เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
ตรา
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายวันชัย นารีรักษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 61.5 ตร.กม. (23.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 20,893
 • ความหนาแน่น 339.72 คน/ตร.กม. (879.9 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
โทรศัพท์ 0 3725 1648
0 3725 1523
0 3725 1524
0 3725 1525
โทรสาร 0 3725 1404
0 3725 1648 ต่อ 144
เว็บไซต์ http://www.wangnamyen.net/ http://www.wangnamyen.net/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งและได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 87 วันที่ 22 เมษายน 2523 และวันที่ 3 มิถุนายน 2523 อยู่ในเขตกิ่งอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายประทีป จิราวัฒน์ นายอำเภอสระแก้ว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลวังน้ำเย็นคนแรก และใส่ชื่อ “ สุขาภิบาลวังน้ำเย็น ” ตามตำบลที่ตั้งอยู่ ในปี 2537 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนที่ 5 ลงวันที่7 กรกฎาคม 2537 ให้สุขาภิบาลวังน้ำเย็นเป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะ บริหารงานประจำสุขาภิบาลได้ โดยนายวันชัย นารีรักษ์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลวังน้ำเย็นที่มาจากการเลือก ตั้งเป็นคนแรกและตาม พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ. ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลให้สุขาภิบาลวังน้ำเย็น ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลตำบลวังน้ำเย็นพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรวม องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นกับเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของ ประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นรวม กับ เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น โดยให้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 112ง ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 37 กิโลเมตร

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มีพื้นที่ 61.5 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จำนวน 19 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำเย็น
 • หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์นิยม
 • หมู่ที่ 3 บ้านสวนป่า
 • หมู่ที่ 4 บ้านเกศแก้ว
 • หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง
 • หมู่ที่ 6 บ้านวังจำปี
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองสารพา
 • หมู่ที่ 8 บ้านซับพลู
 • หมู่ที่ 9 บ้านวังเทพนิมิตร
 • หมู่ที่ 10 บ้านวังเจริญ
 • หมู่ที่ 11 บ้านชัยณรงค์
 • หมู่ที่ 12 บ้านภูเวียง
 • หมู่ที่ 13 บ้านมิตรสัมพันธ์
 • หมู่ที่ 14 บ้านวังศิลา
 • หมู่ที่ 15 บ้านโคกสนั่นพัฒนา
 • หมู่ที่ 16 บ้านวังชมพู
 • หมู่ที่ 17 บ้านท่าวังหิน
 • หมู่ที่ 18 บ้านวังบูรพา
 • หมู่ที่ 19 บ้านวังแก้ว

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อยู่ในเขตร่องมรสุม อากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะฤดูแล้ง อากาศค่อนข้างร้อน

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 20,893 คน แบ่งเป็นชาย 10,349 คน หญิง 10,544 คน

ศาสนา[แก้]

ผู้นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 7 วัด

 • วัดเขาป่าแก้ว
 • วัดเกศแก้ว
 • วัดวังจำปี
 • วัดวังแดง
 • วัดวังน้ำเย็น
 • วัดศรีเจริญทรัพย์
 • วัดสวนป่า

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]