โรงพยาบาลลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลลำปาง
Lampang Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้งเลขที่ 280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2473
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ-
นวยการ
นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ
เว็บไซต์www.lph.go.th


อ้างอิง[แก้]

           โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2520 – 2524 เพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดมิให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการขอรับบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่โดยรอบ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการสร้างและยกฐานะโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 15 แห่ง โรงพยาบาลลำปางได้รับการปรับเป็น “โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง” รับผิดชอบเขต 5 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งในตอนนั้นมีจังหวัดในเครือข่ายรวม 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน

          ปัจจุบัน โรงพยาบาลลำปาง เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์เฉพาะทาง เช่น สาขาโรคหัวใจ มีศูนย์โรคหัวใจสามารถทำการผ่าตัดหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ, สาขาอุบัติเหตุ ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน Trauma Fast Track การผ่าตัดสมอง, สาขามะเร็ง มีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา, สาขาทารกแรกเกิด มีการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต และมีการผ่าตัดตาและเรติน่า ผ่าตัดกระดูกสันหลัง การฟอกเลือดด้วยไตเทียม อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาล โดยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรกรรม, สาขาศัลยกรรม, สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, สาขากุมารเวชกรรม, สาขาสูติ-นรีเวชกรรม, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่ ปี 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลำปางได้มีการพัฒนาอาคารและสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมแก่บุคลากรทางสาธารณสุข เช่น อาคารสิทธิเกษม, อาคารเมตตา, อาคารสิรินธร, อาคารนวมินทรราชประชาภักดี, อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น, อาคารทันตกรรม, อาคารเภสัชกรรม, อาคารโภชนศาสตร์ และอาคารนิติเวช มีการจัดระบบกำจัดขยะติดเชื้ออัตโนมัติชนิดบดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกัน (Autoclave) และศูนย์สุขภาพชุมชนม่อนกระทิง เพื่อความสะดวกในการให้บริการและตอบสนองการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนระดับตติยภูมิอีกทั้งโรงพยาบาลลำปางยังมีแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตต่อไป