สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดอุดรธานี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดอุดรธานีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 5 คน คือ คำพันธ์ ป้องปาน สุพร สุภสร พันเอก สมคิด ศรีสังคม จิตรา อยู่ประเสริฐ และ พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 คำพันธ์ ป้องปาน โชคสมาน สีลาวงษ์
2 สุพร สุภสร อรุณี ชำนาญศิลป์
3 พันเอก สมคิด ศรีสังคม ชัยพร รัตนนาคะ
4 จิตรา อยู่ประเสริฐ พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์
5 พลโท ปัญญา อยู่ประเสริฐ อนันต์ ศรีพันธุ์

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ อาภรณ์ สาราคำ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]