กรมสอบสวนคดีพิเศษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DSI thai.jpg
ที่ทำการ
128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร เฉพาะคดีที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษ
งบประมาณ 1,158.1269 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร สุวณา สุวรรณจูฑะ, อธิบดี
เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์, รองอธิบดี 1
พ.ต.อ.วรรณพงษ์ คชรักษ์, รองอธิบดี 2
ศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ, รองอธิบดี 3
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง[2], รองอธิบดี 4
ต้นสังกัด กระทรวงยุติธรรม
เว็บไซต์
www.dsi.go.th

กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Department of Special Investigation) หรือ ดีเอสไอ (อังกฤษ: DSI) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Special Investigation มีชื่อย่อว่า DSI

คณะกรรมการคดีพิเศษ

คณะกรรมการคดีพิเศษชุดปัจจุบัน (4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557- ปัจจุบัน)[3]
1. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ด้านกฎหมาย
2. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด้านกฎหมาย
3. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รองศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ด้านเศรษฐศาสตร์
5. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล ด้านการเงินการธนาคาร
6. นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ด้านความมั่นคงประเทศ
7. (ว่าง)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[4] 8. (ว่าง) ด้านอุตสาหกรรม
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต่อมามีการแต่งตั้งเพิ่มเติม ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 อีกสามคน ส่งผลให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีทั้งหมด 12 คน[5]
1. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
2. พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา
3. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อำนาจหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบทบาทภารกิจดังต่อไปนี้

 1. ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 2. พัฒนา กฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. พัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองค์กร
 4. พัฒนาบุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพในด้าน ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และขวัญกำลังใจ
 5. ประสานส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ

หน่วยงานในสังกัด

 • สำนักผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ
 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 1
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 2
 • สำนักคดีอาญาพิเศษ 3
 • สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • สำนักคดีความมั่นคง
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
 • สำนักงานปฏิบัติการพิเศษ
 • สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • สำนักคดีการเงินการธนาคาร
 • สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 • สำนักคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักคดีภาษีอากร
 • สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ

คดีพิเศษ หรือคดีอาชญากรรมพิเศษในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หมายถึง คดีอาญาตามกฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดเป็นกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งคดีดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
 2. คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่งคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
 3. คดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม
 4. คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
 5. คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา


ทั้งนี้การกระทำความผิด ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ หรือคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฯ จะเป็นคดีพิเศษจะต้องเข้าลักษณะตาม (1) – (5) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ได้มีการกำหนดลักษณะของการกระทำความผิด อาทิ มูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้กระทำความผิดไว้ในประกาศ กคพ. เรื่องการกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551)

ทำเนียบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลตำรวจโท นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 23 กันยายน พ.ศ. 2546
2. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 - 9 มกราคม พ.ศ. 2550
3. นายสุนัย มโนมัยอุดม 16 มกราคม พ.ศ. 2550 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง 11 เมษายน พ.ศ. 2551 - 29 กันยายน พ.ศ. 2552
5. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557[1]
6. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (รักษาการ)
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
7. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รักษาการ)[2]
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน[3]

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′25″N 100°33′56″E / 13.890401°N 100.565656°E / 13.890401; 100.565656