เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
Amnat Charoen
เทศบาลเมือง
Amnat Charoen City.jpg
ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ.jpg
ตรา
ประเทศ  ไทย
จังหวัด อำนาจเจริญ
อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด 38 ตร.กม. (15 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 26,434
 • ความหนาแน่น 695 คน/ตร.กม. (1,800 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลบุ่ง ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ดอกทองกวาวเหลือง ดอกไม้ประจำเมืองอำนาจเจริญ

ลักษณะที่ตั้งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมเป็นสุขาภิบาล อยู่ในอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดใหม่ ให้อำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยผลของกฎหมายดังกล่าว จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบุ่งบางส่วน จำนวน ๓๐ ชุมชน รวมพื้นที่ ๓๘ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดสะพานห้วยชัน ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ทิศใต้ จดสะพานห้วยไร่ ตำบลไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ทิศตะวันออก จดสะพานดอนหวาย ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ทิศตะวันตก จดสะพานห้วยนาค ตำบลโนนโพธิ์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมเป็นสุขาภิบาล อยู่ในอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดใหม่ ให้อำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล[แก้]

ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

เป็นดวงตราที่บรรจุอยู่ภายในวงกลม ด้านบนเป็นรูปเป็นรูปพระมงคลมิ่งเมืองประทับบนดอกบัว เปล่งรัศมีแห่งธรรม ซึ่งเป็นเครื่องหมายยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีต้นตะเคียนหินพร้อมเทพพยดาปกปักรักษา

สภาพทั่วไป[แก้]

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๒๖,๔๙๖ คน เป็นประชากรชาย ๑๒,๘๘๒ คน ประชากรหญิง ๑๓,๖๑๔ คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๘,๙๙๙ คน เป็นชาย ๙,๑๔๗ คน เป็นหญิง ๙,๘๕๒ คน (ที่มา  : งานทะเบียนราษฎร สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔))

ทรัพยากรโดยสังเขป[แก้]

ลักษณะการใช้ที่ดิน

๑) พื้นที่พักอาศัย ๒,๙๔๕.๕๒ ไร่

๒) พื้นที่เกษตรกรรม ๖๘,๙๑๐.๐๑ ไร่

๓) พื้นที่พานิชยกรรม ๔๐๕ ไร่

๔) พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ๑๖๙.๘๔ ไร่

๕) พื้นที่ตั้งของหน่วยงาน ๖๙๔.๑๓ ไร่

๖) พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ๓๓๓.๐๗ ไร่

๗) พื้นที่แม่น้ำ/ลำคลอง/อ่างเก็บน้ำ ๔,๘๓๐.๘๔ ไร่

๘) พื้นที่ถนน/ซอย ๓,๗๗๑.๘๑ ไร่

๙) พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ ๑๕๘.๑๙ ไร่

๑๐) พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าไม้ ๑๐,๕๓๕.๕ ไร่

ที่มา  : สำนักเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)

ศาสนา[แก้]

ศาสนา

๑) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๔๘ ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีวัด จำนวน ๑๑ วัด

๒) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๕๑ ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีโบสถ์คริสต์ จำนวน ๓ แห่ง

๓) ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ ๐.๐๑ ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

สถานที่ที่สำคัญในเขตเทศบาล[แก้]

สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ[แก้]

ด้านเศรษฐกิจ[แก้]

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกผักสวนครัวอื่นๆ โดยมีย่านชุมชน หนาแน่น อยู่ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดง ถนนอรุณประเสริฐกับถนนชยางกูร เป็นย่านธุรกิจการค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ตลาดสด โรงแรม ธนาคาร รายได้ต่อหัวของประชากร ๒๙,๔๗๔ บาท / คน / ปี

การพานิชยกรรมและการบริการ

๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก. สถานีบริการน้ำมัน ๖ แห่ง

ข. ตลาด ๓ แห่ง

ค. บริษัท ๘ แห่ง

ง. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๘๗ แห่ง

๒) สถานประกอบการเทศพาณิชยกรรม

ก. ตลาดสดเทศบาล ๒ แห่ง

ข. สถานธนานุบาล ๑ แห่ง

๓) สถานประกอบการด้านบริการ

ก. โรงแรม ๓ แห่ง

ข. ธนาคารพาณิชย์ ๙ แห่ง

ค. ภัตตาคาร - แห่ง

ง. ร้านอาหาร ๗๔ แห่ง

จ. โรงภาพยนตร์ - แห่ง

ฉ. ร้านอาหาร ๗๑ แห่ง

๔) การอุตสาหกรรม ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรม ขั้นต้น มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๓๒ แห่ง แรงงาน ๒,๕๖๒ คน เป็นชาย ๑,๙๘๑ คน หญิง ๖๔๔ คน

๕) การปศุสัตว์ ส่วนใหญ่ จะเป็นการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ และอื่นๆ โดยมีประชากรประกอบอาชีพปศุสัตว์ ประมาณ ๘,๐๐๐ คน

ที่มา  : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)

ด้านสังคม[แก้]

ชุมชน ๑) ชุมชนจำนวน ๓๑ ชุมชน จำนวนบ้าน ๙,๕๙๐ หลังคาเรือน จำนวนประชากรรวม ๒๖,๑๗๙

วัฒนธรรม[แก้]

ประเพณีท้องถิ่นสำคัญ คือ ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น งานบุญข้าวจี่ งานบุญเดือนสิบสอง ฯลฯ

การศึกษา[แก้]

๑) โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ มี ๗ โรงเรียน

๒) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ๒ โรงเรียน

๓) โรงเรียนเอกชน ๒ โรงเรียน

กีฬานันทนาการ / พักผ่อน[แก้]

๑) สนามกีฬา ๑๒ แห่ง

๒) สนามบาสเก็ตบอล ๘ แห่ง

๓) สนามตะกร้อ ๓๐ แห่ง

๔) สวนสาธารณะ ๔ แห่ง

๕) ห้องสมุดประชาชน ๒ แห่ง

๖) สนามเด็กเล่น ๑๔ แห่ง

สาธารณสุข[แก้]

๑) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ขนาด ๒๗๐ เตียง

๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน ๓ แห่ง


๓) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการทุกแห่ง ทุกสังกัด ในพื้นที่

- แพทย์ ๓๑ คน - นักวิชาการสาธารณสุข ๓ คน

- ทันตแพทย์ ๖ คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๗ คน

- เภสัชกร ๑๒ คน - นักโภชนาการ ๑ คน

- พยาบาลวิชาชีพ ๒๑๙ คน - นักกายภาพบำบัด ๓ คน

- พยาบาลเทคนิค ๑๕ คน - นักวิชาการสุขาภิบาล ๓ คน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[แก้]

๑) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ๒ ครั้ง

๒) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๔ คัน

๓) พนักงานดับเพลิง ๒๑ คน

๔) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๗๒ คน

ที่มา  : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมการจราจร

ภายในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประกอบด้วยถนน จำนวน ๑๑๔ สาย รวมความยาวได้ ๑๐๓ กิโลเมตร โดยแยกเป็นถนนสายหลัก สายรอง ดังนี้

๑) ถนนสายหลัก ๓ สาย ความยาว ๙ กิโลเมตร

๒) ถนนสายรอง ๕๙ สาย ความยาว ๔๕ กิโลเมตร

๓) ซอย ๕๒ ซอย ความยาว ๔๙ กิโลเมตร

ที่มา  : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ )

การประปา[แก้]

๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปามีจำนวนทั้งสิ้น ๘,๐๒๕ ครัวเรือน

๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ

๓) ผลิตน้ำประปาได้วันละ ๑๐,๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร /วัน ปริมาณการใช้น้ำ ๔๐๐ ลิตร/คน/วัน พื้นที่บริการจ่ายน้ำ ๗ ตารางกิโลเมตร

ที่มา  : สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔)

ไฟฟ้า[แก้]

ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๙,๓๑๐ ครัวเรือน และมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม ทั้ง ๓๐ ชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ถนนสายหลักเมืองมีเกือบครบทุกสายเว้นแต่ถนนสายรอง และตามแยก ซอย ซึ่งยังขาดแคลนอีกหลายจุด

ที่มา  : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ( ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ )

การสื่อสาร[แก้]

๑) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน ๓,๓๐๙ เลขหมาย

๒) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน ๕๓๖ เลขหมาย

๓) ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ แห่ง จำนวนคู่สายทั้งหมด ๔,๒๐๐ คู่สาย เปิดใช้ ๒,๓๓๑ คู่สาย

๔) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน ๑ แห่ง คือที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ

๕) สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตพื้นที่ มี ๑ สถานี คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ

๖) ระบบเสียงวิทยุไร้สาย ๑ สถานี ของสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

๗) หน่วยงานวิทยุสื่อสารในเขตเทศบาล ได้แก่ แม่ข่ายแสงเพชรของสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ แม่ข่ายมิ่งเมืองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ แม่ข่ายเมืองแมนของที่ทำการปกครองอำเภอเมือง แม่ข่ายเทพมงคลของที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ

การอำนวยความสะดวกของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ[แก้]

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองการบริหาร

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการเมือง การบริหารได้อย่างกว้างขวาง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารของทางเทศบาล การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลการมีส่วนร่วมในด้านกิจการ การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการวางแผน และป้องกันบรรเทาอันตราย อันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ป้องกัน ฟื้นฟู บูรณะความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รับแจ้งข่าวสารต่าง ๆให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]