูมงคลวิลาศ (เฉย รอดอนันต์) เป็นองค์อุปถัมภ์ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นเจ้าของโรงเรียน นายถวิล โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไร่ขิงเป็นที่เรียน เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นก็ไปอาศัยอาคารชั่วคราวเช่นโรงมุงจากบ้าง โรงลิเกบ้างเป็นที่เรียนจนถึง พ.ศ. 2499 รวมเวลา 10 ปีเต็ม

ในปี พ.ศ. 2500 พระครูมงคลวิลาศ (เฉย รอดอนันต์) ได้จัดหาที่เรียนให้ใหม่ โดยต่อเติมเรือนปั้นหยา 2 ชั้น ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดไร่ขิง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดไร่ขิงสนุทรอุทิศ) ให้เป็นที่เรียน และแต่งตั้งนายธีระ เหล็กเพชร เป็นครูใหญ่แทนนายถวิล โปราณานนท์ ที่ขอลาออกจนถึงปี พ.ศ. 2502 นายธีระ เหล็กเพชร ขอลาออก จึงแต่งตั้งนายวิจิตร พร้อมมูล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน จนถึงปี พ.ศ. 2510 ได้มีการเริ่มต้นปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษาอย่างขนานใหญ่ โดย พระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินทปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (สมณศักดิ์ชั้นยศในขณะนั้น) ได้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่เนื้อที่ 18 ไร่ สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น แบบคอนกรีตทรงไทยประยุกต์ ขนาด 24 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมด้วยอาคารประกอบต่างๆ มีโรงอาหาร-หอประชุม 1 หลัง ห้องสุขาชาย 1 หลัง ห้องสุขาหญิง 1 หลัง เจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ สร้างถังน้ำบาดาล 1 ถัง ใช้เวลาดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2514 จึงแล้วเสร็จ โดยมีพระราชปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาส นายเลี้ยน ปัถวี กรรมการวัด นายฉลวย เปรมสัตย์ธรรม ตัวแทนวัดเป็นเจ้าของโรงเรียน นายทวี สุจจิตจูร ครูผู้จัดการโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการวัดไร่ขิง เป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้างและได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ต่อมาภายหลังพระราชปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้โรงเรียนจนมีเนื้อที่อาณาเขตรั้วโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 37 ไร่ 2 งาน

พ.ศ. 2516 พระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินทปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะองค์อุปถัมภ์โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อขอความเห็นที่จะโอนกิจการของโรงเรียนนี้ให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขยายการศึกษาออกสู่ท้องถิ่งชนบทอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมเห็นชอบด้วย จึงทำเรื่องขอโอนไปยังกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้รับการโอนโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษามาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา และเปลี่ยนชื่อใหม่ นามว่า "โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา" โดยมีนายวิจิตร พร้อมมูลรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมา กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายพิศณุ รัตนสุพร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2517 โดยขณะนั้นมีนักเรียน 11 ห้องเรียน จำนวน 369 คน ครู 23 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน

พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไร่ขิง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปิดป้ายนาม "โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา" เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป นับเป็นเกียรติประวัติสูงยิ่งของโรงเรียนและนำความปลาบปลิ้มปิติยินดีมาสู่ชาวไร่ขิง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ตลอดเวลาที่นายพิษณุ รัตนสุพร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียนในขณะนั้น และชุมชนวัดไร่ขิงช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุกๆด้าน ทำให้โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว จนได้เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ[1]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ทรงเสด็จเปิดป้าย "โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2521

อาคารต่างๆ[แก้]

อาคาร การใช้งาน จำนวนชั้น
อาคาร 1 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 2 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 3 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 4 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 5 อาคารเรียน 7 ชั้น
อาคาร 6 อาคารเรียน 4 ชั้น
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ห้องสมุด 1 ชั้น
หอประชุมเอนกประสงค์ หอประชุม 1 ชั้น
ศูนย์ดนตรีไทยพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ห้องซ้อมดนตรีไทยและวงดนตรีลูกทุ่ง 1 ชั้น
อาคารคุณแม่ชีสนั่น จารุวรรโณ ห้องสำหรับทำกิจกรรม To Be Number One - YC 1 ชั้น

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา[แก้]

ลำดับ รายนามอาจารย์ใหญ่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายวิจิตร พร้อมมูล (รักษาการครูใหญ่) พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2517
2 นายพิษณุ รัตนสุพร พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2527
3 นายประสก มนุญวงศ์ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2533
4 นายทรงศิลป์ชัย เทียนประเสริฐ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
5 นายถวิล บุญภักดี พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
6 นายบุรี แก้วเล็ก พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
7 นายจีระศักดิ์ ไพศาล พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
8 นายวันชัย เศรษฐกร พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544
9 นายวรพจน์ นาคนคร พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547
10 นายสุนทร สุมาลย์โรจน์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2551
11 นายองอาจ ตรีชั้น พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556
12 นายมนัส ชัยยะ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559
13 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา