บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
Thai Credit Guarantee Corporation
Tcg.jpg
ที่ทำการ
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534
งบประมาณ 1,558.5611 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล, ประธานกรรมการบรรษัท
ประสิทธิ์ วสุภัทร, ประธานกรรมการบริหาร
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร, ผู้จัดการทั่วไป
วิเชษฐ วรกุล, รองผู้จัดการทั่วไป
นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี, รองผู้จัดการทั่วไป
จตุฤทธิ์ จันทรกานต์, รองผู้จัดการทั่วไป
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.tcg.or.th

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ชื่อย่อ บสย. (อังกฤษ: Thai Credit Guarantee Corporation) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ[2]

ประวัติ[แก้]

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534[3] เพื่อรับโอนกิจการและการดำเนินงานทั้งหมดของ กองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 400 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้ดำเนินการเพิ่มทุนอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท ทำให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 4,400 ล้านบาท

ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษเพิ่มทุนอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวชำระเงินค่าหุ้นบางส่วน รวมแล้วเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 6,702.47 ล้านบาท

เมื่อวันที่1 กันยายน 2560 ประกาศใช้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ขยายขอบเขตการดำเนินงาน บสย. สามารถค้ำประกันการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการค้ำประกันให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อประเภทอื่นที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง[แก้]

1) ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น

2) ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

3) เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น

4) ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ตั้งสำนักงานสาขา[แก้]

สำนักงานเขตนครหลวง อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 17) เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สำนักงานเขตภาคกลาง เลขที่ 58/8 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ 28/125-126 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลขที่ 239/5 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

สำนักงานเขตภาคตะวันออก เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง เลขที่ 13 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สำนักงานเขตภาคตะวันตก เลขที่ 42/116 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534เล่ม 108 ตอนที่ 240 วันที่ 29 ธันวาคม 2534