โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลสุไหง โก-ลก
Sungai Kolok Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้งเลขที่ 1 ถนนทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง6 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (60ปี)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข
จำนวนเตียง212 เตียง[1]
เว็บไซต์www.kolokhospital.com

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 208 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียเพียง 500 เมตร

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2506 รวมเนื้อที่จำนวน 50 ไร่ (เป็นที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย) และได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังแรก วงเงิน 490,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่ประชาชนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2506 ต่อมามีการก่อสร้างหอผู้ป่วยสามัญ เรือนไม้ จำนวน 30 เตียง

 • ปี2507 ได้รับเงินบริจาคจากสมาคมฮกเกี้ยนและประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลก ก่อสร้างหอผู้ป่วยพิเศษเพิ่มเติมจำนวน 8 ห้อง
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2508 ได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกอย่างเป็นทางการ
 • ปี 2513 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกเอ็กซเรย์จำนวน 1 หลัง
 • ปี 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกพิเศษจำนวน 16 ห้อง
 • ปี 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรมชาย
 • ปี 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร
 • ปี 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารซักฟอก
 • ปี 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
 • ปี 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอผู้ป่วยหญิงและกุมารเวชกรรม
 • ปี 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอ็กซเรย์,ห้องผ่าตัดและห้องคลอด
 • ปี 2537 - 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยหนัก
 • ปี 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์จ่ายกลาง
 • ปี 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม อาคารพยาธิวิทยา
 • ปี 2541 - 2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา)
 • ในปี 2541 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้เริ่มกิจกรรมคุณภาพขั้นพื้นฐาน คือกิจกรรม 5 ส. ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงานและการทำงานเป็นทีม ผลจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทำให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รางวัล สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับเหรียญทองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้รับรางวัลมาตลอดทุกปี จนถึงปัจจุบัน
 • ในปี 2542 - 2543 โรงพยาบาลได้นำระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) และระบบ ISO 9002 มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของโรงพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาล
 • ปลายปี 2544 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพ จึงได้นำหลักการและปรัชญาของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.) มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่ มีการทำงานเป็นทีมโดยทุกสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ ( Customer Focus ) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ จะได้รับการดูแลและปฏิบัติงานภายใต้ระบบและสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยที่ควรจะได้รับและผลจากการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกระดับ ทำให้โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
 • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและเป็นลำดับที่ 4 ในภาคใต้ที่ได้รับการรับรอง
 • ในปี 2548 - 2549 ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารเจ้าหน้าที่หลายท่านมีการโยกย้าย โรงพยาบาลสุไหงโกลกยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ โดยเน้นการบริหารความเสี่ยงการจัดการความรู้ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรและได้มีการนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพทั้งผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ชุมชน มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงไปกับการพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง HA ที่มีมาแต่เดิม จนในที่สุดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้ผ่านการรับรอง Reaccreditation HA และผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH)
 • ในปี 2550 นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนราธิวาสและใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการรับรอง HA และHPH จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล


จากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรคุณภาพดังกล่าว

1.วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลชั้นนำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี ภาคีมีส่วนร่วม

2.พันธกิจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณธรรม

3.เป้าหมาย (goal) ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการสร้างเสริม สุขภาพในชุมชนของตนเองและมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ได้มาตรฐาน เสมอภาคเกิดความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาตรฐาน HPH, HCA
2. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน HA
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้เป็นองค์กรเรียนรู้คู่คุณธรรม

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 51 พรรษาสยามบรมราชกุมารี[แก้]

เป็นอาคารผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยพิเศษแห่งใหม่ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เนื่องจาก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับการบริการรักษาพยาบาลในเขตจังหวัดนราธิวาสและประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นต้องสร้างและขยายขอบเขตการให้บริการ ปัจจุบันโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 51 พรรษาสยามบรมราชกุมารีเป็นอาคารขนาดความสูง 9 ชั้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญตรา พระนามาภิไธย ส.ธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประดิษฐานเหนือยอดตึกด้วย

หน่วยงาน[แก้]

 • กลุ่มงานอายุรกรรม
 • กลุ่มงานศัลยกรรม
 • กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • กลุ่มงานสูติ-นรีเวช
 • กลุ่มงานจักษุ
 • กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 • กลุ่มงานโลหิตวิทยา และคลังเลือด ( ธนาคารเลือด )
 • กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ( หู-คอ-จมูก )
 • กลุ่มงานจิตเวชวิทยา ( จิตเวชศาสตร์ )
 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กลุ่มงานเวชกรรมทั่วไป
 • กลุ่มงานเภสัชกรรมและห้องจ่ายยา
 • กลุ่มงานอายรุเวชศาสตร์
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานสาธารณสุขและบริการชุมชน
 • กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

อ้างอิง[แก้]