โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
Srithatpittayakom School
ที่ตั้ง
Map
110 หมู่ 1 ถ.สมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ธ.พ.
ประเภทรัฐ
คำขวัญสทธํ น ปณหํ กโรตุ
จงสร้างศรัทธา อย่าสร้างปัญหา
สถาปนาพ.ศ. 2516
ผู้ก่อตั้งนายบาน สายทอง
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1041680862
ผู้อำนวยการนายธีระชัย นนพิภักดิ์
ระดับปีที่จัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีนภาษาจีน
สี███ เหลือง
███ ดำ
เพลงมาร์ชศ.ธ.พ.
เว็บไซต์http://www.Srithatpit.ac.th
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - พิกุล

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม[1] (อังกฤษ: Srithatpittayakom School, อักษรย่อ: ศ.ธ.พ.) ตั้งอยู่เลขที่ 110 ถนนสมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตตำบลศรีธาตุ ตำบลจำปี ตำบลนายูง ตำบลหนองนกเขียน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 47 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา ได้รับการบริจาคที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน คือนายบาน สายทอง โดยได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศรีธาตุอนุสรณ์"[2] โดยใช้อาคารร่วมกับโรงเรียนชุมชนศรีธาตุ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 58 คน ครู-อาจารย์ 3 คน ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ในพื้นที่ที่ได้รับบริจาค และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม มาจนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุมัติ จากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ บริหารงานทั่วไป บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคลากร และการบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน : ตราสัญลักษณ์ รูปพระธาตุ หมายถึง ท้องที่ตั้งของโรงเรียน มีประวัติเกี่ยวกับพระธาตุ[3]

คติพจน์ของโรงเรียน :  ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา :  ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ ใฝ่ศึกษา

สีของโรงเรียน : สีเหลือง หมายถึง ที่ตั้งของโรงเรียนอันเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา

สีดำ หมายถึง สีที่ไว้อาลัยแก่บรรพบุรุษผู้สร้างอำเภอศรีธาตุที่ล่วงลับไปแล้ว

แผนการเรียน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • ห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนนักกีฬา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • ห้องเรียนวิทย์-คณิต [4]
  • ห้องเรียนเพชร ศ.ธ.พ.
  • ห้องเรียนนักกีฬา

กิจกรรมนักเรียน[แก้]

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รับน้อง) ระหว่างต้นเดือนพฤษภาคม
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา
กิจกรรมไหว้ครู ระหว่างเดือนมิถุนายน
กิจกรรมค่ายเสริมทักษะทางด้านวิชาการและภาษา ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมสืบสานประเพณีพื้นบ้าน ตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา ช่วงก่อนปิดภาคเรียน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1 ศรีธาตุอนุสรณ์[แก้]

อาคารเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์

อาคาร 2 พิกุลทอง[แก้]

สำนักงานบริหารสถานศึกษา

ห้องโสดทัศนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

ห้องนาฏศิลป์

ห้องเรียนนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 2

อาคาร 3 จามจุรี[แก้]

ห้องสมุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการทางเคมี

ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

อาคาร 4 โพธิ์ทอง[แก้]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ห้องประชุม2

ห้องดนตรี

ห้องแนะแนว

ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาคารคหกรรม 1,2[แก้]

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมใหญ่)[แก้]

เรือนพยาบาล[แก้]

สำนักงานกิจการนักเรียน[แก้]

ลานออกกำลังกาย[แก้]

สนามกีฬา[แก้]

สนามบาสเกตบอล

สนามวอลเลย์บอล

สนามตะกร้อ

สนามปิงปอง

สนามฟุตบอล

สนามฟุตซอล

สนามแฮนด์บอล

สนามเปตอง

อ้างอิง[แก้]

  1. อ้างอิงโดยเว็บไซต์ http://www.srithatpit.ac.th/
  2. ประวัติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม[ลิงก์เสีย]
  3. "ตราประจำโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-11-16.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]