บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Secondary Mortgage Corporation
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Smcthai.png
ที่ทำการ
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ผู้บริหารหลัก นายอรรถพล อรรถวรเดช, ประธานกรรมการ
นายกรพล ชินพัฒน์, รักษาการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ
นายปียุษ เตชะตระการธรรม, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน
นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.smc.or.th

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) หรือ Secondary Mortgage Corporation (SMC) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม จากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท

ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันมีทุนจากกระทรวงการคลัง 1,230 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอสมํ่าเสมอ และเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ[1]

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีการเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ... คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยมีสาระสำคัญคือ ให้ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนนเห็นด้วย 394+1 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนน 5 เสียง

ธุรกรรมหลัก บตท.[แก้]

1. รับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน (Portfolio Investment) บตท. จะดำเนินการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงินในตลาดแรกและผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้อสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อง และลดความเสี่ยงให้แก่สถาบันในตลาดแรก และเป็นการลงทุนโดยถือเป็นสินทรัพย์ของ บตท. เอง

2. ธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) บตท. จะซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในตลาดแรก และนำสินทรัพย์คือสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาแปลงเป็นหลักทรัพย์โดยการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังหรือตราสารการเงินอื่นขายให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. การสนับสนุนให้มีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ โดยลดความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยผันผวน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]