ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ชื่ออังกฤษMedical Education Center
ผู้อำนวยการนพ.ลือชา วนรัตน์
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.02-5901975
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คือ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในการร่วมผลิตแพทย์

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทำ“โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในการร่วมผลิตแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้ง“สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว สำนักงานนี้มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อย่อว่า “สบพช.”

สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น ในระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3) จะทำการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ส่วนในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) จะอาศัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ดังนั้นทาง สบพช. จึงให้มีการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อบริหารและจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลนั้นๆ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้[1]

มหาวิทยาลัยมหิดล[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังต่อไปนี้

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีดังต่อไปนี้

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[แก้]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต[แก้]

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ แห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีดังต่อไปนี้

อ้างอิง[แก้]

  1. "ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-03-28. สืบค้นเมื่อ 2008-03-20.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]