โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
Phu Khiao Chaloem Phra Kiat Hospital
ประเภทรัฐ โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
ที่ตั้งที่อยู่149 หมู่ 4 ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2489
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์ สุภาพ สำราญวงษ์
จำนวนเตียง310เตียง
เว็บไซต์.phukieo.net

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำอำเภอภูเขียว ประเภททุติยภูมิ ให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก


ประวัติแก้ไข[แก้]

โ รงพยาบาลภูเขีย วเฉลิมพ ระเกีย รติจังหวัดชัยภูมิเ ริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2489 โดยคณะกรรมการอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้บริจาคที่ดิน 5 ไร่เศษ สร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 เรือนไม้ตั้งหมู่ที่ 1 ถนนภูเขียว-ชัยภูมิ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้ยกฐานะเป็น“สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง”และตั้งชื่อว่า“สถานีอนามัยชั้นหนึ่งภูเขียว”รับผู้ป่วยภายในได้ 3 เตียง ปี พ.ศ. 2510 ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการสร้างอาคาร 1 ชั้น รับผู้ป่วยภายใน ได้ 10 เตียง และในปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สถานีอนามัยชั้นหนึ่งภูเขียว” เป็น “ศูนย์การแพทย์ และอนามัยชนบทภูเขียว” ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4,884,000 บาท ในการ สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิเป็นที่ราชพัสดุของกรมราชทัณฑ์ มีเนื้อที่ 48 ไร่และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ปี พ.ศ. 2526 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติขยายเตียงเป็นขนาด 60 เตียง ปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติขยายเตียงเป็นขนาด 90 เตียง

พ.ศ. 25๔1 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑4,8๖๑,๘๓๒ บาท ในการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 25๔2 ปี พ.ศ. 25๔๒ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ในการ ก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ๑ ชั้น เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 25๔๓ ปี พ.ศ. 25๔๒ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๙๗๐,๗๘๕ บาท ในการ ก่อสร้างอาคารโรงครัว ๑ ชั้น เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. 25๔๓ ปี พ.ศ. 25๔๓ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๘๔๘,๐๐๐ บาท ในการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑ ชั้น จ านวน ๒ หลัง และเริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 25๔๔

ปี พ.ศ. 25๔๙ ได้รับบริจาค และสร้างอาคาร จากหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นอาคาร ส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น งบประมาณ จ านวน ๘ , 8๕ ๗ , ๐ ๐ ๐ บ า ท เ พื่ อใ ช้ ป ร ะโย ชน์ ในก า รให้บ ริ ก า ร รักษ าพย าบ าล และส่งเส ริม สุขภาพ แก่ประช าชนในเขต ต าบลผักปังอ าเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ และชั้น ๒ เป็นห้องประชุม เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. 255๐ ปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณจาก กระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๘๔,๕๕๐,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและผ่าตัด ผู้ป่วยใน 5 ชั้น เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๐,8๐๐,๙๙๐ บาท ในการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (อาคารชันสูตร ๒ ชั้น) เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นห้อง ปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ และให้บริการคลินิกทันตกรรม เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. 255๔ ปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น แบบเลขที่ ๘๘๘๓ ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ ๕๕,๙๙๙,๕๒๐ บาท เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2557 ได้รับบริจาคและสร้างอาคาร จากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ในการก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยใน 5 ชั้น แบบเลขที่ ๘๘๒๙ ของกองแบบแผน กระทรวง สาธารณสุข งบประมาณในการก่อสร้างพร้อมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ จ านวน 80,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง 5 ชั้น แบบเลขที่ ๘๘๒๙ ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๕๕,๙๙๙,๕๒๐ บาท เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์พ.ศ. 25๖๐ ปี พ.ศ. 255๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ” หมายถึง โรงพยาบาลที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแห่งอ าเภอภูเขียว เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติปรับระดับสถานบริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดเล็ก (M1) และขยายเตียง เป็นขนาด 300 เตียง จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ แรกเริ่มก่อสร้างตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยคณะกรรมการอำเภอภูเขียว บริจาคที่ดิน 5 ไร่สร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 เรือนไม้ ปัจจุบันโรงพยาบาลภูเขียว ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 48 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุของกรมราชทัณฑ์

  • ปี พ.ศ. 2489 : สถานีอนามัยชั้น 2
  • ปี พ.ศ. 2510 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2519 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2526 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2539 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง
  • ปี พ.ศ. 2555 : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 150 เตียง (M2)

ปัจจุบันได้รับให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ และมีเตียงให้บริการจริง จำนวน 241 เตียง (มกราคม 2559)[1]

โรงพยาบาลแม่ข่าย[แก้]

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอบ้านแท่น อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และมีประชากรทั้งในเขตอำเภอที่ตั้ง และรับการส่งต่อจากอำเภอใกล้เคียง มารับริการที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลบ้านแท่น
  2. โรงพยาบาลคอนสาร
  3. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]