โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ 224 ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีจำนวนเตียงที่เปิดรับผู้ป่วยจิตเวช 14 เตียง ยาเสพติด 40 เตียง

ประวัติ[แก้]

 • 1 เมษายน 2433 พบหลักฐานพระราชบัญญัติแต่งตั้งข้าราชการทหารเรือ มีนามโรงพยาบาลทหารเรือปรากฏอยู่ มีที่ตั้งอยู่บริเวณ รร.สตรีวัดระฆัง ในปัจจุบัน (เราจึงถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารเรือ)
 • พ.ศ. 2453 มีดำริจะสร้างกองแพทย์ และ รพ.ทหารเรือใหม่ บริเวณปากคลองมอญด้านเหนือ ในช่วงเวลาที่ นพ.เบอร์เมอร์ ชาวเยอรมันเป็นนายแพทย์ใหญ่ และ ร.ต.เภา เป็น ผช.นายแพทย์ใหญ่
 • การก่อสร้างเริ่มเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่การก่อสร้างแล้วเสร็จและย้าย “กองแพทย์ และพยาบาลทหารเรือ” มาจากบริเวณวัดระฆัง เมื่อปี พ.ศ. 2456

โรคส่วนใหญ่ที่รักษา - เหน็บชา (มีตึกผู้ป่วยเหน็บชา – อาคาร 6)

 • กามโรค
 • ติดฝิ่น

มีอาคารทั้งสิ้น 6 อาคาร ตึก 1 เป็นอาคารบังคับการ ตึก 2 เป็นห้องตรวจโรคและผ่าตัด ห้องแต่งแผล ฉีดยา (โอพีดี) ตึก 3 เป็นห้องยา คลังยา ตึก 4 เป็นตึกผู้ป่วยกามโรค ตึก 5 เป็นตึกผู้ป่วยทั่วไป ตึก 6 เป็นตึกผู้ป่วยเหน็บชา (ต่อมารื้อสร้างเป็นอาคารบำบัดยาเสพติด)

 • 20 กันยายน 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ยกฐานะ “กองแพทย์และพยาบาลทหารเรือ” เป็น “กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ” ซึ่งปรากฏเป็นหลักว่าเริ่มมีการจัดหลักสูตรการศึกษาของ นร.พยาบาลทหารเรือ ขึ้นในปีนั้นด้วย โดยใช้ชื่อ “นร.อาสาสำรอง” ระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน ขณะเรียนได้รับเงินเดือน ๆ ละ 2 – 6 บาท เบี้ยเลี้ยงวันละ 25 สตางค์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้รับเงินเดือน ๆ ละ 12 บาท

กรมแพทย์และพยาบาลทหารเรือมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย บางครั้งก็มีหลักฐานเป็นกรม บางครั้งก็ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นกอง จวบจนกระทั่งในวันที่ 16 มิถุนายน 2485 มีพระราชกฤษฎีกาจัดหน่วยย่อย ในกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2485 ในมาตรา 7 กำหนดให้กรมแพทย์ทหารเรือเป็นส่วนราชการหนึ่งของกองทัพเรือ ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะ ๆ
 • จวบจนกระทั่งในปี 2498 ได้มีการก่อสร้าง รพ.ทหารเรือบุคคโลขึ้นบริเวณบุคคโล และมีการจัดส่วนราชการหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือขึ้นใหม่ และปรากฏชื่อ รพ.ทหารเรือกรุงเทพขึ้น ในรายชื่อหน่วย

ขึ้นตรง พร. เมื่อ 24 สิงหาคม 2498 เพื่อใช้เรียกโรงพยาบาลทหารเรือเดิมบริเวณปากคลองมอญ ผู้อำนวยการในขณะนั้นคือ นาวาเอก เวียง วิรัติภูมิประเทศ

 • ต่อมาเมื่อกรมแพทย์ทหารเรือ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่บริเวณบุคคโล เมื่อ 9 กรกฎาคม 2506 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ ก็ยังคงใช้พื้นที่และอาคารเดิมบริเวณคลองมอญเป็นที่ทำการต่อมา
 • ในปี พ.ศ. 2546 กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ โสมาภา ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น

ได้พิจารณาอนุมัติให้จัดสร้างโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพขึ้นใหม่บริเวณพื้นที่บางนา ใกล้กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ เนื่องจากบริเวณคลองมอญมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ ได้ ประกอบกับ เป็นการรองรับการให้บริการกำลังพลและครอบครัวที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่บางนา โดย พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ฯ ได้เดินทางมาวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 30 กันยายน 2546 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 282,923,680 บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาท)เริ่มก่อสร้างเมื่อ 4 มิถุนายน 2548 แล้วเสร็จเมื่อ 2 สิงหาคม 2550 เป็น รพ.ขนาด 120 เตียง ประกอบด้วย - ตึกผู้ป่วยทั่วไป 40 เตียง - ตึกผู้ป่วยจิตเวช 40 เตียง - ตึกผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด 40 เตียง ได้ดำเนินการย้ายการดำเนินการมาเป็นส่วน ๆ โดย - เปิดรับผู้ป่วยใน ของตึกจิตเวชและบำบัดยาเสพติด และแผนกพยาธิวิทยา เมื่อ 1 ตุลาคม 2550 - เปิดให้บริการแผนกทันตกรรม เมื่อ 1 ธันวาคม 2550 - เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและแผนกรังสีวิทยา เมื่อ 14 มกราคม 2551 - และเปิดให้บริการทุกแผนก เมื่อ 3 มีนาคม 2551

 • 27 พฤษภาคม 2551 พล.ร.อ.สถิรพันธ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. อย่างเป็นทางการ

 • 23 เมษายน 2552 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ได้ประชุม นขต.พร.ฯ ประจำเดือน เมษายน 52 โดยมี น.อ.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในที่ประชุม ได้ขอมติจากที่ประชุม รพ.ฯ ให้วันที่ 27 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. (แห่งใหม่) จากการที่ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. บริเวณพื้นที่ปากคลองมอญ มิได้กำหนดไว้