สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
The Public Debt Management Office
ที่ทำการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 21 กันยายน พ.ศ. 2542
ผู้บริหารหลัก นางแพตริเซีย มงคลวนิช, ผู้อำนวยการ
นายเอด วิบูลย์เจริญ, ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ
นายธีรัชย์ อัตนวานิช, ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้
นายธีรลักษ์ แสงสนิท, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.pdmo.go.th

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อังกฤษ: The Public Debt Management Office) หรือย่อว่า สบน. เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติ[แก้]

การจัดตั้งสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ได้มีการเสนอแนวความคิดต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการกำหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินสด และ การจัดทำระบบฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ โดยให้โอนอัตรากำลังและงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองนโยบายเงินกู้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง และส่วนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง ยกเว้นสายบริหารเงินคงคลัง สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง มาไว้ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 [1]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้ว ทั้งสิ้น 5 ท่าน[2] ได้แก่

 • นางพรรณี สถาวโรดม (9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549)
 • นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
 • นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล (25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 • นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 • นายกฤษฏา อุทยานิน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2558)[3] เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
 • นายสุวิชญ โรจนวานิช (7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 • นายประภาส คงเอียด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
 • นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562)

อ้างอิง[แก้]

 1. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ท บวง กรม พ.ศ. 2545]
 2. ทำเนียบผู้อำนวยการ
 3. http://www.mesati.com/funeral/name.php?id=3455