โรงพยาบาลลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลลำปาง
Lampang Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้งเลขที่ 280 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2473
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน
เว็บไซต์www.lph.go.th


อ้างอิง[แก้]

           โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2520 – 2524 เพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดมิให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการขอรับบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่โดยรอบ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการสร้างและยกฐานะโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 15 แห่ง โรงพยาบาลลำปางได้รับการปรับเป็น “โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง” รับผิดชอบเขต 5 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งในตอนนั้นมีจังหวัดในเครือข่ายรวม 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน

           โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยการนำของอดีตผู้อำนวยการ 14 ท่าน ซึ่งผู้อำนวยการท่านปัจจุบันคือนายแพทย์ธานี ลิ้มทอง ได้มีการขยายศักยภาพเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด 743 เตียงและมีจำนวนบุคลากร 2,355 คน (ณ วันที่ 31 กันยายน 2561)ซึ่งดูแลประชากรภายในจังหวัดลำปาง และรับส่งต่อผู้ป่วยหนัก มีความยุ่งยากซับซ้อนในจังหวัดเขตล้านนา 2 (จ.แพร่และจ.น่าน)

          ปัจจุบัน โรงพยาบาลลำปาง เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์เฉพาะทาง เช่น สาขาโรคหัวใจ มีศูนย์โรคหัวใจสามารถทำการผ่าตัดหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ, สาขาอุบัติเหตุ ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน Trauma Fast Track การผ่าตัดสมอง, สาขามะเร็ง มีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา, สาขาทารกแรกเกิด มีการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต และมีการผ่าตัดตาและเรติน่า ผ่าตัดกระดูกสันหลัง การฟอกเลือดด้วยไตเทียม อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาล โดยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรกรรม, สาขาศัลยกรรม, สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, สาขากุมารเวชกรรม, สาขาสูติ-นรีเวชกรรม, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่ ปี 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลำปางได้มีการพัฒนาอาคารและสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมแก่บุคลากรทางสาธารณสุข เช่น อาคารสิทธิเกษม, อาคารเมตตา, อาคารสิรินธร, อาคารนวมินทรราชประชาภักดี, อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น, อาคารทันตกรรม, อาคารเภสัชกรรม, อาคารโภชนศาสตร์ และอาคารนิติเวช มีการจัดระบบกำจัดขยะติดเชื้ออัตโนมัติชนิดบดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกัน (Autoclave) และศูนย์สุขภาพชุมชนม่อนกระทิง เพื่อความสะดวกในการให้บริการและตอบสนองการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนระดับตติยภูมิอีกทั้งโรงพยาบาลลำปางยังมีแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตต่อไป