เทศบาลตำบลบึงสำโรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนาย พเยาว์ เพราะไธสง
พื้นที่
 • ทั้งหมด43 ตร.กม. (17 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,484
 • ความหนาแน่น127.53 คน/ตร.กม. (330.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง 59 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
โทรศัพท์0 4475 6270-1
โทรสาร0 4475 6270-1
เว็บไซต์http://www.bsr.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบึงสำโรง เป็นเทศบาลในเขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

ตำบลบึงสำโรง เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 จัดให้มีการเลือกตั้ง กำนันเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายกวี ซาตัน ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลบึงสำโรง ชื่อของ “ตำบลบึงสำโรง” ได้จัดตั้งมาจากชื่อของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประมาณ 1,102 ไร่ ที่ประชาชนในบริเวณนั้นเรียกว่า “หนองบึงสำโรง” เพราะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำมีชื่อว่า “ต้นสำโรง” จึงตั้งเป็นชื่อแหล่งน้ำนี้ว่า “หนองบึงสำโรง” จึงเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนภายในเขตตำบลบึงสำโรงและตำบลใกล้เคียงใช้ในการอุปโภค-บริโภค และประกอบอาชีพประมงน้ำจืดได้ตลอดทั้งปี และปัจจุบันอยู่ในพื้นที่บ้านกุดปลาฉลาด การปกครองของตำบลบึงสำโรงมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของสภาตำบลบึงสำโรง ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน - แยกมาจากตำบลบึงพะไล จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง - แยกมาจากตำบลแก้งสนามนาง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 6 บ้านกุดปลาฉลาด - แยกออกมาจากตำบลสีสุก จำนวน 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 7 บ้านโมกมัน หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม - เมื่อปี พ.ศ. 2542 บ้านหนองปรือ หมู่ที่5ได้แยกพื้นที่หมู่บ้านออกมาอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือใหม่ สาเหตุที่ตั้งตำบลขึ้นมาใหม่ก็เพื่อความสะดวกในการปกครองและพัฒนาตำบลบึงสำโรง จัดได้ว่าเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติตำบลหนึ่ง ในเขตอำเภอแก้งสนามนาง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลบึงสำโรง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้กำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลบึงสำโรง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 395 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบึงสำโรงทั้งตำบล ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองโน
 • หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ
 • หมู่ที่ 6 บ้านกุดปลาฉลาด
 • หมู่ที่ 7 บ้านโมกมัน
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือใหม่


รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 43 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

·สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ·ภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคม)


ประชากร[แก้]

มีประชากรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,484 คน แยกเป็นชาย 2,737 คน หญิง 2,747 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 127.53 คนต่อตารางกิโลเมตร

ศาสนา[แก้]

ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 10 วัด

 1. วัดศรีลำพอง บ้านหนองบัว
 2. วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด
 3. วัดบ้านหนองโน บ้านหนองโน
 4. วัดป่าจตุพร บ้านหนองโน
 5. วัดบ้านหัวหนอง บ้านหัวหนอง
 6. วัดใหม่สามัคคีธรรม บ้านหนองปรือ
 7. วัดบ้านกุดปลาฉลาด บ้านกุดปลาฉลาด
 8. วัดป่าโมกอุดมพร บ้านโมกมัน
 9. วัดทุ่งสว่างวณาราม บ้านโมกมัน
 10. วัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนอุดม
 11. วัดหนองบัว หมู่ 1


การศึกษา[แก้]

 • บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
 • บ้านหัวหนอง
 • บ้านหนองบัว(ชาลีราฎรสามัคคี)
 • บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด แห่งที่ 1
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดปลาฉลาด แห่งที่ 2

อาชีพ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ 75 เช่น ทำไร่อ้อย ทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะมีอาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ

ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชนดังนี้

1.วิสาหกิจชุมชนเอ็นแฟต ผลิตอาหารสัตว์ใช้เฉาะกลุ่ม

2.วิสาหกิจชุมชนผลิตผักอินทรีย์

3.วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพร(ป้าทรัพย์)

4.วิสาหกิจชุมชน ผลิตสมุนไพร(นายต๊อก)

5.วิสาหกิจชุมชน ผลิตเห็ดตำบลบึงสำโรง

กลุุ่มเกษตรกรมีดังนี้

1.กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำหาดไทรสูง

ระบบสาธารณูปโภค[แก้]

การโทรคมนาคม[แก้]

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 ตู้ (ปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้ว) มีระบบอินเตอร์เท็ต จาก 3bb และ TOT เข้าถึงทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้า[แก้]

เขตตำบลบึงสำโรงเป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

ระบบประปา[แก้]

ประชาชนในตำบลบึงสำโรง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาหมู่บ้าน

การสาธารณสุข[แก้]

 • สถานีอนามัยหัวหนอง

การคมนาคม[แก้]

ปัจจุบันการคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความสะดวกมากขึ้นเพราะได้รับการพัฒนาจากเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตประมาณ 3500 เมตรเกือบเต็มพื้นที่ มีการบูรณะซ่อมแซมซ่อมแซมถนนลูกรังให้สามารถใช้งานได้ดี พร้อมทั้งถนนเกษตรกรรมมีการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี เส้นทางการคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง (ถนนแก้งสนามนานางบ้านเหลื่อม)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]