โรงพยาบาลพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลพิจิตร
Phichit Hospital
Map
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง136 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2496
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล
จำนวนเตียง400 เตียง[1]
เว็บไซต์[www.pch.go.th]

โรงพยาบาลพิจิตร เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 400 เตียง มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการ เปิดรักษาโรคเฉพาะทางครบทุกสาขา

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลพิจิตร ปัจจุบันโรงพยาบาลพิจิตรได้ก่อตั้งขึ้นมาก้าวสู่ปีที่ 69โดยเมื่อปี พ.ศ. 2495 ได้รับการจัดสรรงบประมาณการ ก่อสร้างจากกรมการแพทย์เพื่อสร้างตึกคนไข้ขนาด 30 เตียง บนพื้นที่ 50 ไร่ 49.8 ตารางวา จากนั้นจึงได้ทำพิธีเปิด โรงพยาบาลอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2497และได้ขยายเตียงรองรับขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง จนปัจจุบันโรงพยาบาลพิจิตรเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (S) มี เตียงรองรับผู้ป่วยจริง 450 เตียง (เตียงตามกรอบจำนวน 400 เตียง ที่มา: สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3) จำนวน บุคลากร 1,348 คน รับผิดชอบในเขตอำเภอเมือง โดยมีโรงพยาบาลชุมชนในเขตเครือข่ายที่ต้องรับผิดชอบด้วย จำนวน 11 แห่ง และรองรับระบบการส่งต่อ จากเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดที่ล้อมรอบจังหวัดพิจิตรคือจังหวัด พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ โรงพยาบาลพิจิตรยังเป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เปิดการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 ระดับชั้นคลินิกตั้งแต่ชั้นปีที่ 4-6 และ เปิด ดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนิสิตแพทย์ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการร่วม ผลิตแพทย์แนวใหม่ (New Tract) เป็นอีกโครงการการหนึ่งของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ชาวชนบท (สบพช.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาคต่อไป ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการสอนนิสิตแพทย์เป็นรุ่นที่ 17 จำนวนรุ่นละ 10-15คน และปี 2563 เริ่ม ปรับเป็นชั้นปีละ 20 คน โรงพยาบาลพิจิตร ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของสถานบริการให้สามารถรองรับความ ต้องการของประชาชนและให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA & HPH จนผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2549 ผ่านการรับรองซ้ำครั้งที่ 1 และ 2 ในปีพ.ศ. 2553 และ 2556 ตามลำดับ โดยครั้งล่าสุดคือการรับรองคุณภาพซ้ำครั้งที่ 4 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

อ้างอิง[แก้]

ผลการดำเนินงาน รพ.พิจิตร คปสอ.เมืองพิจิตร ปี2564(รอบ 12 เดือน)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]