ข้ามไปเนื้อหา

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กันยายน พ.ศ. 2562
ก่อนหน้าไชยเจริญ อติแพทย์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
(1 ปี 365 วัน)
ก่อนหน้าดร.คุรุจิต นาครทรรพ
ถัดไปธรรมยศ ศรีช่วย
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 331 วัน)
ก่อนหน้าสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
ถัดไปดร.คุรุจิต นาครทรรพ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
(0 ปี 78 วัน)
ก่อนหน้าดร.สุวัตร สิทธิหล่อ
ถัดไปพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 49 วัน)
ก่อนหน้าพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล (รักษาการ)
ถัดไปศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(0 ปี 258 วัน)
ก่อนหน้าศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ถัดไปพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากูล (รักษาการ)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
(3 ปี 283 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
คู่สมรสอลิสา ภู่ชอุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เกิดเมื่อวันที่ 20 ก.ค.2500 เกิดที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรียนการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจบรุ่นที่10 ของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังเรียนจบปริญญาเอก ได้ทำงานที่แรกที่เป็นอาจารย์สอนที่ University of Saskatchewan ประเทศแคนาดาจนได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขาเดินทางกลับมาประเทศไทยและเข้ารับราชการที่แรกตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 กองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง รับตำแหน่งสำคัญอาทิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง อาจารย์พิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

อารีพงศ์ ในระหว่างวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งแรกระหว่างวนที่ 11 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [1] ครั้งที่สองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556[2] ครั้งที่สามระหว่างวันที่ 1 มกราคม [3] ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2557[4] ในฐานะที่เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ดร.อารีพงศ์ รับตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา (ประเทศไทย) กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[5]

อารีพงศ์ เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดร.อารีพงศ์ เป็นข้าราชการไทยที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงถึง 3 กระทรวง ตลอดชีวิตการทำงานรับราชการ เขาสมรสกับ นางอลิสา ภู่ชอุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและการเผยแพร่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แต่ไม่มีบุตรและบุตรี

ภายหลังเกษียณอายุราชการได้รับการแต่งตั้ง เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ [6] และประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ด้านรางวัลได้รับรางวัลศิษย์เกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริษัท[แก้]

 1. 2559-2560 ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย[7]
 2. 2558-2560 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 3. 2557-2559 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 4. 2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 5. 2553–2556 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 6. 2552-2558 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 7. 2552-2553 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 8. 2552-2553 กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 9. 2551-2554 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 10. 2550 -2552 กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. 2550-2550 กรรมการ บริษัท อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 12. 2543-2551 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 13. 2545-2550 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 14. 2543-2550 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
 15. 2542-2544 Secretariat to APEC - Privatisation Forum
 16. 2544-2545 กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
 17. 2542-2545 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 18. 2542-2542 Chairman of APEC - Privatisation Forum
 19. 2541-2542 กรรมการ องค์การกำจัดน้ำเสีย
 20. 2541-2542 กรรมการ บริษัทกรุงไทยบัตรเครดิต

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • Ph.D. Finance University of Mississippi, USA.
 • M.A. Finance Marshall University, USA.
 • B.A. International Business Management Boston University, USA.
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น พ.ศ. 2546

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน University of Saskatchewan ประเทศแคนาดา พ.ศ. 2528 - ธันวาคม พ.ศ. 2530
 • นักวิชาการคลัง 4 และ นักวิชาการคลัง 5 สายเงินให้กู้และค้ำประกัน กองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2530 - 29 เมษายน พ.ศ. 2534
 • นักวิชาการคลัง 6 ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินปลรัฐวิสาหกิจ กองวิสาหกิจ 30 เมษายน พ.ศ. 2535 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538
 • นักวิชาการคลัง 6 และ นักวิชาการคลัง 7 สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 - 23 กันยายน พ.ศ. 2538
 • ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 24 กันยายน พ.ศ. 2539 - 13 มกราคม พ.ศ. 2541
 • ผู้อำนวยการส่วน ส่วนมาตรฐานและค่าตอบแทน สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 14 มกราคม พ.ศ. 2541 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541
 • นักวิชาการ 9 ชช.(ด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ) สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2541 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2544
 • ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2545
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2550
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553
 • ปลัดกระทรวงการคลัง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (สทัยที่ 1)
 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 • ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (สมัยที่ 2)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 2. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 3. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 4. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 5. "คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 7. ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๘, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗