เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขภิบาลศาลเจ้าพ่อ กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปังธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลวังน้ำเขียว และตำบลไทยสามัคคี กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพสมควรยงฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลวังน้ำเขียว และตำบลไทยสามัคคี กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา จัดตั้งสุขาภิบาล มีชื่อว่า สุขาภิบาลศาลเจ้าพ่อ กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และให้มีอณาเขตดังนี้ ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ้งตั้งอยู่ห่างตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 ปากเกร็ด – นครราชสีมา ระยะ 200 เมตร ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ปากเกร็ด – นครราชสีมา บรรจบกับถนน รพช. นม 12044 (ถนนไปบ้านไทยสามัคคี) จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรงไปทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างเป็นแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ปากเกร็ด – นครราชสีมา ระยะทาง 500 เมตร ด้านตะวันออกและด้านใต้ จากหลังเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ปากเกร็ด – นครราชสีมา ฟากตะวันออก ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับจังหวัดปราจีนบุรี ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนคราชสีมา กับจังหวัดปราจีนบุรี ไปทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ปากเกร็ด – นคราชสีมาฟากใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลังเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ปากเกร็ด – นครราชสีมา ฟากเหนือ บรรจบกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฟากตะวันออก ระยะ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ ด้านตะวันออกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างตามแนวขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ปากเกร็ด – นครราชสีมา ฟากเหนือ ระยะ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ปากเกร็ด – นครราชสีมา ระยะ 200 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ บรรจบกับหลังเขตที่ 1 (ราชกิจจานุเบกษา 110 (พิเศษ 175 ง): 13–14. 26 ตุลาคม 2536.)