โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
Fort Suranari Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง211 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2443
ผู้อำนวยการพลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
จำนวนเตียง420 เตียง
เว็บไซต์https://fsh.rta.mi.th/

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นโรงพยาบาลประจำกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดกองทัพบก

ประวัติโรงพยาบาล[แก้]

  • พ.ศ. 2443 ก่อตั้งกองการพยาบาล 1 กอง ในกรมทหารบกนครราชสีมา มี พล.ต. ม.จ. ศรีไศเฉลิมศักดิ์ เป็นผู้บังคับบัญชา สำหรับกองพยาบาลนั้นมี ร.อ. หลวงบำรุงรสระงับพยาธิ ( ชื่น ) แพทย์แผนโบราณเป็นผู้บังคับกอง แบ่งการรักษาออกเป็น ๒ แผนก คือ คนไข้ทางยา และ คนไข้ทางบาดแผล ยาที่ใช้เป็นยาแผนโบราณ เช่น ยาต้มและยาผง พื้นที่ทำการเป็นโรงไม้พื้นกระดานฝาขัดแตะและหลังคามุงแฝกหนึ่งโรง เป็นที่รักษาพยาบาลและที่ทำการด้วย จุคนไข้ประมาณ 100 คน
  • พ.ศ. 2447 กรมทหารบกนครราชสีมา ได้เปลี่ยนเป็น กองพลที่ 5 ดังนั้น กองพยาบาลจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพยาบาลที่ 5
  • พ.ศ. 2468 ได้เปลี่ยนชื่อกองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ 5 มาเป็น กองเสนารักษ์ ในกองพลทหารบกที่ 5
  • พ.ศ. 2493 กอง. สร. มณฑล 3 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลภาคที่ 2 และไปขึ้นการบังคับบัญชากับภาคทหารบกที่ 2
  • พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลภาคทหารบกที่ 2 เป็น โรงพยาบาลสุรนารี โอนการบังคับบัญชาไปขึ้นกับ มทบ. 3
  • พ. ศ. 2504 ขึ้นการบังคับบัญชากองทัพภาคที่ 2
  • พ. ศ. 2507 โรงพยาบาลสุรนารี ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิม ( กองพันเสนารักษ์ที่ 3 ในปัจจุบัน) มาอยู่ที่บริเวณหนองนางแหนบ ( บุ่งตาหลั่ว)
  • พ. ศ. 2509 โอนการบังคับบัญชาไปขึ้นกับมณฑลทหารบกที่ 3 อีกครั้งหนึ่ง
  • พ. ศ. 2512 โอนการบังคับบัญชา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ไปขึ้นกับกองทัพภาคที่ 2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปของกองทัพบก ขึ้นตรงการบังคับบัญชาต่อกองทัพภาคที่ 2
  • พ.ศ. 2516 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

รายนามผู้บังคับบัญชา[แก้]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี[แก้]

1. พ.ท.ใหญ่ ชุณหนันท์ พ. ศ. 2491 ถึง พ. ศ. 2493
2. พ.อ.ประสิทธิ์ สักการเวช พ. ศ. 2494 ถึง พ. ศ.2500
3. พ.อ.บุญยัง เวชชบูล พ. ศ. 2501 ถึง พ. ศ.2505
4. พ.อ.โพธิ์ ทองใหญ่ พ. ศ. 2506 ถึง พ. ศ. 2507
5. พ.อ.บุญยัง เวชชบูล พ. ศ. 2507 ถึง พ. ศ. 2510
6. พ.อ.จิตติ จิตติเวช พ. ศ. 2510 ถึง พ. ศ. 2513
7. พ.อ.สุชาต ปาลวัฒน์วิไชย พ. ศ. 2513 ถึง พ. ศ. 2515
8. พ.อ.เจริญ วัฒนจินดา พ. ศ. 2515 ถึง พ. ศ. 2520
9. พ.อ.ศิริชัย สุวรรมณ พ. ศ. 2520 ถึง พ. ศ. 2523
10. พ.อ.สุพจน์ สัมปัตตะวนิช พ. ศ. 2506 ถึง พ. ศ. 2507
11. พล.ต.สุพจน์ สัมปัตตะวนิช พ. ศ. 2526 ถึง พ. ศ. 2532
12. พล.ต.คำรบ สายสุวรรณ พ. ศ. 2532 ถึง พ. ศ. 2535
13. พล.ต.อิทธิพล ไชยเสนะ พ. ศ. 2535 ถึง พ. ศ. 2536
14. พล.ต.ปรัชญา จรัณยานนท์ พ. ศ. 2536 ถึง พ. ศ. 2538
15. พล.ต.สุกิจ เลาหสุรโยธิน พ. ศ. 2538 ถึง พ. ศ. 2540
16. พล.ต.เอกจิต ช่างหล่อ พ. ศ. 2540 ถึง พ. ศ. 2544
17. พล.ต.ชูศิลป์ คุณาไทย พ. ศ. 2544 ถึง พ. ศ. 2546
18. พล.ต.ธวัชชัย ศศิประภา พ. ศ. 2546 ถึง พ. ศ. 2550
19. พล.ต.บุญลือ วงษ์ท้าว พ. ศ. 2550 ถึง พ. ศ. 2552
20. พล.ต.ธีรยุทธ ศศิประภา พ. ศ. 2552 ถึง พ. ศ. 2555
21. พล.ต.พศิน บัวแสง พ. ศ. 2555 ถึง พ. ศ. 2557
22 .พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ พ. ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560
23. พล.ต.ธนา สุรารักษ์ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561
24. พล.ต.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563
25. พล.ต.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน