ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก''' มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 เขตการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2554)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/019/29.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔], เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙ </ref> (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 5 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศใน[[สภาผู้แทนราษฎรไทย]]
 
==ประวัติศาสตร์==
หลังจากที่ประเทศไทยมี[[การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475]] จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2476|ครั้งแรก]] เมื่อวันที่ [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2476]] โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ '''ขุนประเจตดรุณพันธ์ (เหล็ง ศุขโรจน์)'''<ref>อาร์วายทีไนน์,[http://www.ryt9.com/s/refg/186966 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก] </ref>
 
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ 10 สมัย ได้แก่ นาย[[สุชน ชามพูนท]]
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีคนแรกของจังหวัดพิษณุโลก คือ นาง[[มยุรา มนะสิการ]] (จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544)
* ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ
** '''ไกรฤกษ์''' (4 คน) ได้แก่ ร้อยโท [[จงกล ไกรฤกษ์]], นาย[[โกศล ไกรฤกษ์]], นาวาอากาศโท [[สุรปานี ไกรฤกษ์]] และ นาย[[จุติ ไกรฤกษ์]]
 
==เขตการเลือกตั้ง==
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512|พ.ศ. 2512]]|| 3 คน (เขตละ 3 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518|พ.ศ. 2518]]||rowspan=2 align=left | '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]] และ [[อำเภอบางกระทุ่ม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอพรหมพิราม]] และ [[อำเภอวังทอง]]|| rowspan=2 | 4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519|พ.ศ. 2519]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522|พ.ศ. 2522]]||rowspan=2 align=left | '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ [[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ ''กิ่ง''[[อำเภอเนินมะปราง]]|| rowspan=6 | 5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526|พ.ศ. 2526]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529|พ.ศ. 2529]]||rowspan=4 align=left | '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ [[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ [[อำเภอเนินมะปราง]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531|พ.ศ. 2531]]
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535|พ.ศ. 2535/2]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2538]] || rowspan=2 align=left |'''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ [[อำเภอพรหมพิราม]] (เฉพาะ ตำบลมะตูม และ ตำบลท่าช้าง)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]], [[อำเภอเนินมะปราง]] และ อำเภอพรหมพิราม (ยกเว้น ตำบลมะตูม และ ตำบลท่าช้าง)|| rowspan=2 | 6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|พ.ศ. 2539]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|พ.ศ. 2544]] || align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะ ตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง และ ตำบลปากโทก)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลหัวรอ ตำบลวัดพริก ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลจอมทอง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบึงพระ ตำบลไผ่ขอดอน และ ตำบลงิ้วงาม), [[อำเภอวังทอง]] (เฉพาะ ตำบลวังพิกุล ตำบลแม่ระกา และ ตำบลหนองพระ) และ [[อำเภอบางกระทุ่ม]] (เฉพาะ ตำบลท่าตาล) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะ ตำบลบ้านป่า และ ตำบลมะขามสูง), [[อำเภอพรหมพิราม]] และ [[อำเภอวัดโบสถ์]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบางระกำ]] และ อำเภอบางกระทุ่ม (ยกเว้น ตำบลท่าตาล) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 5''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]] และ [[อำเภอวังทอง]] (เฉพาะ ตำบลบ้านกลาง)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 6''' : อำเภอวังทอง (เฉพาะ ตำบลวังทอง ตำบลดินทอง ตำบลท่าหมื่นราม ตำบลพันชาลี ตำบลวังนกแอ่น ตำบลแก่งโสภา และ ตำบลชัยนาม) และ [[อำเภอเนินมะปราง]]|| rowspan=2|6 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|พ.ศ. 2550]] ||align=left| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]], [[อำเภอบางระกำ]], [[อำเภอบางกระทุ่ม]] และ[[อำเภอพรหมพิราม]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]], [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอวังทอง]] และ[[อำเภอเนินมะปราง]] || 5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]] ||align=left rowspan=3| '''· เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก และตำบลวังน้ำคู้)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 2''' : [[อำเภอพรหมพิราม]]และอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลบ้านกร่าง ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลบ้านป่า ตำบลดอนทอง และตำบลสมอแข)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอวังทอง]]และ[[อำเภอเนินมะปราง]]</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบางกระทุ่ม]], [[อำเภอบางระกำ]] และ[[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะตำบลท่าโพธิ์และตำบลงิ้วงาม)</br>'''· เขตเลือกตั้งที่ 5''' : [[อำเภอวัดโบสถ์]], [[อำเภอชาติตระการ]] และ[[อำเภอนครไทย]] ||rowspan=3| 5 คน (เขตละ 1 คน)
==รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต==
 
=== ชุดที่ 1 – 1–7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2476–2481 ===
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #gold; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=65%
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489|สิงหาคม พ.ศ. 2489]]|| นาย[[ดุม อินทุวงศ์]] (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5|ชุดที่ 5]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491|พ.ศ. 2491]]|| ร้อยโท [[จงกล ไกรฤกษ์]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6|ชุดที่ 6]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2492|พ.ศ. 2492]]|| นาย[[สานนท์ สายสว่าง]] (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7|ชุดที่ 7]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495|พ.ศ. 2495]]|| ร้อยโท [[จงกล ไกรฤกษ์]]
|}
 
=== ชุดที่ 8 – 8–9 ; พ.ศ. 2500 ===
 
:{{legend2|#ffb6b6|[[พรรคเสรีมนังคศิลา]]|border=1px solid #AAAAAA}}
| width = 10% | '''ชุดที่''' || width = 10% | '''การเลือกตั้ง''' || width=40% colspan=2 | '''เขตเลือกตั้งที่ 1'''
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8|ชุดที่ 8]] ||[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500|กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500]]|| bgcolor="#ffb6b6" |นาวาอากาศโท [[ทินกร พันธุ์กระวี]] || bgcolor="#ffb6b6" |ร้อยโท [[จงกล ไกรฤกษ์]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9|ชุดที่ 9]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500|ธันวาคม พ.ศ. 2500]]|| bgcolor="#ffffff" |นาวาอากาศโท [[ทินกร พันธุ์กระวี]] || bgcolor="#ffffff" |นาย[[อุทัย แสงศิริ]]
|}
 
===ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512 ===
 
:{{legend2|#b0e0e6|[[พรรคอิสระ]]|border=1px solid #AAAAAA}}
|}
 
=== ชุดที่ 11 – 11–12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2518–2519 ===
 
:{{legend2|#adff2f|[[พรรคไท (พ.ศ. 2517)]] |border=1px solid #AAAAAA}}
| width = 10% | '''ชุดที่''' || width = 10% | '''การเลือกตั้ง''' || width=45% colspan=2 | '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' || width=35% colspan=2 | '''เขตเลือกตั้งที่ 2'''
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11|ชุดที่ 11]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518|พ.ศ. 2518]]||bgcolor="#adff2f" |นาย[[อนันต์ ภักดิ์ประไพ]]|| rowspan=2 bgcolor="#aacc99" |นาวาอากาศโท [[ทินกร พันธุ์กระวี]]|| bgcolor="#d7e4f9" |นาวาอากาศโท [[สุรปานี ไกรฤกษ์]] ||rowspan=2 bgcolor="#f6f6f6" |นาย[[ประเทือง วิจารณ์ปรีชา]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12|ชุดที่ 12]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519|พ.ศ. 2519]]||bgcolor="#7b68ee" |นาย[[สุชน ชามพูนท]]||bgcolor="#f6f6f6" |นาย[[โกศล ไกรฤกษ์]]
|}
 
=== ชุดที่ 13 – 13–18 ; พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2522–2535 ===
 
:{{legend2|#f6f6f6|[[พรรคกิจสังคม]]|border=1px solid #AAAAAA}}
| width = 10% | '''ชุดที่''' || width = 10% | '''การเลือกตั้ง''' || width=46% colspan=3 | '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' || width=35% colspan=2 | '''เขตเลือกตั้งที่ 2'''
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13|ชุดที่ 13]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522|พ.ศ. 2522]]||bgcolor="#f6f6f6" |นาย[[คนเด็ด มั่นสีเขียว]]|| rowspan=2 bgcolor="#aacc99" |นาวาอากาศโท [[ทินกร พันธุ์กระวี]]|| rowspan=6 bgcolor="#b0ceff" |นาย[[ยิ่งพันธ์ มนะสิการ]] || rowspan=2 bgcolor="#f6f6f6" |นาย[[โกศล ไกรฤกษ์]] ||bgcolor="#f0e68c" |นาย[[ประเทือง วิจารณ์ปรีชา]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14|ชุดที่ 14]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526|พ.ศ. 2526]]||rowspan=4 bgcolor="#aacc99" |นาย[[สุชน ชามพูนท]]||rowspan=2 bgcolor="#aacc99" |นาย[[ประเทือง วิจารณ์ปรีชา]]
|}
 
=== ชุดที่ 19 – 19–20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2538–2539 ===
 
:{{legend2|#dfab53|[[พรรคนำไทย]]|border=1px solid #AAAAAA}}
| width = 10% | '''ชุดที่''' || width = 10% | '''การเลือกตั้ง''' || width=40% colspan=3 | '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' || width=40% colspan=3 | '''เขตเลือกตั้งที่ 2'''
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19|ชุดที่ 19]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|พ.ศ. 2538]]||bgcolor="#dfab53" |พลเอก [[ศิริ ทิวะพันธุ์]]||bgcolor="#b0ceff" |นาย[[ยิ่งพันธ์ มนะสิการ]]||rowspan=2 bgcolor="#ffffcc" |นาย[[สุชน ชามพูนท]] ||rowspan=2 bgcolor="#d7e4f9" |นาย[[จุติ ไกรฤกษ์]] ||bgcolor="#dfab53" |นาย[[อุดมศักดิ์ อุชชิน]]||rowspan=2 bgcolor="#ffffcc" |นาย[[วีระ ปัทมสิริวัฒน์]]
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20|ชุดที่ 20]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|พ.ศ. 2539]]||bgcolor="#d7e4f9" |นาย[[พิษณุ พลไวย์]]||bgcolor="#adff2f" |นาย[[ยิ่งพันธ์ มนะสิการ]]||bgcolor="#adff2f" |นาย[[ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์]]
|}
 
===ชุดที่ 21 – 21–22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2544–2548===
 
:{{legend2|#d7e4f9|[[พรรคประชาธิปัตย์]]|border=1px solid #AAAAAA}}
| rowspan=2| '''6''' || bgcolor="#ffb6b6" | นาย[[วีระ ปัทมสิริวัฒน์]] (เสียชีวิต)|| rowspan=2 bgcolor="#ffb6b6" |นาย[[หัสนัยน์ สอนสิทธิ์]]
|-
| bgcolor="#d7e4f9" | นาย[[จุติ ไกรฤกษ์]] (แทนนายวีระ)
|}
 
===ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550===
 
:{{legend2|#d7e4f9|[[พรรคประชาธิปัตย์]]|border=1px solid #AAAAAA}}
|}
 
===ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554===
 
:{{legend2|#d7e4f9|[[พรรคประชาธิปัตย์]]|border=1px solid #AAAAAA}}
==รูปภาพ==
<gallery>
ไฟล์:Thinnakorn P.jpg | นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี
ไฟล์:โกศล ไกรฤกษ์.jpg | นายโกศล ไกรฤกษ์
ไฟล์:สุชน ชามพูนท.jpg | นายสุชน ชามพูนท
140,675

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์