โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
NARADHIWASRAJANAGARINDRA Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลประจำจังหวัด)
ที่ตั้งถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2484
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ-
นวยการ
นายแพทย์ ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์
จำนวนเตียง400 เตียง
แพทย์35 คน
บุคลากร963 คน
เว็บไซต์เว็ปไซต์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 71 ไร่ 90 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 180 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 71 ไร่ 90 ตารางวา เปิดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อปี พ.ศ. 2484 แรกเริ่มเป็นเพียงสุขศาลาเท่านั้น จวบจนปี พ.ศ. 2495 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลชื่อว่า "โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ พรหมพิทักษ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ขณะนั้นมีเตียงผู้ป่วย 16 เตียง ต่อมาได้ดำเนินการพัฒนาเรื่อย ๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-4 จนมีขีดความสามารถตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข

ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสโดยคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลต่างมีความเห็นว่าเพื่อเป็นเกียรติ ศักดิ์และศรีของโรงพยาบาล เห็นควรเปลี่ยนชื่อของโรงพยาบาลใหม่ จึงได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุญาตกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนามใหม่ของโรงพยาบาล ความทราบฝ่าบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540[1]

ปัจจุบันพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิระดับต้น เมื่อวันที่26 มีนาคม พ.ศ. 2552 และผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA+HPH) ปีพศ2552 ยังเป็นสถาบันสมทบ โครงการผลิตแพทย์ และสถาบันหลัก (อนาคต) การเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาตรศึกษา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์[2] โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมระยะเวลา จัดตั้งโรงพยาบาลแล้ว 70 ปี

อาคารและสิ่งก่อสร้าง[แก้]

ภายในโรงพยาบาลนราธิวาสราชราชนครินทร์ มีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเฉลิมพระเกรียติ ดังนี้

 • อาคารเปี่ยมสุข
 • อาคารเฉลิมราชย์
 • อาคารนวมินทร์
 • อาคารพระบารมีปกเกล้า

= ทำเนียบผู้บริหาร =พยาบาลวิชาชีพ[แก้]

จากอตีตถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีผู้อำนวยการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ได้แก่

 1. นายแพทย์ สุรินทร์ พรหมพิทักษ์ (พ.ศ. 2484-พ.ศ. 2491)
 2. นายแพทย์ โอภาส มีนะกรรณ (พ.ศ. 2491-พ.ศ. 2517)
 3. นายแพทย์ ธัชชัย มุ่งการดี (พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2519)
 4. ร.ท.นายแพทย์ วีระ คณานุรักษ์ (พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2532)
 5. นายแพทย์ ณัฐพงศ์ อนันตบุรี (พ.ศ. 2532-พ.ศ. 2537)
 6. นายแพทย์ พิษณุ มณีโชติ (พ.ศ. 2537)
 7. นายแพทย์ พงศักดิ์ เอกจริยาวัฒน์ (พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2539)
 8. นายแพทย์ ประจักษ์ เค้าสงวนศิลป์ (พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2542)
 9. แพทย์หญิง พรจิต จันทรัศมี (พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2546)
 10. นายแพทย์ สุทัศน์ ศรีวิไล (พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2549)
 11. นายแพทย์ เฉลิม ศักดิ์ศรชัย (พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2550)
 12. นายแพทย์ วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล (พ.ศ. 2550-2555)
 13. นายแพทย์ ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)

หน่วยงานภายใน[แก้]

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย 4กลุ่ม งาน 4 ฝ่าย คือ

 1. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 3. กลุ่มงานทันตกรรม
 4. งานตรวจหัวใจ
 5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
 6. กลุ่มงานเภสัชกรรม
 7. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 8. PCU รพ.นราธิวาสฯ
 9. งานรังสีวิทยา

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]