สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 5 คน คือ การุณ ใสงาม อุษณีย์ ชิดชอบ พันตำรวจเอก สุรพงศ์ ไผ่นวล พร เพ็ญพาส และ เพิ่มพูน ทองศรี

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 การุณ ใสงาม ชัย ชิดชอบ
2 อุษณีย์ ชิดชอบ วันรบ อิศรางกูร ณ อยุธยา
3 พันตำรวจเอก สุรพงศ์ ไผ่นวล ทวีศักดิ์ คิดบรรจง
4 พร เพ็ญพาส รุ่งโรจน์ ทองศรี
5 เพิ่มพูน ทองศรี พัชรี เพชรสว่าง

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ทวีศักดิ์ คิดบรรจง เสริมศักดิ์ ทองศรี

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]