คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 (46 ปี)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณประจำปี2,508,466,700 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • วิชัย ไชยมงคล, เลขาธิการ ป.ป.ส.[2]
 • มานะ ศิริพิทยาวัฒน์, รองเลขาธิการ​
 • ธนากร คัยนันท์, รองเลขาธิการ
 • ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.oncb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. (อังกฤษ: Office of the Narcotics Control Board) เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานดูแลงานธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปัจจุบัน นาย วิชัย ไชยมงคล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ[3]

ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๕๙ ให้นายณรงค์พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

แบ่งเป็น 23 หน่วยงาน (21 กอง/สำนัก 2 กลุ่มงาน)[4][5]

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองกฎหมาย
 3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 5. สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
 6. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
 7. สำนักการต่างประเทศ
 8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร
 9. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1
 10. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2
 11. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3
 12. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4
 13. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
 14. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
 15. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7
 16. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8
 17. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9
 18. สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
 19. สำนักปราบปรามยาเสพติด
 20. สำนักยุทธศาสตร์
 21. สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 22. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 23. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส.[แก้]

รายนาม[6] วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายประมุข สวัสดิมงคล พ.ศ. 2519 – 2521
2. พล.ต.ต. เภา สารสิน พ.ศ. 2521 – 2525
3. พล.ต.ต. ชวลิต ยอดมณี พ.ศ. 2526 – 2538
4. นายปรีชา จำปารัตน์ พ.ศ. 2538 – 2540
5. นายพยนต์ พันธ์ศรี พ.ศ. 2540 – 2542
6. นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ พ.ศ. 2542 – 2543
7. นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ พ.ศ. 2543 – 2546
8. พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์ พ.ศ. 2546 – 2547
9. พล.ต.ท. กฤษณะ ผลอนันต์ พ.ศ. 2547 – 2549
10. นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ พ.ศ. 2549 – 2551
9. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ พ.ศ. 2551 – 2553
11. นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช พ.ศ. 2553 – 2554
12. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว พ.ศ. 2554 – 2555
13. พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ พ.ศ. 2555 – 2557
14. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต พ.ศ. 2557 – 2558
15. นายณรงค์ รัตนานุกูล พ.ศ. 2558 – 2559
16. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย พ.ศ. 2559 – 2561
17. นายนิยม เติมศรีสุข พ.ศ. 2561 – 2563

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]