เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เทศบาล
ประเทศ ไทย
จังหวัด กาญจนบุรี
อำเภอ ท่ามะกา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 7.26 ตร.กม. (2.80 ตร.ไมล์)
ประชากร (2556)
 • ทั้งหมด 12,103
 • ความหนาแน่น 1,667 คน/ตร.กม. (4,320 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 71XX
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลท่าเรือ” ต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นเทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2528 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าเรือ พระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2528 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 130 ลงวันที่ 20 กันยายน 2528 เป็นต้นมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ การเปลี่ยนแปลงฐานะจาก "เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น" เป็น "เทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น" โดยตั้งอยู่ในเขต อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ ทั้งหมด 7.26 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือตำบลท่าเรือ และตำบลตะคร้ำเอนบางส่วน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 100 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 28 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลท่าเรือทั้งตำบลและตำบลตะคร้ำเอนบางส่วน มีพื้นที่ ทั้งหมด7.26 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จด คลองส่งน้ำชลประทาน (คลอง 3 ซ้าย) ทิศตะวันออก จด เส้นแบ่งเขตขนานกับถนนตะคร้ำเอนและถนนแสงชูโตใหม่ ทิศตะวันตก จด แม่น้ำแม่กลองและเส้นแบ่งเขตขนานกับถนนพระแท่น ทิศใต้ จด เขตเทศบาลตำบลท่ามะกาและคลองส่งน้ำชลประทาน


สถานการศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

โรงเรียนของรัฐ[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนอนุชนศึกษา
 • โรงเรียนศิริวิทยานุบาล
 • โรงเรียนราษฎร์บำรุง

การสาธารณสุข[แก้]

ประชากรภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สำหรับสถานพยาบาลในเขตเทศบาลมีดังนี้ - โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง - คลินิก 11 แห่ง - ศูนย์แพทย์ 1 แห่ง


การคมนาคม[แก้]

เส้นทางการคมนาคมในการติดต่อกับจังหวัดนั้น สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ ทางรถยนต์และทางรถไฟ ทางรถยนต์จะสะดวกมากเพราะมี 2 สาย คือ ถนนแสงชูโต (สายใหม่) และถนนแสงชูโต (สายเก่า) โดยถนนแสงชูโตสายใหม่เป็นแบบวิ่งรถทางเดียวมี 2 เลน รวม 4 ช่องจราจร ส่วนถนนแสงชูโตสายเก่า ได้มีการปรับปรุงขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่หน้าบริษัทโล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ไปจนถึงหน้าบริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะกา เส้นทางการคมนาคมในการติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ก็ใช้ได้ 2 เส้นทาง เช่นกัน คือ ทางรถยนต์และทางรถไฟ ซึ่งทางรถยนต์วิ่งรถทางเดียว สะดวกมาก สำหรับสภาพถนนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของทางเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นถนน ค.ส.ล. แต่ก็มีบางสายที่ยังมีสภาพเป็นถนนลูกรังอยู่ เนื่องจากมีปัญหาในการดำเนินการ


ประชากร[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น มีจำนวนทั้งสิ้น 12,064 คน แบ่งเป็น ชาย 5,736 คน หญิง 6,328 คน จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ 4,647 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1,662 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555)

ศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม[แก้]

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธภายในเขตเทศบาลมีวัด 3 แห่ง คือ วัดท่าเรือ วัดใหม่เจริญผลและวัดตะคร้ำเอน มีมัสยิด 1 แห่ง ,โบสถ์คริส 1 แห่ง ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น คือ งานประเพณีลอยกระทงเนื่องในเทศกาลกินเจ

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการค้าขายมีทั้งค้าขายในอาคารบ้านเรือนของตนเองและส่วนหนึ่งออกทำการค้าขายยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงและประชากรอีกส่วนหนึ่งจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ซึ่งเมื่อคิดรายได้ต่อหัวประชากรโดยเฉลี่ยยังต่ำอยู่

สถาบันการเงิน[แก้]

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกรุงไทย