เทศบาลเมืองตราด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองตราด
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองตราด
ตรา
คำขวัญ: เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายชนินท์ สุทธิวารี
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.52 ตร.กม. (0.97 ตร.ไมล์)
ประชากร (2550)
 • ทั้งหมด10,571
 • ความหนาแน่น4,195 คน/ตร.กม. (10,870 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 31662399
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองตราด 7 ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เว็บไซต์http://www.tratcity.go.th/ tratcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองตราด จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2478 โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช 2478 ตราไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2478 เห็นควรจัดตั้งเขตชุมชน ซึ่งมีสภาพเป็นสุขาภิบาลเมืองตราดให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง

ความหมายตราเทศบาล[แก้]

ตราเทศบาลเมืองตราด เป็นรูปพระอาทิตย์เริ่มขึ้น โดยเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า เมืองตราดนั้นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายทะเล และยังมีการใช้เรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทางทะเล ค้าขาย รวมถึงการประมงอีกด้วย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองตราด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองตราด มีพื้นที่ทั้งหมด 2.52 ตารางกิโลเมตร เทศบาลครอบคลุมอาณาเขต 2 ตำบล คือ ตำบลบางพระ อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด และตำบลวังกระแจะ บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล มีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้ำตราด
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองบางพระ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำตราด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

ประชากร[แก้]

ตามสถิติการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีประชากรทั้งสิ้น 10,517 คน แยกเป็นชาย 5,053 คน หญิง 5,518 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 7,975 คน จำนวนบ้านทั้งสิ้น 4,992 หลัง จำนวนครัวเรือน 4,992 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 4,195 คน ต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ปี 2547 – 2548 (ลดลง) ร้อยละ 3.14

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคม การจราจร และการขนส่ง[แก้]

ถนนสุขุมวิทช่วงผ่านเทศบาลเมืองตราด
ทางถนน
เทศบาลเมืองตราดมีถนนที่สำคัญทั้งหมด 20 สาย โดยเป็นถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งหมด โดยมีถนนที่ยาวที่สุดคือ ถนนสุขุมวิท(8.50 กิโลเมตร) ถนนท่าเรือจ้าง (1.25 กิโลเมตร) และถนนหลักเมือง (1.22 กิโลเมตร)
การขนส่งมวลชน
รถโดยสารแบบปรับอากาศและรถตู้ที่ผ่านเทศบาลเมืองตราดมี 3 สาย สาย ตราด-กรุงเทพ(เอกมัย,หมอชิต,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) แหลมงอบ-ฉะเชิงเทรา แหลมงอบ-นครราชสีมาและ แหลมงอบ-แม่สอด และมีบริการรถสองแถวจากเทศบาลเมืองตราดไปยังที่ต่างๆในจังหวัดตราด
ทางน้ำ
ในอดีตมีการใช้การขนส่งทางน้ำที่คลองบางพระอย่างหนาแน่น แต่ปัจจุบันมีเบาบางมาก ยังคงมีการสัญจรทางน้ำที่แม่น้ำตราดซึ่งมีระยะทาง 15 กิโลเมตร แต่ก็มีเพียงเบาบางเช่นกัน
ทางอากาศ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด เปิดบริการการบินสาย ตราด-กรุงเทพ และ ตราด-สมุย โดยท่าอากาศยานตราดตั้งอยู่ในอำเภอแหลมงอบ และมีจุดบริการขายตั๋วในเขตเทศบาลเมืองตราด 1 แห่ง บริเวณถนนสุขุมวิท

การสื่อสาร[แก้]

ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดตราด จำนวน 1 แห่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 4 สถานี คือ

 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ระบบ เอ.เอ็ม กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์
 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 10 (ส.ทร.10) ระบบ เอฟ.เอ็ม
 3. สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด (อ.ส.ม.ท.) ระบบ เอฟ.เอ็ม
 4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ระบบ เอฟ.เอ็ม
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มี 3 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ประชามติ หนังสือพิมพ์ตราดเดลี่ หนังสือพิมพ์ไทบูรพา ทั้ง 3 ฉบับ ออกรายปักษ์ เผยแพร่ข่าวของจังหวัดตราด โดยทั่วไประบบเสียงตามสายของเทศบาลให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 6,534 เลขหมาย แยกเป็นบ้านพักอาศัย 5,363 เลขหมาย ส่วนราชการ 371 เลขหมาย ธุรกิจ 699 เลขหมาย กิจการขององค์การโทรศัพท์ 101 เลขหมาย และมีโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล ฯ จำนวน 276 เลขหมาย ข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่มี 3 แห่ง คือ จังหวัดตราด ตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด และเทศบาลเมืองตราด

ไฟฟ้าและประปา[แก้]

เขตเทศบาลเมืองตราดมีการใช้ไฟฟ้าและประปาจาก การไฟฟ้าจังหวัดตราด และการประปาจังหวัดตราดอย่างทั่วถึง

เศรษฐกิจ[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองตราดประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ยของประชากร คือ 65,407 บาท/คน/ปี ถือเป็นอันดับที่ 7 ของภาค และอันดับที่ 27 ของประเทศ (ข้อมูลปี 47 จากสำนักงานสถิติจังหวัดตราด)

การพาณิชยกรรมและบริการ[แก้]

ตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด
 • ในเขตเทศบาลเมืองตราดมีสถานพานิชกรรมหลากหลายโดยแบ่งเป็น สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ตลาดสด 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นตลาดสดเทศบาล 3 แห่ง และตลาดสดเอกชน 2 แห่ง ร้านค้าทั่วไป(โชห่วย)จำนวนมาก และมีสถานธนานุบาล 1 แห่ง
 • ในเขตเทศบาลเมืองตราดมีสถานบริการมากมาย โดยแบ่งเป็น โรงแรม 4 แห่ง จำนวนห้องพักรวม 379 ห้อง ธนาคาร 6 แห่ง ร้านค้าอาหารที่ขึ้นทะเบียนพ.ร.บ.สาธารณสุข 37 แห่ง และมีสถานบริการประเภทเกซเฮาท์บริเวณถนนธนเจริญจำนวนมาก

การท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลส่วนมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น

 • วัดไผ่ล้อม
 • วัดโบสถ์หรือวัดโยธานิมิตร
 • จวนเรสิดังส์กัมปอร์ต
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

สังคม[แก้]

ชุมชนของเทศบาลเมืองตราด มีจำนวน 6 ชุมชน คือ

 • ชุมชนบ้านล่าง มีจำนวนบ้าน 107 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน 417 คน
 • ชุมชนกิจสวัสดิ์ มีจำนวนบ้าน 84 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน 311 คน
 • ชุมชนโภคไพร มีจำนวนบ้าน 265 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน 808 คน
 • ชุมชนวัดโบสถ์ มีจำนวนบ้าน 95 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน 357 คน
 • ชุมชนรักคลองบางพระ มีจำนวนบ้าน 601 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน 1,529 คน
 • ชุมชนท่าเรือจ้าง มีจำนวนบ้าน 591 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน 1,764 คน

ศาสนา[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองตราดมีประชากรนับถือศาสนา 3 ศาสนา คือ

ประเพณี[แก้]

บรรยากาศประเพณีสงกรานต์ในเขตเทศบาลเมืองตราดช่วงถนนสุขุมวิท
 • งานวันตราดรำลึก กำหนดจัดในวันที่ 23 มีนาคมของทุกปี มีการจัดขบวนแห่รถ ขายสินค้าที่ระลึก จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด
 • งานประเพณีวันสงกรานต์ กำหนดจัดงานในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี มีพิธีสรงน้ำพระพุทธ พระภิกษุสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ จัดงานมหกรรมอาหารเมือง-ตราด ขายอาหารและของที่ระลึก จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด
 • งานประเพณีลอยกระทง กำหนดจัดงานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีมีการจัดการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง มหรสพ จัดขึ้นบริเวณสวนรุกขชาติ
 • งานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเมืองตราด กำหนดยจัดงานในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคมของทุกปี กิจกรรม จัดการประกวดอาหารพื้นบ้านเมืองตราด

จัดร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านเมืองตราด งานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเมืองตราด จัดขึ้นบริเวณเขื่อนริมน้ำบ้านท่าเรือจ้าง

 • งานเล่าขานตำนานคลองบางพระ กำหนดจัดงานในเดือนมีนาคม ของทุกปี กิจกรรมการย้อนยุควิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวตราดริมคลองบางพระ จัดขึ้นบริเวณถนนธนเจริญ

การศึกษา[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองตราดมีสถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง มีการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ปวส.

กีฬานันทนาการ[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองตราดมีมีสนามฟุตบอล 2 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง สวนสุขภาพ 1 แห่ง สวนหย่อม 3 แห่ง สนามบาสเก็ตบอล 3 แห่ง สนามเปตอง 1 แห่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ฟิตเนส) 1 แห่ง สระว่ายน้ำ 1 แห่ง สนามเทนนิส 2 สนาม

เทศบาลเมืองตราดเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลจังหวัดตราดที่เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกเป็นครั้งแรกหลังจบฤดูกาล 2561

การสาธารณสุข[แก้]

ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง คือโรงพยาบาลตราด เตียงคนไข้จำนวน 312 เตียง มีศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลจำนวน 1 แห่ง คลินิกเอกชน จำนวน 21 แห่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]