ข้ามไปเนื้อหา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
Medical Education Center
สถาปนาพ.ศ. 2537; 30 ปีที่แล้ว (2537)
สถาบันหลักกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิทยาเขตโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คือ ศูนย์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในระดับชั้นคลินิก (ปีที่4-6) จัดตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในการร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์

ประวัติ

[แก้]

ในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทำ“โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ในการร่วมผลิตแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้ง“สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท” ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว สำนักงานนี้มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อย่อว่า “สบพช.”

สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้น ในระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3) จะทำการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ส่วนในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) จะอาศัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ดังนั้นทาง สบพช. จึงให้มีการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อบริหารและจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลนั้น ๆ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย

[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้[1]

ลำดับ โรงพยาบาล สังกัด จังหวัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
3 กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดแพร่
4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตาก
5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
2 กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี
3 กองแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรัง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดยะลา
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
2 วิยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2] [3] [4] [5]
1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างอิง

[แก้]
  1. "ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-03-28. สืบค้นเมื่อ 2008-03-20.
  2. ไทยรัฐ ออนไลน์, มก.จับมือ สธ.ตั้งศูนย์แพทย์สุพรรณบุรี-สกลนคร, 31 พฤษภาคม 2566, กรุงเทพฯ, สืบค้นวันที่ 11 สิงหาคม 2566
  3. สยามรัฐ, มก. MOU สธ. พัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลหลัก ผลิตแพทย์ให้ประเทศไทย, 29 พฤษภาคม 2566, กรุงเทพ, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
  4. มติชน, ม.เกษตรฯ จับมือ สธ.พัฒนาศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก ที่ รพ.หลัก เล็งรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกปี’67 วันที่ 2 มิถุนายน 2566, กรุงเทพฯ, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
  5. เดลินิวส์ ออนไลน์ ครบรอบ 4 ปี ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชเดินหน้าดูแลปชช., 10 สิงหาคม 2566, กรุงเทพฯ, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]