โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
Fort Suriyaphong Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทหาร)
ที่ตั้งเลขที่ 330 ฐานแสงเพ็ญ ถนนน่าน-สันติสุข
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน 56000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2512
สังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
ผู้อำนวยการพันโทนายแพทย์ สรารักษ์ ชูสกุล
จำนวนเตียง30 เตียง[1]
แพทย์3 คน
บุคลากร97 คน
เว็บไซต์www.fortsuriyapong-hospital.com

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ เป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ให้บริการรักษาทั่วไป ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2511 กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้กองพันทหารม้าที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาอยู่ที่บ้านน้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ค่ายสุริยพงษ์ในปัจจุบัน) และเมื่อมีหน่วยรบขึ้นในจังหวัดน่าน ก็สมควรจะต้องตั้งหน่วยให้การสนับสนุนขึ้นอีกหน่วยหนึ่ง โดยให้ใช้ อฉก.จังหวัดทหารบกน่าน (ส่วนแยก) และตั้งชื่อหน่วยว่า “ หน่วยจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยกน่าน)” และให้มีหน่วยรักษาพยาบาลหนึ่งหน่วยชื่อว่า “หมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยกน่าน)” เป็นหมวดพยาบาลชั้น 2 มีผู้บังคับหมวดอัตราร้อยโท ในปี พ.ศ. 2512

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 กองทัพบกได้แก้ไขปรับปรุงจังหวัดทหารบก (ส่วนแยก) และได้ขยายหมวดพยาบาลจากชั้น 2 เป็นหมวดพยาบาลชั้น 1 ผู้บังคับหมวดอัตราร้อยเอก จนถึงปี พ.ศ. 2521 จึงได้ขยายสถานพยาบาลจากหมวดพยาบาลเป็นโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยก) และได้นำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานชื่อจาก “โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยกน่าน)” เป็น “โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์” ตามชื่อค่าย

โรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษ์ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมให้สร้างที่ทำการขึ้นใหม่ภายในฐานแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง และได้ทำการเคลื่อนย้ายหน่วยไปประจำที่ตั้งแห่งใหม่ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันประกอบด้วยทีมแพทย์ 3 คน พยาบาล 11 คน และผู้ช่วยพยาบาล 13 คน

วิสัยทัศน์ (Vision)[แก้]

เป็นรพ.ทบ. ขนาด 30 เตียง ซึ่งดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน บริการดี เป็นที่เชื่อมั่นของกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่

พันธกิจ (Mission)[แก้]

1.      รพ.ทบ. ขนาด 30 เตียง ซึ่งดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน

2.     ให้บริการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูโรค แก่กำลังพลทหารและครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.     ให้บริการแพทย์สนาม และพร้อมตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน

4.     พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สุขภาพดีและมีความสุข

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์      [แก้]

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่
1 ร้อยเอก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ 1 เม.ย. 2520 - 31 มี.ค. 2523
2 ร้อยโท วัชรชัย สนั่นศิลป์ 1 เม.ย. 2523 - 31 มี.ค. 2525
3 ร้อยโท ไกรวัช ธีรเนตร 1 เม.ย. 2525 - 29 ม.ค. 2528
4 ร้อยโท กมล เมฆสีประหลาด 30 ม.ค. 2528 - 23 ก.พ. 2529
5 ร้อยตรี มนัส ลิ่มวรพันธ์ 24 ก.พ. 2529 - 6 ต.ค. 2529
6 นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 6 ต.ค. 2529 - 30 พ.ค. 2533
7 ร้อยโท วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ 31 พ.ค. 2533 – 2 ก.ค. 2534
8 ร้อยโท กมล แสงทองศรีกมล 3 ก.ค. 2534 – 8 ธ.ค. 2535
9 พันตรีหญิง พรรณภา ฉิมน้อย *ทำการแทน 9 ธ.ค. 2535 – 2 ธ.ค. 2536
10 ร้อยตรี กศม ภังคานนท์ 3 ธ.ค. 2536 – 10 ก.พ. 2537
11 ร้อยเอก ปิยลาภ วสุวัต 11 ก.พ. 2537 – 29 พ.ค. 2540
12 ร้อยเอก สมัชชา เบี้ยจรัส 30 พ.ค. 2540 – 14 พ.ค. 2541
13 พันตรีหญิง สุนีนารถ เนขขัมม์ *ทำการแทน 15 พ.ค. 2541 – 30 เม.ย. 2542
14 ร้อยตรี อารัญ สวัสดิพงษ์ 1 พ.ค. 2542 – 30 เม.ย. 2543
15 ร้อยโท สมัย ขำพันธ์ 1 พ.ค. 2543 – 1 ก.ย. 2545
16 ร้อยโท วันปรีดี ตันเสนีย์ 2 ก.ย. 2545 – 14 ก.ย. 2546
17 ร้อยเอก ธีรนันท์ สรรพจิต 15 ก.ย. 2546 – 30 มิ.ย. 2548
18 พันโท สมัย ขำพันธ์ 1 ก.ค. 2548 – 29 ก.ย. 2553
19 พันโท บุญนำ เจริญสุข 30 ก.ย. 2553 – 5 ก.ค. 2558
20 พันโท ธนรัฐ ลำจวน 9 ก.ย. 2558 – 15 พ.ย. 2560
21 พันโท ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต 16 พ.ย. 2560 – 29 ต.ค.2561
22 พันโท สุรวุฒิ เอื้อคณิต 30 ต.ค. 2561 – 20 เม.ย. 2565
23 พันโท สรารักษ์ ชูสกุล 21 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]