เทศบาลเมืองบางกรวย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลเมืองบางกรวย
Bang Kruai Town
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบางกรวย
ตรา
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 8.40[1] ตร.กม. (Formatting error: invalid input when rounding ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 41,732[2] คน
ISO 3166 1296
โทรศัพท์ 0 2443 0610-9 ต่อ 103
โทรสาร 0 2443 0629
เว็บไซต์ http://www.bangkruaicity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองบางกรวย หรือ เมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลเมืองหนึ่งในสี่แห่งของจังหวัด เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครมาก ในเขตเทศบาลจึงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นของประชาชน ทั้งในรูปแบบชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร มีตลาด ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสวนผลไม้ทั่วไปในพื้นที่ และยังคงพบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ตามริมคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย

ประวัติ[แก้]

ในอดีตเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย) จึงเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น[3] โดยเฉพาะบริเวณวัดชลอซึ่งปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมสมัยอยุธยา แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีขอบเขตไกลออกไปถึงวัดโตนด วัดกระโจมทอง และวัดลุ่มคงคาราม[3]

เมื่อมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณนี้จึงมีฐานะเป็นตำบลบางกรวยตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้แยกพื้นที่ด้านตะวันตกของตำบลบางกรวยจัดตั้งเป็นตำบลวัดชลอ[4] จนกระทั่งในบริเวณนี้มีประชากรหนาแน่นขึ้น เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้ง สุขาภิบาลวัดชลอ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500[5] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดชลอบริเวณริมคลองบางกอกน้อย[5] และจัดตั้ง สุขาภิบาลบางกรวย เมื่อปี พ.ศ. 2514[6] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกรวยตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงคลองวัดจันทร์[6]

สุขาภิบาลวัดชลอและสุขาภิบาลบางกรวยอันเป็นท้องถิ่นบริเวณที่ตั้งอำเภอบางกรวยมีประชากรและความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตสุขาภิบาลทั้งสองแห่งนั้นก็มีสภาพเช่นเดียวกัน ทางราชการเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทะนุบำรุงท้องถิ่นตามระบบเทศบาล จึงได้ออกพระราชกฤษฎีการวมท้องที่สุขาภิบาลวัดชลอ สุขาภิบาลบางกรวย รวมทั้งท้องที่ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวยที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลทั้งสองแห่งตั้งเป็น เทศบาลตำบลบางกรวย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ปีเดียวกัน[7]

เนื่องจากเทศบาลตำบลบางกรวยเป็นชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งติดกับกรุงเทพมหานคร มีระบบสาธารณูปโภคสะดวกสบาย ทำให้ความเจริญหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว ในเขตเทศบาลจึงมีประชากรหนาแน่นขึ้นมากและมีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจนเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางกรวยเป็น เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม เป็นต้นมา[8]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบางกรวยมีพื้นที่ทั้งหมด 8.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลวัดชลอ 10 หมู่บ้าน และตำบลบางกรวย 9 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากร[แก้]

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เทศบาลเมืองบางกรวยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 41,732 คน เป็นชาย 19,318 คน เป็นหญิง 22,414 คน และมีจำนวนบ้าน 17,304 หลังคาเรือน[2]

การคมนาคม[แก้]

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง[แก้]

ท่าเรือ[แก้]

ทางน้ำ[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. "ศูนย์ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://info.thailocaladmin.go.th/search_general [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 เมษายน 2552.
  2. 2.0 2.1 กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/p5512_03.html 2556. สืบค้น 1 เมษายน 2556.
  3. 3.0 3.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 30.
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ". ราชกิจจานุเบกษา 64 (26 ง): 1114–1433. 10 มิถุนายน 2490. 
  5. 5.0 5.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี". ราชกิจจานุเบกษา 74 (10 ง พิเศษ): 28–30. 26 มกราคม 2500. 
  6. 6.0 6.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี". ราชกิจจานุเบกษา 88 (123 ง): 3204–3205. 16 พฤศจิกายน 2514. 
  7. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗". ราชกิจจานุเบกษา 111 (36 ก): 26–28. 25 สิงหาคม 2537. 
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. ๒๕๔๕". ราชกิจจานุเบกษา 119 (122 ก): 5–7. 16 ธันวาคม 2545. 
  9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี". ราชกิจจานุเบกษา 115 (พิเศษ 34 ง): 104–127. 6 พฤษภาคม 2541. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′14″N 100°28′32″E / 13.804025°N 100.475556°E / 13.804025; 100.475556