โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
Jainad Narendra Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง199 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2498
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รับรองผ่าน HA แล้ว
ผู้อำนวยการแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ
จำนวนเตียง417 เตียง
เว็บไซต์http://www.chainathospital.org

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาท มีขีดความสามารถในระดับตติยภูมิ เดิมมีชื่อว่าโรงพยาบาลชัยนาท เป็นโรงพยาบาลของรัฐขึ้นตรงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 500 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 ไร่

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนในเขตอำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2498 เริ่มด้วยเรือนไม้ชั้นเดียวขนาด 25 เตียงเปิดบริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 สถานที่ดำเนินการระยะแรกอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ต่อมาได้มีการก่อสร้างตึกผู้ป่วย ตึกที่ทำการอื่น ๆ ตลอดจนบ้านพักเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2516 ได้สร้างตึกอำนวยการขึ้นทางด้านทิศตะวันออก และในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ปัจจุบันโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงทั้งหมด 417 เตียง มีแพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

หน่วยงานต่างๆ[แก้]

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ[แก้]

• ฝ่ายบริหารทั่วไป • งานประชาสัมพันธ์และห้องสมุด • ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ • ฝ่ายการเงินและพัสดุ • ฝ่ายโภชนาการ • ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ • ฝ่ายสวัสดิการสังคม

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ[แก้]

• พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน • ประสานการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ • งานเวชนิทัศน์

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ[แก้]

• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน-นิติเวช • สูติ-นรีเวชกรรม • ศัลยกรรม • กุมารเวชกรรม • วิสัญญีวิทยา • อายุรกรรม • ออร์โธปิดิกส์ • จักษุวิทยา • โสต ศอ นาสิก • จิตเวช • ทันตกรรม • กลุ่มงานเทคนิคบริการ • เวชกรรมฟื้นฟู • พยาธิวิทยากายวิภาค • พยาธิวิทยาคลินิก • รังสีวิทยา • เภสัชกรรม

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ[แก้]

• กลุ่มงานผู้ป่วยนอก • งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก • กลุ่มงานเวชกรรมสังคม • งานบริการสุขภาพชุมชน • กลุ่มงานสุขศึกษา • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล[แก้]

• งานหน่วยจ่ายกลาง • การป้องกันและควบคุม • การติดเชื้อในโรงพยาบาล • งานผู้ป่วยนอก • งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน • งานห้องผ่าตัด • งานห้องผู้ป่วยหนัก • งานผู้ป่วยใน • งานวิสัญญีพยาบาล • งานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]