เทศบาลเมืองพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พะเยา (แก้ความกำกวม)
พะเยา
มุมสูงตัวเมืองพะเยา
มุมสูงตัวเมืองพะเยา
ตราอย่างเป็นทางการของพะเยา
ตรา
คำขวัญ: พะเยาเมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
พะเยา is located in ประเทศไทย
พะเยา
พะเยา
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองพะเยา
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°9′55″N 99°54′13″E / 19.16528°N 99.90361°E / 19.16528; 99.90361พิกัดภูมิศาสตร์: 19°9′55″N 99°54′13″E / 19.16528°N 99.90361°E / 19.16528; 99.90361
จังหวัดพะเยา
อำเภอเมืองพะเยา
ตำบล
 • เวียง (ทั้งตำบล)
 • แม่ต๋ำ (ทั้งตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร
พื้นที่
 • ทั้งหมดตร.กม. (3 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)[1]
 • ทั้งหมด16,974
 • ความหนาแน่น1,900 คน/ตร.กม. (4,900 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์0 5443 1350
เว็บไซต์www.tessabanphayao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองพะเยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำทั้งตำบล มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 16,974 คน[1] เป็นเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ศาลากลางจังหวัดพะเยาได้ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ประวัติ[แก้]

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2480 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2480 อาทิตย์ทิพอาภา พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ตราไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2480 โดยที่เห็นสมควรจัดเขตชุมนุมชนในบางส่วนของตำบลเวียง และตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองพะเยา[2] จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2520 ได้มีการตราราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอน 67 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 และมีผลใช้บังคับจาวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีกำหนด 1 เดือน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย จึงได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยาจึงขึ้นกับจังหวัดพะเยา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คนแรกคือ ร.ต.อ.หลวงกมล ดิลกเลิศ พ.ศ. 2481-2483 ปัจจุบันนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาลำดับที่ 30 คือ นายมงคล บุญเรือง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งนายเทศมนตรีโดยตรง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลเมืองพะเยามีพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5625 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบลคือ ตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ ติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

การปกครอง[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มี จำนวน 16,974 คน แยกเป็นชาย 7,868 คน หญิง 9,106 คน มีจำนวนบ้าน 8,097 หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,886 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90 มีวัดจำนวน 13 แห่ง และยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นๆ อีก เช่น อิสลาม คริสต์

เทศบาลเมืองพะเยามีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียง และตำบลแม่ต๋ำ โดยแต่ละตำบลมีชุมชนและจำนวนประชากร ดังนี้

ตำบลเวียง

ตำบลเวียงมีประชากรทั้งหมด 9,415 คน ชาย 4,296 คน หญิง 5,119 คน มี 7 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว
 2. ชุมชนวัดราชคฤห์
 3. ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ
 4. ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน
 5. ชุมชนวัดไชยอาวาส
 6. ชุมชนวัดบุญยืน
 7. ชุมชนวัดศรีโคมคำ
 8. ชุมชนวัดลี
ตำบลแม่ต๋ำ

ตำบลแม่ต๋ำมีประชากรทั้งหมด 7,559 คน ชาย 3,572 คน หญิง 3,987 คน มี 7 ชุมชน ได้แก่

 1. ชุมชนวัดศรีจอมเรือง
 2. ชุมชนวัดป่าลานคำ (บ้านแม่ต๋ำป่าลาน)
 3. ชุมชนวัดภูมินทร์ (บ้านแม่ต๋ำภูมินทร์)
 4. ชุมชนวัดอินทร์ฐาน (บ้านแม่ต๋ำอินฐาน)
 5. ชุมชนวัดเมืองชุม (บ้านแม่ต๋ำเมืองชุม)
 6. ชุมชนร่มโพธิ์ทอง

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

การศึกษา[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีสถาบันการศึกษา ทั้งอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ดังนี้

สาธารณสุข[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจะใช้บริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลพะเยา ราม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน สำหรับเทศบาลเมืองพะเยามีศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]