กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI thai.jpg
ที่ทำการ
128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร เฉพาะคดีที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษ
งบประมาณ 1,113.1245 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง[2], อธิบดี
พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว, รองอธิบดี
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล, รองอธิบดี
พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล, รองอธิบดี
พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงยุติธรรม
เว็บไซต์
www.dsi.go.th

กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Department of Special Investigation) หรือ ดีเอสไอ (อังกฤษ: DSI) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Special Investigation มีชื่อย่อว่า DSI

คณะกรรมการคดีพิเศษ

คณะกรรมการคดีพิเศษชุดปัจจุบัน (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)[3]
[4] 1. นายอธิคม อินทุภูติ[5] ด้านกฎหมาย และ ประธานกรรมการธุรกรรม[6]
2. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด้านกฎหมาย
3. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ด้านเศรษฐศาสตร์
5. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล ด้านการเงินการธนาคาร
6. นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ด้านความมั่นคงประเทศ
7. พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ ด้านการสอบสวนคดีอาญา
8. พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อำนาจหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทภารกิจดังต่อไปนี้

 1. ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 2. พัฒนา กฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. พัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองค์กร
 4. พัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพในด้าน ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกำลังใจ
 5. ประสานส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ

หน่วยงานในสังกัด

 • สำนักผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ
 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 1
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 2
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 3
 • สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • สำนักคดีความมั่นคง
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
 • สำนักงานปฏิบัติการพิเศษ
 • สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • สำนักคดีการเงินการธนาคาร
 • สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 • สำนักคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักคดีภาษีอากร
 • สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ

คดีพิเศษ หรือคดีอาชญากรรมพิเศษในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง คดีอาญาตามกฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดเป็นกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งคดีดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
 2. คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่งคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
 3. คดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม
 4. คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
 5. คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา


ทั้งนี้การกระทำความผิด ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ หรือคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฯ จะเป็นคดีพิเศษจะต้องเข้าลักษณะตาม (1) – (5) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ได้มีการกำหนดลักษณะของการกระทำความผิด อาทิ มูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้กระทำความผิดไว้ในประกาศ กคพ. เรื่องการกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551)

ทำเนียบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลตำรวจโท นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 23 กันยายน พ.ศ. 2546
2. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 - 9 มกราคม พ.ศ. 2550
3. นายสุนัย มโนมัยอุดม 16 มกราคม พ.ศ. 2550 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง 11 เมษายน พ.ศ. 2551 - 29 กันยายน พ.ศ. 2552
5. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557[1]
6. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (รักษาการ)
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
7. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รักษาการ)[2]
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[3]

8. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รักษาการ)[4]
9. พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (รักษาการ)[5] 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน[6]

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′25″N 100°33′56″E / 13.890401°N 100.565656°E / 13.890401; 100.565656