เทศบาลเมืองศรีราชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองศรีราชา
เทศบาล
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองศรีราชา
ตรา
คำขวัญ: ซอสพริกอร่อย เกาะลอยงามล้ำ อุตสาหกรรมรุ่งเรือง เมืองเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายธานี รัตนานนท์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 4.058 ตร.กม. (1.567 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 21,848
 • ความหนาแน่น 5,383.93 คน/ตร.กม. (13,944.3 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ http://srirachacity.go.th/public/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองศรีราชา หรือ เมืองศรีราชา เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของอ่าวไทยริมฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทย และที่สำคัญยังเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดชลบุรีด้วย

ประวัติ[แก้]

เมืองศรีราชาแต่เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชลบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมง ในปี พ.ศ. 2443 จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (กระทรวงเกษตราธิการ) ในขณะนั้นได้ลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพทำป่าไม้ตำบลศรีราชา ซึ่งท่านได้พัฒนา และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตำบลศรีราชา มาโดยตลอด จากหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ มาเป็นชุมชนการค้าและสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2488 ตำบลศรีราชาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลศรีราชา ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 36 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2488) โดยใช้บ้านพักของจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นสำนักงาน และใช้บ้านพักนี้มาจนถึงปี พ.ศ. 2513 จึงได้ย้ายมาสร้างอาคารถาวรเป็นสำนักงานในสถานที่ปัจจุบัน

และต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองศรีราชา(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 หน้า 45-48)

ภูมิอากาศและภูมิประเทศ[แก้]

เมืองศรีราชา อยู่ติดชายฝั่งทะเล จึงทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี หน้าร้อนไม่ร้อนจัด และไม่หนาวมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่าอยู่ในช่วง 39.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ในช่วง 17 องศาเซลเซียสถึง 26.82 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 39.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ จะอยู่ในช่วง 960.3 ถึง 1,577.2 มม. ฝนตกมากที่สุดวัดได้ถึง 1,577.2 มม. ส่วนฝนตกน้อยที่สุดวัดได้ 960.3 มม.

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง ประมาณ 116 กม. มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4.058 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นดิน 2.153 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำ 1.905 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เกาะลอย 0.112 ตารางกิโลเมตร ฝั่งทะเลยาวประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวไทย

ประชากร[แก้]

ปัจจุบันคาดว่าประชากรในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 40,000 คน ในขณะที่สถิติของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีราชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 21,848 คน

ลักษณะโดยทั่วไปของประชากร[แก้]

อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองศรีราชา จะทำการค้าและการประมง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอยู่เป็นอันมากและการเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น เกาะลอย สวนเต่า มีชายทะเลอันสะอาด สวยงาม มีนิคมอุตสาหกรรมล้อมรอบ จึงทำให้มีเศรษฐกิจด้านบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ โรงแรมใหญ่ ๆ คอนโดมิเนียม เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวศรีราชาอีกทางหนึ่ง มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตเทศบาลมี วัด จำนวน 2 วัด ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง และนับถือศาสนาอื่น อีกร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยมีวัดจีน 1 แห่ง

การศึกษา[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โรงเรียน
 • โรงเรียนระดับก่อนปฐมวัย 2 โรงเรียน
 • โรงเรียนระดับภาคบังคับ 2 โรงเรียน
 • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน
 • โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 1 โรงเรียน

การสาธารณสุข[แก้]

ในเขตเมืองศรีราชามีโรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดเอกชน จำนวน 2 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 444 เตียง สังกัดสภากาชาดไทย จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 418 เตียง ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คลินิกเอกชน จำนวน 56 แห่ง และศูนย์ประกันสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง

การคมนาคม[แก้]

ทางถนน[แก้]

ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ประกอบด้วยถนนสายหลัก จำนวน 8 สาย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย พร้อมท่อระบายน้ำ และไฟฟ้าสาธารณะ ถนนมีสภาพดี ส่วนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 สาย อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกนั้นเป็นถนนสายรองและซอย จำนวน 30 สาย ท่อระบายน้ำและไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่พร้อม

การจัดการขนส่งมวลชน[แก้]

- มีการเดินรถโดยสารประจำทางแบบธรรมดา และแบบปรับอากาศ เส้นทางระหว่าง ศรีราชา - กรุงเทพมหานคร

- การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำการก่อสร้างทางรถไฟแยกจากสายฉะเชิงเทราชลบุรีศรีราชาที่ กม. 132+152 ณ บริเวณสถานีรถไฟศรีราชาต่อไปจนถึงสัตหีบ


ประเพณีที่สำคัญ[แก้]

ประเพณีท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ชาวเมืองศรีราชายึดถือในประเพณี และให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นด้วยดีตลอดมา คือ

 1. ประเพณีงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว
 2. ประเพณีงานรดน้ำดำหัว ในวันสงกรานต์
 3. ประเพณีวันเข้าพรรษา
 4. ประเพณีตักบาตรเทโว
 5. งานวันที่ระลึกคล้ายวันอสัญกรรม ของท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งชาวเมืองศรีราชาถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าอันสูงสุดของชาวศรีราชา (1 กรกฎาคมของทุกปี)

ประเพณีสงกรานต์ของเมืองศรีราชา[แก้]

“ประเพณีกองสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว” ซึ่งเป็นตำนานเล่าต่อกันมา ดังนี้ เดิมชาวศรีราชาอยู่กันด้วยความสุขสบายทั่วทุกครัวเรือน ภายหลังเกิดโรคระบาดติดต่อกันหลายครั้ง ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเรียกโรคนี้ว่า“โรคห่า” ต่อมาผู้สูงอายุท่านหนึ่งซึ่งชาวบ้านนับถือได้ฝันไปว่า การที่เกิด โรคห่า ระบาดขึ้นบ่อยๆ เนื่องจากทางเมืองผีต้องการที่จะเอามนุษย์ไปเป็นทหารจึงทำให้เกิดการล้มตายกันขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นชาวบ้านจึงหาทางแก้ด้วยการเป่าร้องให้ชาวบ้านนำอาหารใส่กระทงไปไหว้ผีไม่มีญาติ โดยกระทำพิธีดังนี้

 1. ทำธงสีแดงรูปสามเหลี่ยม เขียนตัวอักษร “ข” ซึ่งหมายถึง ขอชีวิตคนในบ้านนี้ไว้โดยติดธงที่ชายคาบ้าน แล้ว ผี จะไม่มารบกวน
 2. เมื่อขึ้นปีใหม่ หมายถึง วันสงกรานต์ ล่วงไปประมาณ 3 – 4 วันให้เป่าร้อง ชาวบ้านช่วยกันนำอาหารต่างๆ ไปที่ชายทะเล เพื่อเซ่นไหว้ ผี โดยการแบ่งอาหารที่ชาวบ้านนำไป ในวันนั้นคนละเล็กละน้อยใส่กระทงไปวางรวมกันไว้ที่ริมหาดพร้อมจุดธูปเทียนแล้วร้องเชิญให้ ผีมารับอาหารเหล่านั้นไป สำหรับอาหารที่ชาวบ้านนำมาเซ่นไหว้ในวันนั้น ห้ามนำกลับไปบ้านโดยเด็ดขาด

ประเพณีกองข้าวนี้ ชาวศรีราชายังนิยมถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ จนเกิดเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านศรีราชา โดยเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันสืบสานเป็นประจำทุกปี

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]