เทศบาลเมืองท่าบ่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่าบ่อ
Tha Bo
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของท่าบ่อ
ตรา
คำขวัญ: เมืองท่าบ่อ เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา ชุมชนร่วมใจพัฒนา เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวชายแดนอย่างยั่งยืน
ประเทศ  ไทย
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ ท่าบ่อ
ที่ตั้ง เลขที่ 999 ถนนท่าเสด็จ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายประพาส นครภักดี
พื้นที่
 • ทั้งหมด 12.62 ตร.กม. (4.87 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด 18,320
 • ความหนาแน่น 1,451 คน/ตร.กม. (3,760 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไอเอสโอ 3166 4396 [1]
โทรศัพท์ 0 4243 2222, 0 4243 1550, 0 4240 0152
โทรสาร 0 4243 2222, 0 4243 1550 ต่อ 11
เว็บไซต์ เว็บไซต์เทศบาลเมืองท่าบ่อ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองท่าบ่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลท่าบ่อและบางส่วนของตำบลน้ำโมง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองท่าบ่อเดิมเป็น สุขาภิบาลท่าบ่อ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498[2] มีพื้นที่ 2.80 ตารางกิโลเมตร[3] (เฉพาะบางส่วนของตำบลท่าบ่อ) โดยในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2516 ได้ขยายพื้นที่เป็น 11.30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งบางส่วนของตำบลท่าบ่อและตำบลน้ำโมง[4] ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลท่าบ่อ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองท่าบ่อ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ[5]


ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองท่าบ่อตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ จรดลำห้วยโมง ตำบลกองนาง
 • ทิศตะวันออก จรดเขตเทศบาลตำบลโพนสา
 • ทิศใต้ จรดบ้านนาช้างน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อจรดบ้านทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

การปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองท่าบ่อมีเนื้อที่ 12.62 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่บางส่วน 2 ตำบลของ ตำบลท่าบ่อ และ ตำบลน้ำโมง

แบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองท่าบ่อประกอบด้วย 19 ชุมชน คือ

ตำบลท่าบ่อ

 • ชุมชนป่างิ้ว 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนป่างิ้ว 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนนาดาว หมู่ที่ 13 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนธรรมคุณร่วมใจพัฒนาผาสุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนโคกน้อยพัฒนาผาสุก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนอัมพวัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนสนามกีฬาป่าตาล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนบ่อแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนท่าเสด็จ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนวัดแก้วพิจิตร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนสระแก้วร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนประตูเมืองมิตรภาพ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าบ่อ
 • ชุมชนวัดสว่างพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบ่อ

ตำบลน้ำโมง

 • ชุมชนศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโมง
 • ชุมชนศรีมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโมง
 • ชุมชนโรงเรียนเก่าน้ำโมง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโมง
 • ชุมชนศรีชมภูน้ำโมง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโมง

โครงสร้างการบริหารงาน[แก้]

 • 1 นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ [6]

รับผิดชอบงาน กองการประปา, กองการศึกษา, โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) โทร. 042-431005 , 042-432222 และ 042-431550 ต่อ 15

 • 2 นายอมรวิทย์ เปียผ่อง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าบ่อ (รองอันดับ 1)

รับผิดชอบงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองช่าง โทร. 042-431550 ต่อ 11

 • 3 นายสถาพร ตู้จินดา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าบ่อ (รองอันดับ 2)

รับผิดชอบงาน สำนักปลัดเทศบาล, กองวิชาการและแผนงาน, สถานธนานุบาล โทร. 042-431550 ต่อ 13

 • 4 นายวรวุฒิ พรหมบุญ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าบ่อ (รองอันดับ 3) [7]

รับผิดชอบงาน กองสวัสดิการสังคม, กองคลัง โทร. 042-431550 ต่อ 12

 • 5 นายวาสุกรี นินทะระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (1)

รับผิดชอบงาน โทร. 042-431550

 • 6 นายสมเกียรติ ใจอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (2)

รับผิดชอบงาน โทร. 042-431550

 • 7 นายชัชวาลย์ ศิริวัฒนกิจกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ

รับผิดชอบงาน โทร. 042-431550

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 1. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าบ่อ (สมัยที่ 1) พ.ศ. -
 2. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าบ่อ (สมัยที่ 2) พ.ศ. -
 3. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยที่ 3) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 ถึง หมดวาระเมื่อ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551
 4. นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยที่ 4) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง หมดวาระเมื่อ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากลาออกก่อนครบวาระ 4 ปี
 5. นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยที่ 1) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง หมดวาระเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 6. นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ (สมัยรักษาการ ตาม คสช.) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักปลัดเทศบาล โทร. 042-431550 ต่อ 14 , งานทะเบียนและบัตร โทร. 042-432330
 • กองการศึกษา โทร. 042-431984
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ที่ตั้ง 995 ถนนท่าเสด็จ โทรศัพท์ 042-432606 , 042-432627 สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 • กองคลัง โทร. 042-432220
 • กองช่าง โทร. โทร. 042-431550 ต่อ 19
 • กองวิชาการและแผนงาน โทร. 042-432662
 • กองสวัสดิการสังคม โทร. 042-431550 ต่อ 22 และ 042-400331
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 042-432221
 • กองการประปา โทร. 042-431055
 • สถานธนานุบาล โทร. 042-432520

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาล ได้แก่ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ สวนสมเด็จย่า เขื่อนห้วยโมง และยังมีทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง ไม้ดัดริมทางสายอำเภอท่าบ่อ-บ้านหนองสองห้อง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวมากในช่วง งานเทศกาลมนัสการหลวงพ่อเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ และเทศกาลสงกรานต์ รายได้จากการท่องเที่ยวในฤดูนี้จะมีมากเป็นพิเศษ หลวงพ่อทองแสน ณ วัดท่าคกเรือ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบศิลปะล้านช้าง

การศึกษา[แก้]

 • ศูนย์การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มี 1 แหล่ง ดังนี้
 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ ตั้งอยู่ 409 หมู่ 6 ชุมชนสนามกีฬาป่าตาล ต.ท่าบ่อ โทรศัพท์ 087-9449827
 • ห้องสมุด ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 1 แหล่ง ดังนี้

ห้องสมุดเพื่อประชาชน อ.ท่าบ่อ โดย กศน. อ.ท่าบ่อ อีกทั้งมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับสอน นักศึกษา กศน อ.ท่าบ่อ และให้บริการกับประชาชนทั่วไป

 • โรงเรียนประถมในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 5 โรงเรียน ดังนี้
 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) ที่ตั้ง 995 ถนนท่าเสด็จ อำเภอท่าบ่อ โทรศัพท์ 042-432627
 2. โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
 3. โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 4. โรงเรียนบ้านน้ำโมง
 5. โรงเรียนโพธิเสนวิทยา
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 1 แหล่ง ดังนี้
 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อยู่ที่ ฝั่งตรงข้ามเทศบาลเมืองท่าบ่อ ติดกับสถานีดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าบ่อ มี 2 แหล่ง ดังนี้
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ท่าบ่อ อยู่ที่ ฝั่งตรงข้ามเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 น้ำโมง อยู่ที่ โรงเรียนเก่าบ้านน้ำโมง (เปิดให้บริการแล้ว ในปีการศึกษา 2554)

การสาธารณสุข[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และภายในเขตเทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในเขตเทศบาล คือ ศูนย์บริการแพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211

เศรษฐกิจ[แก้]

ธนาคาร ทั้งหมดมี 7 แห่ง ได้แก่ สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 • สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองท่าบ่อ

สถาบันการเงินชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 • สถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งอยู่ เลขที่ 888 หมู่ที่ 8 ถนนท่าเสด็จ (ติดกับสถานีดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าบ่อ หรือ สำนักงานเทศกิจเดิม) ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ทำการ โทร. 0 4243 2208

สถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยคณะผู้บริหาร นายสุรศักดิ์ โสตะวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ และ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ (บางท่าน) ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ และร่วมสนับสนุนแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินฯ จาก สำนักโครงการธนาคารชุมชน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยมีหน้าที่ คือให้บริหารปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนในชุนชนเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ทั้ง 19 ชุมชน ดำเนินงานคล้ายลักษณะเดียวกับกองทุนหมู่บ้าน เพียงแต่มีพนักงานประจำอยู่เพื่อให้บริการตามวันและเวลาราชการ ปัจจุบัน มี นางวันเพ็ญ ผิวบาง รองประธานสตรีจังหวัดหนองคาย เป็น ประธานบริหารสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ และ นายเจษฎากร พรหมเทศน์ กรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำจังหวัดหนองคาย/เลขานุการสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ เป็น ผู้จัดการสถาบันการเงินเทศบาลเมืองท่าบ่อ

ตลาด ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 • ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งอยู่ ข้างสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ
 • ตลาดสดชุนชนน้ำโมง (ตลาดเอกชนแห่งแรกในตำบลน้ำโมง) ตั้งอยู่ ข้างวัดศรีบุญเรือง
 • ตลาดนัดวันพฤหัสบดี (มีทุกวันพฤหัสบดี) ตั้งอยู่ ตรงข้ามห้าง โลตัส ท่าบ่อ

สวนสาธารณะ[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีสวนสาธารณะ 4 แหล่ง ดังนี้

 1. สวนสมเด็จย่า ท่าบ่อ อยู่ที่ สี่แยกไปบ้านน้ำโมง
 2. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ที่ ด้านหลัง สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 3. สวนสาธารณะแห่งใหม่ อยู่ที่ ข้างเทศบาลเมืองท่าบ่อ (อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
 4. สวนสาธารณะเขื่อนห้วยโมง อยู่ที่ เขื่อนห้วยโมง ใกล้เทศบาลเมืองท่าบ่อ

รายนามสมาชิกสภาเทศบาล[แก้]

รายนามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ

 1. นายมานะชาย เจริญสุข ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 2. นายพาณิชย์ เรืองแสง รองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ
 3. นายครุฑ ใจดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 1
 4. นายนารถ ศรีอ้วน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 1
 5. นายวันชัย พรมมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 1
 6. นายแมน สิงห์หัดชัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 1
 7. นายมนูญ อิสิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 1
 8. นายไพทูลย์ ดุลย์สุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 1
 9. นายสมคิด นครภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 2
 10. นายพรชัย พรพิรุณโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 2
 11. นายสง่า เลิศทรัพย์สิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 2
 12. นางอนงค์ลักษณ์ โขงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 2
 13. นายชัยยงค์ นามสถิตพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 2 (เสียชีวิต)
 14. นางพิมพ์โพธิ์ กรมธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 2
 15. นายอนันท์ ศรีภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 3
 16. นายสุวัชชัย วังก้อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 3
 17. นายสมชาย คำจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 3
 18. นายพิเชษฐ์ อรรคทัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เขต 3

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลทำเนียบท้องที่ กรมการปกครอง เข้าถึงได้จากไฟล์ rcode.zip
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย". ราชกิจจานุเบกษา 72 (74 ง พิเศษ): 65–66. 17 กันยายน 2498. 
 3. http://www.nmt.or.th/nongkhai/thabo/Lists/List39/AllItems.aspx
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย". ราชกิจจานุเบกษา 90 (17 ง): 385–386. 20 กุมภาพันธ์ 2516. 
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง". ราชกิจจานุเบกษา 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547. 
 6. "ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลเมืองท่าบ่อรับรองแล้ว". ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ: 2–3. 16 เมษายน 2558. 
 7. "มติ ป.ป.ช. สั่งฟันอาญา อดีตนายกเล็กเมืองท่าบ่อ พร้อมพวก เหตุโกงเงินสนับสนุนอาชีพสตรีปี 50". ป.ป.ช.ฟันอาญา 'อดีตนายกเล็ก'เมืองท่าบ่อ และพวก. 20 กรกฎาคม 2558. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]