บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Secondary Mortgage Corporation
Smcthai.png
ที่ทำการ
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ผู้บริหาร บัณฑรโฉม แก้วสอาด, ประธานกรรมการ บรรษัทฯ
วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์, กรรมการและผู้จัดการ
กรพล ชินพัฒน์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารองค์กรกลุ่มที่ 1)
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.smc.or.th

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (อังกฤษ: Secondary Mortgage Corporation) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอและสม่ำเสมอ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ[1]

ประวัติ[แก้]

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม 1,000 ล้านบาทจากกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่กำลังซบเซาในขณะนั้น รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้กำหนดมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยการนำหลักการของการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้ เพื่อระดมทุนสำหรับขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ได้มากเพียงพอและสม่ำเสมอ[2]

การดำเนินงาน[แก้]

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ดำเนินกิจการธุรกรรมทางการเงิน 4 กิจกรรม คือ

  • จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • พันธบัตร
  • การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท

ธุรกรรมหลักของ บตท.[แก้]

1 การรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน (Portfolio Investment) บตท. จะดำเนินการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงินในตลาดแรกและผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้อสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และลดความเสี่ยงให้แก่สถาบันในตลาดแรก และเป็นการลงทุนโดยถือเป็นสินทรัพย์ของ บตท. เอง

2 การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) บตท. จะซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในตลาดแรก และนำสินทรัพย์ คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาแปลงเป็นหลักทรัพย์โดยการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังหรือตราสารการเงินอื่นขายให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3 การสนับสนุนให้มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ โดยลดความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยผันผวน

พันธกิจ[แก้]

บตท. จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดย

1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของตลาดแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัย    โดยดำเนินธุรกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่อยู่ในตลาดแรก

2 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยทำธุรกรรมแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักทรัพย์ เพื่อขยายการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนเข้ามาสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง (Mortgage-Backed Securities-MBS) หรือตราสารทางการเงินอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนและลดปัญหา Funding Mismatch ของสถาบันการเงิน

3. ช่วยให้ประชาชนสามารถขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้นโดยการออกตราสารทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นบรรทัดฐานอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

อ้างอิง[แก้]

  1. ความเป็นมา
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐เล่ม 114 ตอนที่ 29ก วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2540