เทศบาลตำบลปักธงชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลปักธงชัย
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสมปอง หมุนดอน
พื้นที่
 • ทั้งหมด17.92 ตร.กม. (6.92 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,241 คน
 • ความหนาแน่น292.47 คน/ตร.กม. (757.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05301406
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์www.pakthongchai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลปักธงชัย เป็นเทศบาลตำบลในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปัก เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศเปลี่ยนชื่อและยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลปักธงชัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้องหนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปักไปเป็นของเทศบาลตำบลปักธงชัย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลปักธงชัยตั้งอยู่ในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 279 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลเมืองปัก ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 4 บ้านนาแค
 • หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา
 • หมู่ที่ 6 บ้านดู่นอก
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่
 • หมู่ที่ 9 บ้านขอนขว้าง
 • หมู่ที่ 10 บ้านโนนตูม (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 15 บ้านหนองโสน (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 16 บ้านดู่ใน
 • หมู่ที่ 18 บ้านใหม่โรงนา

รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 17.92 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

·ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาล เป็นที่ราบ ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ·ภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคม)

มีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย คือ ห้วยลำซอ ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านดู่นอก หมู่ที่ 6 บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16 และบ้านโรงนา หมู่ที่ 5 บ้านใหม่โรงนา หมู่ที่ 18 ส่วนลำห้วยอีกแห่ง คือ ห้วยลำสำลาย ต้นน้ำมาจากลุ่มน้ำลำพระเพลิง โดยไหลผ่านบ้านนาแค หมู่ที่ 4 ซึ่งลำห้วยทั้งสองสายนี้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมรวมทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ใช้ทำเป็นประปาหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจะมีน้ำตลอดปี น้ำจะมากในฤดูน้ำหลาก น้ำจะน้อยในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน) ของทุกปี

ประชากร[แก้]

มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,241 คน แยกเป็นชาย 2,568 คน หญิง 2,673 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 292.47 คนต่อตารางกิโลเมตร

ศาสนา[แก้]

ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 5 วัด

 1. วัดโพธิ์ศรี
 2. วัดโพธิ์ทอง
 3. วัดป่าเวฬุวัน
 4. วัดนาแค
 5. วัดบ้านขอนขว้าง

โบราณสถาน[แก้]

โบราณสถาน จำนวน 2 แห่ง

 • ปางค์กู่นาแค ตั้งอยู่ที่บ้านนาแค หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดู่ ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย

การศึกษา[แก้]

อาชีพ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลปักธงชัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ 75 เช่น ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้นจะมีอาชีพทำผ้าไหมเองตามหมู่บ้าน รับจ้างทอผ้าไหม โดยส่วนหนึ่งจะรับจ้างทำงานในโรงงานทอผ้าไหมในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก และอีกส่วนหนึ่งจะรับไหมมาจากโรงงานซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมแล้วนำมาทอที่บ้าน นอกจากนั้นก็จะมีอาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ

การคมนาคม[แก้]

-การคมนาคมของเทศบาลตำบลปักธงชัย มีถนน รพช. สายบ้านลำซอ - โคกสมอ ระยะทางประมาณ 3,800 เมตร นอกนั้นจะเป็น • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 59 สาย ระยะทาง 67,648 เมตร • ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน จำนวน 24 สาย ระยะทาง 25,074 เมตร • ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 สาย ระยะทาง 15,600 เมตร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]