บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Secondary Mortgage Corporation
Smcthai.png
ที่ทำการ
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ผู้บริหาร นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์, ประธานกรรมการ บรรษัทฯ
วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์, กรรมการและผู้จัดการ
กรพล ชินพัฒน์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารองค์กรกลุ่มที่ 1)
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.smc.or.th

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (อังกฤษ: Secondary Mortgage Corporation) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอและสม่ำเสมอ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ[1]

ประวัติ[แก้]

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิมจากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอ และเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2560  ได้มี “พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560”  เพื่อเพิ่มขอบเขตในการดำเนินธุรกรรมของ บตท.  ประกอบด้วย  

1. สามารถรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก  "ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้อ หรือ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง"    

2. เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ที่ปรึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย    

3. ดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

4. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสม [2]

การดำเนินงาน[แก้]

1. จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้อ หรือ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง

2. ออกตราสารหนี้ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือ "Securitization"   เช่น ตราสารหนี้ Mortgage - Backed Securities (MBS)  และ Asset- Backed Securities (ABS) 

3. สนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการผ่อนชำระเงินกู้แบบดอกเบี้ยคงที่  ลดความเสี่ยงในช่วงดอกเบี้ยผันผวน

ธุรกรรมหลักของ บตท.[แก้]

1. รับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน (Portfolio Investment)

 บตท. จะดำเนินการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจาก “สถาบันการเงิน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์  ให้เช่าซื้อ หรือ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง” ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และลดความเสี่ยงให้แก่สถาบันในตลาดแรก และเป็นการลงทุนโดยถือเป็นสินทรัพย์ของ บตท. เอง

2. ทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)

  บตท. จะซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันในตลาดแรก และนำสินทรัพย์ คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาแปลงเป็นหลักทรัพย์โดยการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังหรือตราสารการเงินอื่นขายให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. สนับสนุนให้มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว

 เพื่อช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ โดยลดความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยผันผวน

วิสัยทัศน์[แก้]

“เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย"

พันธกิจ[แก้]

1.       ทำหน้าที่ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน  ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย

และผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองที่อยู่อาศัยให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง

2.       พัฒนาตลาดทุนโดยออกตราสารทางการเงิน  หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เป็นการระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย

3.       ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ้างอิง[แก้]

  1. ความเป็นมา
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐เล่ม 114 ตอนที่ 29ก วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2540