ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนครพิงค์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนครพิงค์
ชื่ออังกฤษNakornping Hospital
Medical Education Center
ภาพMOPH logo.jpg
คณะแพทยศาสตร์ต้นสังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิสัยทัศน์“เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชนอย่างยั่งยืน” (Standard, Community, Holistic, Sustainable)
อัตลักษณ์“บัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ คุณธรรม ทักษะชีวิต”
ปณิธานWisdom for Community Empowerment “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
ผู้อำนวยการพญ.พรสุดา กฤติกาเมษ
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลนครพิงค์
ที่อยู่159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เว็บhttp://www.mec-nkp.com/

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ (อังกฤษ: Nakornping Hospital Medical Education Center) เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 จะร่วมกันผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต และจะได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลหลักในการร่วมผลิตและพัฒนาดำเนินงาน

ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาร่วมและในการจัดทำหลักสูตร ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งลักษณะพิเศษของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือคัดเลือกนักเรียนให้เรียนในภูมิภาคและให้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิมกระจายโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์มากขึ้น

โรงพยาบาลนครพิงค์[แก้]

โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่” และได้เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2533

โรงพยาบาลเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 โดยใน ระยะแรกบริการผู้ป่วย 75 เตียง จากจำนวนเตียง 160 เตียง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จำกัด ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ได้เปิดตึกบริการผู้ป่วยเพิ่มเป็น 130 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็งและทารกแรกเกิด เปิดให้บริการ 609 เตียง(ไม่รวม ICU) มีแพทย์ทุกสาขารวมกัน 190 คน

การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์[แก้]

โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยความสนับสนุนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ และแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ทุกท่าน โรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ขึ้นโดยมี นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ และมีรองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ ดูแลพัฒนาในส่วนต่างๆ รวมถึงมีตัวแทนคณะทำงานจากกลุ่มงานเพื่อร่วมกันดำเนินงาน โครงการผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เริ่มแรกปี 2555 สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตั้งอยู่ อาคาร 8 ชั้น 1 ต่อมาในปี 2558 ได้ย้ายสำนักงานมาทำการ ณ อาคาร 6 ชั้น 5 และปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมาเปิดทำการอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ปฏิบัติงาน 16 คน ดำเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์แพทย์ฯ รวมถึงร่วมประสานงานระหว่างโรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ รองรับนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในปี 2555

ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.นครพิงค์ ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ มีความเข้าใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการจัดการสอบทักษะทางคลินิก ได้แก่ การจัดทำ-ข้อสอบ การจัดเตรียมสถานที่สอบ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการซักซ้อม ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยจำลอง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยการสอนจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายแพทย์ ชาญชัย พจมานวิพุธ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561
2
แพทย์หญิง พรสุดา กฤติกาเมษ พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
 • ระดับเตรียมแพทย์ (Pre-medicine) ชั้นปีที่ 1
 • ระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) ชั้นปีที่ 2-3
 • ระดับคลินิก (Clinic) ชั้นปีที่ 4-6
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระยะเวลา 6 ปี
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระยะเวลา 5 ปี

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โครงการดังนี้

 • โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (Strengthening Track)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
 • โครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถติดตามการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทาง งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา,สโมสรนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]