เทศบาลเมืองชุมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองชุมพร
เทศบาล
คำขวัญ: ชุมพรเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายศรีชัย วีระนรพานิช
พื้นที่
 • ทั้งหมด21.10 ตร.กม. (8.15 ตร.ไมล์)
ประชากร (2557)
 • ทั้งหมด33,576
 • ความหนาแน่น1,588 คน/ตร.กม. (4,110 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร 333 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์0 7751 1024
เว็บไซต์http://www.chumphontown.go.th/ http://www.chumphontown.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
Nationalmuseum Chumphon.jpg

เทศบาลเมืองชุมพร เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองชุมพร ตั้งอยู่บนถนนปรมินทรมรรคา ในเขตตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนที่มีกิจกรรมธุรกิจการค้า และการบริการ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 463 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 485 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 21.10 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลท่าตะเภา และพื้นที่บางส่วนของตำบลบางหมาก ตำบลตากแดด ตำบลวังไผ่ ตำบลนาทุ่ง และตำบลขุนกระทิง

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดคลองชลประทานสามแก้ว(เทศบาลตำบลบางลึกและเทศบาลตำบลนาชะอัง)
 • ทิศตะวันออก จดคลองหนองม่วงค้อม-คลองท่านางสังข์(เทศบาลตำบลท่ายางและองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง)
 • ทิศใต้ จดสะพานคลองท่าตะเภา(เทศบาลตำบลบางหมากและองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด)
 • ทิศตะวันตก จดเขต เทศบาลตำบลวังไผ่ และเทศบาลตำบลขุนกระทิง

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบริมแม่น้ำ และมีความลาดเอียงของพื้นที่เนื่องจาก เทศบาลเมืองชุมพรเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างแนวเทือกเขาตะนาวศรีฝั่งตะวันตกและชายฝั่งทะเลด้าน ตะวันออก ดังนั้น พื้นที่จึงมีความลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตกสู่ด้านทิศตะวันออกลงสู่ทะเล

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุกตลอดปี เนื่องจากได้รับมรสุมทั้ง 2 ด้าน คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 1,701.9 มิลลิเมตร อากาศจะเย็นสบายในช่วงฤดูฝนและไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนย่านธุรกิจการค้าซึ่งสถานประกอบการค้าจะเป็นร้านค้าบริการและร้านค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ร้านให้บริการต่างๆ และร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านเสริมสวย เป็นต้น ส่วนอาชีพอื่นอันได้แก่ การทำนา ทำสวนผลไม้ ประมง จะอยู่ในพื้นที่รอบนอกเขต เทศบาลเมืองชุมพร

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองชุมพร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง เทศบาลเมืองชุมพร พุทธศักราช 2479 ซึ่งในขณะนั้นมีพื้นที่ในเขตเทศบาล 21.10 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 3,000 คน 500 หลังคาเรือน และได้จัดตั้งเขตชุมชนในตำบล อันเป็นที่ตั้งศาลากลาง จังหวัดชุมพร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 111 ตอนที่ 31 ก. ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2537

สภาพทางสังคม[แก้]

ประชากร[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 33,529 คน เป็นเพศชาย 15,828 คน เพศหญิง 17,701 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,550 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 16,268 หลังคาเรือน

การศึกษา[แก้]

สถานการศึกษาในเขตเทศบาลมีจำนวน 12 แห่ง จำแนกเป็น

ระดับก่อนประถมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 โรงเรียน
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน
 • โรเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน
 • โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียน
 • โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา จำนวน - โรงเรียน

ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา[แก้]

จำนวน 1 โรงเรียน

ศาสนาและวัฒนธรรม[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

การสาธารณสุข[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมพร สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขจากสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ดังนี้

 • โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์ส่งเสริมการทำงานของไตเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 1 แห่ง
 • คลีนิคแพทย์ จำนวน 22 แห่ง
 • คลีนิคทันตแพทย์ จำนวน 7 แห่ง
 • ร้านขายยา จำนวน 25 แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) จำนวน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรการก่อคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต่อประชาชนนั้นไม่มี แต่จะมีเพียงคดีไม่ร้ายแรง เช่น คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ จำนวน 61 คดี คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำนวน 92 คดี คดียาเสพติด จำนวน 103 คดี คดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุยานยนต์ จำนวน 192 คดี

สภาพทางเศรษฐกิจ[แก้]

สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการบริการเป็นสำคัญ กิจการค้าและบริการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยสถานประกอบการจะเป็นทั้งร้านค้าบริการ และร้านค้าปลีก ส่วนกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ตั้งในพื้นที่เขตเทศบาลส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทอู่ซ่อมรถ เคาะพ่นสีรถยนต์ รองลงมาคือทำท่อซีเมนต์ ประตู-หน้าต่าง ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม ส่วนกำลังแรงงานโดยส่วนมากจะเป็นกำลังแรงงานในกิจการอุตสาหกรรม อู่ซ่อมรถยนต์ เคาะพ่นสีรถยนต์

อ้างอิง[แก้]