เทศบาลเมืองพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองพะเยา
Phayao Town Municipality
เทศบาล
กว๊านพะเยา
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองพะเยา
ตรา
คำขวัญ: พะเยาเมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประเทศ  ไทย
จังหวัด พะเยา
อำเภอ เมืองพะเยา
ที่ตั้ง เลขที่ 58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
พื้นที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (3 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2554)
 • ทั้งหมด 17,862
 • ความหนาแน่น 1,985 คน/ตร.กม. (5,140 คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0 5443 1350
เว็บไซต์ http://www.tessabanphayao.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองพะเยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประวัติ[แก้]

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย พ. ศ. 2480 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ( ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2480 อาทิตย์ทิพอาภา พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน ตราไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ. ศ. 2480 โดยที่เห็นสมควรจัดเขตชุมนุมชนในบางส่วนของตำบลเวียง และตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง จนกระทั่ง ปี พ. ศ. 2520 ได้มีการตราราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอน 67 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 และมีผลใช้บังคับจาวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีกำหนด 1 เดือน อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย จึงได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยาจึงขึ้นกับจังหวัดพะเยา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 58 ถนนท่ากว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คนแรกคือ ร.ต.อ.หลวงกมล ดิลกเลิศ พ.ศ. 2481-2483 ปัจจุบันนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาลำดับที่ 30 คือ นายมงคล บุญเรือง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งนายเทศมนตรีโดยตรง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มี จำนวน 17,862 คน แยกเป็นชาย 8,392 คน หญิง 9,470 คน แยกเป็นรายตำบล ดังนี้

 • ตำบลเวียง 10,077 คน ชาย 4,669 คน หญิง 5,408 คน
 • ตำบลแม่ต๋ำ 7,785 คน ชาย 3,723 คน หญิง 4,062 คน

มีจำนวนบ้าน 7,576 หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,985 คน ต่อตารางกิโลเมตร

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

พื้นที่[แก้]

เทศบาลเมืองพะเยามีพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5625 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบลคือ ตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ

ชุมชนในเทศบาลเมืองพะเยา[แก้]

แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ[แก้]

ตำบลเวียง 9 ชุมชน[แก้]
 1. ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ (บ้านท่า)
 2. ชุมชนหลวงราชสัณฐาน
 3. วัดหลวงราชสัณฐาน
 4. ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว
ตำบลแม่ติ๋า 4 ชุมชน[แก้]
 1. ชุมชนวัดศรีจอมเรือง
 2. ชุมชนวัดป่าลานคำ
 3. ชุมชนวัดลี

ศาสนา[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90 มีวัดจำนวน 13 แห่ง และยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นๆ อีก เช่น อิสลาม คริสต์

การศึกษา[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีสถาบันการศึกษา ทั้งอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษาดังนี้

 • ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 1. โรงเรียนอนุบาลพะเยา
 2. โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา
 3. โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล
 4. โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ (แผนกประถม)
 5. โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราฎร์บำรุง (แผนกประถม)
 6. โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์อนุกูล
 7. โรงเรียนเทศบาล 5 แก้ว-ปัญญาอุปถัมภ์
 8. โรงเรียนเทศบาล 6 รัฐประชาอุทิศ
 • ระดับมัธยมศึกษา
 1. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 2. โรงเรียนพินิตประสาธน์
 3. โรงเรียนราชคฤห์วิทยา
 4. โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ (แผนกมัธยม)
 • ระดับอุดมศึกษา
 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

การสาธารณสุข[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจะใช้บริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลพะเยา ราม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน สำหรับเทศบาลเมืองพะเยามีศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 2 แห่ง

อ้างอิง[แก้]