เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ปาดังเบซาร์
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของปาดังเบซาร์
ตรา
คำขวัญ: ปาดังเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักคนทักลือไกล พัฒนาเมือง ติดต่อเขตประเทศมาเลเซีย
ประเทศ  ไทย
จังหวัด สงขลา
อำเภอ สะเดา
ที่อยู่ สำนักงานทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เลขที่ 59 ถนนป้อม 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายพัฒนา ฤทธิณรงค์ (ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน)
พื้นที่
 • ทั้งหมด 11.22 ตร.กม. (4.33 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2551)
 • ทั้งหมด 14,242
 • ความหนาแน่น 1,269.34 คน/ตร.กม. (3,287.6 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 90XX
โทรศัพท์ 074-521024
โทรสาร 074-444194
เว็บไซต์ http://www.padangbezarcity.go.th/ http://www.padangbezarcity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ในปี พ.ศ. 2547[1]

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

สำนักงานเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 59 ถนนป้อม 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสะเดา มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอสะเดา ตามเส้นทางหลวงจังหวัดสงขลาหมายเลข 4054 (ปาดังเบซาร์ - สะเดา) ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 11.22 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

ประวัติ[แก้]

ชุมชนปาดังเบซาร์ เป็นชุมชนชายแดนไทย – มาเลเซีย มีการติดต่อซื้อขายระหว่างกันมาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นชุมชนที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้ามาทำการค้า รวมทั้ง มาตั้งหลักแหล่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะหนึ่งได้มีความเจริญ พอสมควรจึงได้ขอจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะชุมชนปาดังเบซาร์เป็นสุขาภิบาล ตามประกาศ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2510 ในท้องที่บางส่วนของตำบลทุ่งหมอ ครอบคลุม พื้นที่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ให้ชื่อว่า “ สุขาภิบาลปาดังเบซาร์” ในปี พ.ศ. 2511 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศมอบหมายให้สุขาภิบาลปาดังเบซาร์ จัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อนำรายได้มาบำรุงท้องถิ่น ต่อมาราษฎรเข้ามาตั้งหลักแหล่งมากขึ้น ทำให้เกิด ความหนาแน่นของชุมชนจึงมีการแบ่งแยกพื้นที่ของตำบลทุ่งหมอบางส่วนเป็นตำบลปาดังเบซาร์

ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล และได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลปาดังเบซาร์จึงเปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์ โดยผลแห่งกฎหมายเช่นเดียวกับสุขาภิบาลทั่วประเทศนับตั้งแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา เหตุผลที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มุ่งกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เมือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมีทั้งหมด 8 ชุมชน ดังต่อไปนี้

  • ชุมชนต้นพยอม
  • ชุมชนในตลาดปาดังเบซาร์
  • ชุมชนหลังสระน้ำ
  • ชุมชนหลังมัสยิดเขตสยาม
  • ชุมชนหลังมัสยิดเขตรักษาสุข
  • ชุมชนหมู่บ้านสาธิต
  • ชุมชนร้อยไร่
  • ชุมชนเขตเศรษฐกิจที่ 9

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (รายปี)
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
0 0 0 0 0 0 0 10,879 11,317 12,022 12,771 13,072 13,387 13,748 14,242 XXXXX
ข้อมูล: จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 84 ง วันที่ 14 กันยายน 2548 หน้า 6