สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
The Public Debt Management Office
ที่ทำการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 265 8050

ภาพรวม
วันก่อตั้ง 21 กันยายน พ.ศ. 2542
ผู้บริหาร สุวิชญ โรจนวานิช, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เอด วิบูลย์เจริญ, ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ
ธีรัชย์ อัตนวานิช, ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้
ศิรสา กันต์พิทยา, รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี, รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.pdmo.go.th

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อังกฤษ: The Public Debt Management Office) หรือย่อว่า สบน. เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ได้มีการเสนอแนวความคิดต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการกำหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินสด และ การจัดทำระบบฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ โดยให้โอนอัตรากำลังและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายเงินกู้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง และส่วนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง ยกเว้นสายบริหารเงินคงคลัง สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง มาไว้ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 [1]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้ว ทั้งสิ้น 5 ท่าน[2] ได้แก่

  • นางพรรณี สถาวโรดม (9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)
  • นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
  • นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
  • นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
  • นายกฤษฏา อุทยานิน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2558)[3] เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
  • นายสุวิชญ โรจนวานิช (7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน) กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อ้างอิง[แก้]

  1. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ท บวง กรม พ.ศ. 2545]
  2. ทำเนียบผู้อำนวยการ
  3. http://www.mesati.com/funeral/name.php?id=3455