โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ:Demonstation School of Udon Thani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดมาจาก โรงเรียนอนุบาลราชภัฏอุดรธานี 25 กันยายน พ.ศ. 2555 มีมติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามมติ 7/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Demonstation School of Udon Thani Rajabhat University
ตราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.jpg
สถาปนา30 มิถุนายน พ.ศ. 2525 (สภาฯ เห็นชอบ)
ที่อยู่
สถานปฏิบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เว็บไซต์[1] https://th-th.facebook.com/satitudru/

หน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [1]ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [2]โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนในหลักระดับ บริบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [3]จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อว่า บ้านเด็กราชภัฏ เริ่มรับเด็กอายุ 2-3 ปี ดำเนินการโดยภาควิชาการอนุบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต ถนอมพวงเสรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน [4]
เมื่อ ปีพ.ศ. 2536 คณะครุศาสตร์โดยภาควิชาอนุบาลศึกษา ได้เปิดทำการรับดูแลเด็กเด็กอายุ 2-3 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาปฐมวัยโดยใช้ชื่อว่า“บ้านเด็ก ราชภัฏ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต ถนอมพวงเสรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้บริหาร พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อบ้านเด็กราชภัฏเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิต รับนักเรียนอายุระหว่าง 2-6 ปี จัดชั้นเรียนเป็น 4 ชั้น คือ บริบาลศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3
พ.ศ. 2544 ย้ายอาคารเรียนจากบ้านเด็กราชภัฏมาอยู่สถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อาจารย์ปราณีต มาลัยวงษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
พ.ศ. 2547 มีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางลักษณา สุนทรสัจบูล เป็นผู้อำนวยการ ต่อมา พ.ศ. 2550 เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็น นางเขมิกา รอดขันเมือง พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา ด้วงแพง เป็นผู้จัดการ และมีนางภวิศา พงษ์เล็ก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สังกัดจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 มีมติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามมติ 7/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [5]ได้โอนบรรดากิจการต่างๆของโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาเป็นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเป็นหน่วยงานภายในหน่วยงานหนึ่งที่เทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีนางภวิศา พงษ์เล็ก เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอนมี 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
ปัจจุบันเปิดสอนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ศิริพร พัสดร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
[6]


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0-4221-1040 ต่อ 1674

satitudru@gmail.com
http://satit.udru.ac.th
https://www.facebook.com/satitudru

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ราชภัฏอุดรธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี