กองทุนการออมแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
National Savings Fund
ตรากองทุนการออมแห่งชาติ.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
สำนักงานใหญ่เลขที่ 979/37-41 ชั้น 18 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 9000 ถ. พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ, เลขาธิการ
 • อรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล, รองเลขาธิการ
 • กฤษฏ์ รอดประชา, ผู้ช่วยเลขาธิการ
 • ธีรนุช ทองชิว, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัดกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์www.nsf.or.th

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยเริ่มเปิดดำเนินการกองทุนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554[1] มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมิได้รับบำเหน็จบำนาญของรัฐรวมถึงเป็นหลักประกันบำนาญให้กับสมาชิก

ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดกองทุนหรือระบบบำนาญอื่นที่สมาชิกไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558[2] กำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นของหน่วยงานรัฐ ทั้งหมด 24 หน่วยงาน

ในปีเดียวกันมีการออกพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558[3] โดยภายใน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ หากในวันที่สมัครเป็นสมาชิกผู้สมัครผู้ใดมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ผู้นั้นมีสิทธิเป็นสมาชิกต่อไปได้อีก 10 ปีนับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก และเมื่อเป็นสมาชิกครบ 10 หรือเมื่อสมาชิกซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลาออกจากการเป็นสมาชิก ให้ถือว่าเป็นกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ในส่วนของการกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2558[4] เมื่อวันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ[แก้]

ประเภทกรรมการ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
กรรมการโดยตำแหน่ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

(ปลัดกระทรวงการคลัง)

ประธานกรรมการ
นางพัชรี อาระยะกุล
(ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กรรมการ
นายทองเปลว กองจันทร์
(ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กรรมการ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กรรมการ
นายสุทธิ สุโกศล
(ปลัดกระทรวงแรงงาน)
กรรมการ
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
(เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม)
กรรมการ
ดร.กุลยา ตันติเตมิท
(ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
กรรมการ
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
(ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
กรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
(เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
กรรมการ
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
นางสาววิมล ชาตะมีนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและลงทุน
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน
กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ
นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคกลาง
นางสำรวย โล่ห์นารายณ์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก
นายพงศ์ศํกดิ์ หุตะจิตต์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก[แก้]

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 15-60 ปี
 3. ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นๆของรัฐ
 4. ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1

เงื่อนไขสมาชิก[แก้]

 • ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร
 • ส่งเงินออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อปี
 • สมัคร และส่งเงินออมสะสมผ่าน แอป กอช.
 • หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ 4 ธนาคาร ได้แก่ กรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส.
 • สมัครที่ไหนไม่จำเป็นต้องส่งเงินที่เดิม
 • การส่งเงินสะสม มีความยืดหยุ่นสูง ส่งต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีเงินเมื่อไหร่ออมเมื่อนั้น สามารถเว้นกี่ปีก็ได้ไม่เสียสิทธิ

สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช.[แก้]

 • บำนาญตลอดชีพ*
 • รัฐบาลคำประกัน
 • ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนเงินออม

*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 Archived 2019-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 34 ก หน้า 47-62 วันที่ 11 พฤศภาคม 2554
 2. กฎกระทรวง กำหนดกองทุนหรือระบบบำนาญอื่น ที่สมาชิกไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ[ลิงก์เสีย] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 68 ก หน้า 10-12 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 3. พระราชบัญญัติ การใช้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 Archived 2016-06-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 92 ก หน้า 12-14 วันที่ 25 กันยายน 2558
 4. กฎกระทรวง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2558[ลิงก์เสีย] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 69 ง หน้า 18 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558