เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ตรา
คำขวัญ: เขลางค์นครเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ธรรมาภิบาลดีเด่น มุ่งเน้นปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ประเทศ  ไทย
จังหวัด ลำปาง
อำเภอ เมืองลำปาง
ที่ตั้ง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 195.49 ตร.กม. (75.48 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 60,412
 • ความหนาแน่น 309 คน/ตร.กม. (800 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 5422 5967
โทรสาร 0 5422 5967
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกล้วยแพะ และตำบลปงแสนทองทั้งตำบล รวมถึงบางส่วนของตำบลหัวเวียง ตำบลพระบาท และตำบลชมพู นอกจากนี้เทศบาลเขลางค์นครยังเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำปาง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับการยกฐานะจาก เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547[1] เนื่องจาก เทศบาลตำบลชมพู มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง จำนวนประชากรหนาแน่น การเจริญเติบโตของชุมชน รวมถึงมีรายได้เพียงพอตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ จึงยกฐานะจาก เทศบาลตำบลชมพู เป็น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547 พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของเทศบาลใหม่อีกด้วย

ภูมิศาสตร์[แก้]

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 63 ชุมชน จำนวนประชากรทั้งหมด 60,649 คน แยกตามลักษณะการปกครองดังนี้

  • ตำบลชมพู จำนวน 20 ชุมชน ประชากร 20,785 คน ชาย : 9,937 คน หญิง : 10,848 คน
  • ตำบลปงแสนทอง จำนวน 21 ชุมชน ประชากร 17,823 คน ชาย : 8,581 คน หญิง : 9,242 คน
  • ตำบลกล้วยแพะ จำนวน 6 ชุมชน ประชากร 9,523 คน ชาย : 4,643 คน หญิง : 4,880 คน
  • ตำบลพระบาท จำนวน 16 ชุมชน ประชากร 12,575 คน ชาย : 6,076 คน หญิง : 6,499 คน

รวม 63 ชุมชน ประชากร 60,649 คน ชาย : 29,247 คน หญิง : 31,402 คน ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ณ ธันวาคม 2554

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีจำนวน 60,706 คน จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,296 คน ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การคมนาคม[แก้]

  • ทางรถไฟ มีทางรถไฟเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ผ่านอำเภอเมืองลำปาง 1 สาย
  • ทางรถยนต์ มีเส้นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดลำปาง กับจังหวัดตาก, ลำพูน, แพร่, พะเยา และเชื่อมระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล
  • ทางอากาศ มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มีเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริการเป็นประจำทุกวัน

การศึกษา[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด แต่ได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้ 1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 17 แห่ง 2.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง 3.โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง 4.โรงเรียนพาณิชยการเอกชน จำนวน 1 แห่ง 5.มหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง 6.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอยู่จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดม่อนจำศีล หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท 11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกล้วยหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ

การสาธารณสุข[แก้]

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแล แต่มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข จำนวน 7 คน ที่รับผิดชอบดูแลงานด้านป้องกันโรค งานสุขาภิบาล งานสัตวแพทย์ ซึ่งจะประสานงานการปฏิบัติและสนับสนุนงบประมาณกับสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อสม, จำนวน 1425 คน ให้การดูแลรักษาพยาบาลและดูแลการเผ้าระวังแก่ประชาชน โดยเทศบาลได้ให้การอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้ดูแลควบคุมเกี่ยวกับการประกอบกิจกราอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สถานประกอบการ[แก้]

จากสภาพทำเลที่ตั้งของเทศบาลมืองเขลางค์นคร และมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างจังหวัดตัดผ่านหลายสาย สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท กล่าวคือ

  • เกษตรกรม : ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะทำการเพาะปลูกข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และแตงโม โดยพื้นที่ทำการเกษตรจะกระจายอยู่ทุกตำบล
  • อุตสาหกรรม : ส่วนใหญ่ประกอบอุตสาหกรรมผลิตเซรามิค เครื่องปั้นดินเผา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง, อุตสาหกรรมกลึงและแกะสลักไม้, อุตสาหกรรมทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น โดยมีจำนวนโรงงานในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมทั้งสิ้น 231 แห่ง
  • พาณิชยกรรม : ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยว แวะพักมีจำนวนสูง จึงทำให้เกิดการประกอบพาณิชยกรรมประเภทร้านอาหาร จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น ทั้งในบริเวณตำบลพระบาท, ตำบลชมพู และตำบลปงแสนทอง โดยอัตราเฉลี่ยการประกอบพาณิชยกรรมประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด

อ้างอิง[แก้]