โรงพยาบาลสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลสุโขทัย
Sukhothai Hospital
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทั่วไป)
ที่ตั้งเลขที่ 2/1 หมู่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2503
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ-
นวยการ
นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์
จำนวนเตียง320 เตียง
เว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทัย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย

ประวัติ[แก้]

เดิมโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย ซึ่งก็คือโรงพยาบาลศรีสังวรในปัจจุบัน ต่อมาทางจังหวัดสุโขทัยเห็นว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดสมควรอยู่ที่อำเภอเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหน่วยราชการต่างๆ ภายในจังหวัดและสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมมากกว่า จึงได้รับงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งสมทบกับเงินบริจาคของประชากรอีกส่วนหนึ่ง เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสุโขทัยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 โรงพยาบาลสุโขทัยเริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2506 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมีนายแพทย์พงศ์ชัย สุคนธวยัคฆ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก และได้ขยายบริการเรื่อยมาเป็นลำดับ                          

ปัจจุบันโรงพยาบาลสุโขทัยเป็นโรงพยาบาล ขนาด 320 เตียง จัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการให้บริการประชาชนในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ก้าวหน้า

โรงพยาบาลสุโขทัยรับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยดูแลสถานพยาบาลในเครือข่าย 14 แห่ง 1 เทศบาล รวมประชากรที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 112,608 คน ( ชาย 54,132 คน  หญิง 58,476 คน )[1]

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย[2]
รายนามรายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์พงศ์ชัย สุคนธวยัคฆ์ พ.ศ. 2404 - พ.ศ. 2516
2. นายแพทย์จงรัก กุลเศรษฐ์ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2520
3. นายแพทย์ยุทธนา เวชโอสธ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524
4. นายแพทย์สุภา รักชาติ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2526
5. นายแพทย์พจนารถ จันทโรจวงศ์ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528
6. นายแพทย์บูรพา รัตนนราทร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2534
7. นายแพทย์สถาพร วงศ์เจริญ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2539
8. นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
9. นายแพทย์นุคุณ ประยูรวงษ์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
10. นายแพทย์พงษ์เทพ เทพสมาน พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
11. นายแพทย์วิวัฒน์ เชวงชัยยง พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2546
12. นายแพทย์ละลิ่ว จิตต์การุณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
13. นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
14. นายแพทย์ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
15. นายแพทย์จิรวัฒฯ์ อัครานุชาต พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
16. นายแพทย์คิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
17. นายแพทย์ดิเรก งามวาลีนนท์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
18. แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
19. นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก[แก้]

ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลสุโขทัย[3] ในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย โดยกำหนดให้โรงพยาบาลสุโขทัยเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ตามข้อตกลงความร่วมมือเป็นแหล่งฝึกแพทย์เพิ่มพูนทักษะด้านการแพทย์ และด้านเวชศาสตร์ชุมชนเวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปีโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความเข้าใจในระบบการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นแพทย์ที่มีเจตนาคติที่ดี มีจิตใจรัก และผูกพันต่อการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะด้านการแพทย์และการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม มีทักษะด้านสังคมและมนุษย์[4]

โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ มองเห็นภาพรวมระบบสุขภาพศึกษาวิถีชุมชนระบบสุขภาพ สุขภาพ ปฐมภูมิ สิ่งแวดล้อม และอาชีพที่ส่งผลต่อสุขภาพ การร่วมมือครั้งนี้ได้มีการวางแผนการเรียนการสอน และกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชน [5]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

โรงพยาบาลสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก(นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6) ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. https://sites.google.com/site/62sarawut15/prawati-khxng-r-ph
  2. https://www.skth.go.th/frmPresident.php
  3. https://archives.mfu.ac.th/database/items/show/985
  4. https://pr.moph.go.th/index.php?url=pr/detail/2/03/123178/
  5. https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/135173/
  6. https://www.mfu.ac.th/education/program/program-bachelor/bachelor-doctor/md-program/bachelor-doctor0.html

ดูเพิ่ม[แก้]