ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อปลัดกระทรวงการคลังของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงการคลัง
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ลวรณ แสงสนิท
ตั้งแต่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งเสริม วินิจฉัยกุล
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
รองรองปลัดกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 เสริม วินิจฉัยกุล 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
2 บุญมา วงศ์สวรรค์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2508 31 ตุลาคม พ.ศ. 2516
3 สนั่น เกตุทัต 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
4 อำนวย วีรวรรณ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 12 ตุลาคม พ.ศ. 2520
5 ชาญชัย ลี้ถาวร 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 30 กันยายน พ.ศ. 2525
6 พนัส สิมะเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 13 มิถุนายน พ.ศ. 2535
7 บัณฑิต บุณยะปานะ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
8 อรัญ ธรรมโน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 30 กันยายน พ.ศ. 2538
9 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
10 ศุภชัย พิศิษฐวานิช 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 30 กันยายน พ.ศ. 2543
11 สมใจนึก เองตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2547
12 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ลาออกจากราชการ[1]
13 วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการแทน
14 สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
15 อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 30 กันยายน พ.ศ. 2556
16 รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2558
17 สมชัย สัจจพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
18 ประสงค์ พูนธเนศ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2563 [3]
19 กฤษฎา จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
20 ลวรณ แสงสนิท 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]