ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2548
วันยุบเลิก 31 มกราคม พ.ศ. 2553
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด (สธท.) เป็นอดีตรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญด้านการเกษตรโดยการจัดหาทุนในรูปปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (โครงการโคล้านตัว) และช่วยบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรมีเทคนิคในการผลิต การแปรรูป และการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

ประวัติ[แก้]

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่รัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว หรือโครงการโคล้านตัว ซึ่งเป็นแนวคิดของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ก่อนที่โครงการดังกล่าวจะถูกยกเลิกในเวลาต่อมา[1]

การดำเนินการ[แก้]

สธท. มีผลการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่จัดตั้งบริษัท โดยมีการจัดหาโคเนื้อให้เกษตรกร และมีโคที่เกษตรกรลักลอบขายออกไปในท้องตลาด นำไปสู่การดำเนินคดีกับเกษตรกร แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีความพร้อมในการฟ้องคดีแพ่งกับผู้เลี้ยงโค จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ยุติการดำเนินกิจการของบริษัท[1]

กระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้เลิกกิจการบริษัท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายกิจการ[2]

อ้างอิง[แก้]